Ako Senesi#7

Ako ketau Falala Kakato ki he ‘Otuá

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Folofola: Senesi 22

Ko e me’a koee ‘oku totonu ketau manatu’í, kuo lau ta’u (decades) ‘a e fononga fakataha ‘a ‘Epalahame pea mo e ‘Otuá, pea kuo Ne ‘ilo’i mo’oni ‘a e le’o ‘o e ‘Otuá. Kimu’a ke tu’u hake loto to’a ‘a ‘Epalahame ‘o fononga he hala ki Mōlaiá funga he’ene talangofua kakato ki he ‘Otuá, na’a ne ‘osi ‘ilo’i mo’oni ‘a e le’o ‘o e ‘Otuá he ko e le’o ia kuo lau ta’u ‘ene fakaongo ki aí. Ko e tangata na’a ne ‘ilo ‘a e le’o ‘o hono ‘Otuá.

Na’e ‘i ai ‘a e loto-ma’u mo e loto-hangamālie (confidence) ‘ia ‘Epalahame fekau’aki mo hono ‘Otuá, ko e ‘Otua ‘oku falala’anga, ko e ‘Otua ‘oku fai ki He’ene lea pea ko e ‘Otua ‘oku tauhi kovinānite pea fai ki He’ene ngaahi palōmesí. Pea ko e fa’ahinga confidence ko ia na’a ne ma’u fekau’aki mo e falala’anga (trustworthiness) hono ‘Otuá, na’a ne tokoni’i ‘a ‘Epalahame ke ne lava ‘o fehangahangai mo ha fo’i tu’utu’uni faingata’a ‘aupito na’e fai ‘e he ‘Otuá ki ai, ‘a ia kia ‘Epalahame, na’e hangē ia ha no fekau’i ke ne luelue hangatonu ki ha loto afi kakaha!

Ko e taimi koee na’e fekau’i ai ‘e he ‘Otuá ‘a ‘Epalahame ke ne fai ‘a e me’a ‘oku ‘ikai pehē ‘a e founga ia ‘a e ‘Otuá ie. ke ne feilaulau’i hono fohá etc, na’e kei fakaongo pē ‘a ‘Epalahame ‘o ne talangofua kakato ki he ‘Otuá koe’uhí he na’a ne fakapapau’i ‘a e fo’i me’a mahu’inga ‘e ua (2) na’e palōmesi ange ki ai ‘e he ‘Otuá.

  1. “Ko e me’a kiate AÚ, ‘oku ‘i ai ‘eta fuakava mo koe, pea te ke hoko ko e tupu’anga ‘o ha fuifui pule’anga” (Senesi 3-4). “…koe’uhí ‘e ngata ‘ia ‘Aisake ‘a e lau ko ho hakó”. (Senesi 21:12).
  • “Pea ne taki ia kitu’a, ‘o ne me’a mai, Hanga hake ā ki langi, pea lau ‘a e ngaahi fetu’ú pe te ke lava hono lau: pea ne folofola kiate ia, ‘E pehē ho hakó. (Senesi 15:5).

Ka ‘i he taimi ní (Senesi 22) kuo fekau’i ia ‘e he ‘Otuá ke ne feilaulau’i ‘a e foha ko iá – ‘a e foha ‘o e palōmesí.

Ko e talangofua kakato ‘a ‘Epalahame ki he fekau ‘a e ‘Otuá ‘oku ne fakahaā’i mai ‘a e loto pē ‘a ‘Epalahame ke ne feilaulau’i ‘a e mo’ui ‘a ‘Aisaké – ‘a e foha koee na’e pehē ‘e he ‘Otuá ‘e fakakakato ai ‘Ene palōmesí mo ‘Ene taumu’a ki he mo’ui ‘a ‘Epalahamé. ‘Io, ko e tama eni ia na’e fekau ‘e he ‘Otuá ke feilaulau’í – ‘a e tama na’e fu’u mahu’inga ‘aupito ki he mo’ui ‘a ‘Epalahamé. Na’e fekau ‘e he ‘Otuá kia ‘Epalahame ke ne hilifaki he funga ‘olita feilaulaú ‘a e ngaahi palōmesi kotoa pē ‘a e ‘Otuá kuo fai kiate iá – ke tu’u kakato pē ‘ene falalá ‘i he ‘Otuá he me’a kotoa pē he mo’uí.

Ko e natula ‘o e tangatá ketau malu’i kitautolu mo ‘etau me’a ‘oku ma’ú tautefito kapau ko ha mata’ikoloa mahu’inga ia kiate kitautolu. Ka ‘i he vahe 22 ‘o Senesí, ne fetaulaki ai ‘a ‘Epalahame mo ha fa’ahinga a’usia fo’ou na’e te’eki ai ke ne a’usia ki mu’a, ‘a ia na’a ne tu’u ai he ve’e lilifa ‘o e tuí (faith) mo e fakavaivai kakato (total surrender) ki he ‘Otuá.

‘I he’etau tu’u fakataha mo ‘Epalahame he ve’e lilifá, ‘oku tau ako ai hangē pē ko ‘Epalahamé, ketau lea: “’Eiki, na’a ke foaki mai kiate au ‘a e me’a na’a ku tangi ki ai, mo kole, mo faka’amu ki ai he ngaahi ta’u lahi ‘eku mo’uí. Na’e tu’u ‘eku falalá ‘iate Koe te ke foaki mai ‘a e me’a na’a ku fiema’u vivilí. Pea ‘oku kei tu’u tatau ai pē ‘eku falalá ‘iate Koe ‘Otua mo e me’a ko ‘eni ‘oku ke fekau mai keu faí. ‘Oku ou loto pē keu hilifaki ia ‘i he funga ‘olitā́ ‘o feilaulau’i ia kiate Koe”.

‘I he’eku fakalaulauloto ki he Folofola ko ‘ení na’e fakamanatu mai ‘e he Laumālié ‘a e fa’ahinga ongo tatau mo e fa’ahinga lotu tatau na’a ku fai ki he ‘Eikí he ngaahi ta’u kuo maliu atú. Na’a ku mali mo hoku husepānití he ta’u ‘e 12 mo e te’eki ai pē ke ‘i ai ha’ama fānau. Na’a ma tangi mo kole mei he ‘Eikí ha’ama ki’i fānau he ko e me’a ia na’a ma fu’u fiema’u vivilí ke ‘i ai ha’ama ki’i fānau pe ko ha’ama ki’i mata pe ā ‘e toko taha. Pea ko e ta’u ia hono 12 ‘o ‘ema nofo malí, na’e toki tāpuaki’i ai kimaua ‘e he ‘Otuá ‘ou toki feitama ai he’ema ki’i ‘ofefine lahí. ‘I he ta’u 10 ‘o ‘ema ki’i ‘ofefine ko ‘ení na’e pau ai ke fai ‘a e tafa lahi ki hono mafú. Pea na’e talamai ‘e he kau toketā ‘oku kau ia he ngaahi tafa fakatu’utāmakí (high risk surgery) koe’uhí he ‘e lava pē ke mole ai ‘ene mo’uí.

Na’e talu mei he ‘aho na’e mahino ai kiate au ‘e tafa e mafu homa ‘ofefiné mo e ma’u au ‘e he fa’ahinga ongo’i ilifia na’e te’eki ai keu ma’u kimu’a. Ko e ‘aho kotoa pē (te’eki ai fai hono tafá) ko ‘eku nofo ‘o siofi e mata homa ki’i ‘ofefiné mo ‘eku feinga ke pukepuke hoku lo’imatá koe’uhí he ko e me’a na’e tohi’i ‘i hoku lotó he taimi ko iá: “’Oku ‘ikai ‘aupito keu fie māvae au mo ‘eku tamá he ‘oku ou fu’u ‘ofa lahi ai. He’ikai keu lava au ‘o toe fononga he mo’uí (go on in life) ka mate ‘eku tamá. Ko ‘ene maté pē ko ‘eku maté ia because the truth is I can’t go on in life without her”. Ko e taimi po’ulí na’e ‘ikai keu lava ‘o ma’u ha mohe lelei. He na’a ku tokoto ‘ā’ā pē au mo e fa’ahinga fakakaukau ko ‘ení: “’E anga fēfē nai ha’aku to e lava ‘o go on in life ka mole hoku daughter?” “Pea ka mate homa ‘ofefiné he’ikai keu to e lava ‘o ‘alu ki he lotú koe’uhí he’ikai keu lava ‘o matu’uaki (bear) keu sio atu ki he nofo mai ‘a e ngaahi fa’ḗ mo ‘enau tama fefiné he te ne painfully remind mai kiate au ‘a e fa’ahinga feohi mo e closeness ‘o ‘eku relationship mo ‘eku ki’i tama fefiné ‘a ia ‘oku mahu’inga ange ia kiate au he’eku mo’uí (my own life)”. “Teu fu’u miss ‘aupito hoku daughter he ‘aho kotoa pē ‘eku mo’uí pea teu hoko ko e fefine mo’ui mamahi (miserable woman) ‘o ‘ikai ko ha fefine mo’ui fiefia”. Pea te u tokoto ai pē he pō ko iá ‘o fakalaulauloto ki he ki’i mōmeniti kotoa pē ‘ene ki’i mo’uí talu mei he ‘aho hono fā’ele’í. Ko e lahi ange ‘eku fakakaukau pehē, ko e lahi ange ia ‘eku ongo’i ilifia mo manavahḗ. Na’a ku fakatu’otu’a ‘aupito keu a’u ki he ‘aho ‘e tafa ai hoku daughter he ‘oku hangē ia kiate au ha’aku ofi ki hoku ‘aho maté.

Ka ‘i he fo’i situation ko ‘ení, na’e ngāue ai ‘a e ‘Otuá he’eku mo’uí. (God was working in my life through this situation). Na’e a’u ki he ‘aho ‘e taha (te’eki ai fai e tafa homa daughter), na’a ku fakavaivai kakato ‘i he ‘Ao ‘o e ‘Otuá pea u talaange ai ki he ‘Otuá (and I meant it from my heart and God knew it because He sees the heart):

 “’Eiki, ‘oku ou kole fakamolemole atu kiate koe he ‘aho ni. Pea ‘oku ou ha’u he ‘aho ni mo e loto mafesifesi mo’oni ‘i ho ‘Aó. Kou manatu’i na’e te’eki ai ke ke foaki mai homa daughter ko ‘ema lotú ia, “foaki mai ha’ama tama, pea tema foaki atu ia ma’au”. Ko hoku husepānití ‘oku mālohi ‘aupito ‘ene tuí, ka ‘oku ou vete ‘i ho ‘Aó, ‘Eiki, ko ‘eku tuí ‘oku vaivai. Pea ‘oku ou kole fakamolemole atu kiate koe, ‘Eiki, he pipiki hoku lotó he koloa ia ‘A’au na’a ke ‘omai pē ke ma tauhi pea na’a ma ‘osi ‘oatu fakafoki kakato atu ia kiate Koe ke ke ma’u kotoa pea ke fa’iteliha kakato ki he’ene mo’uí. Ka ko e ngaahi ‘aho ni kuo pipiki hoku lotó ‘oku mou tanginoa he koloa ko e koloa ia ‘A’au, ‘oku ‘ikai ko ha koloa ia ‘a’aku. Pea ko e ‘aho ni ‘Eiki, ‘oku ou tukuange (release) ai ‘a e ‘uluaki fua hoku manavá kiate Koe ke ke fa’iteliha kakato ki he’ene mo’uí. ‘Oku tu’u kakato ‘eku falalá ‘iate Koe ‘Eiki, ‘o tatau ai pē he mate pe ko e mo’ui. Ka ko Ho finangaló ia ke mo’ui, teu kei fakafeta’i mo fakahikihiki’i ‘a e ‘Afiona he ‘aho kotoa pē ‘eku mo’uí. Pea kapau ko Ho finangaló ia ke ke fakafoki Ho’o koloá – ‘a e tofi’a na’a ke foaki mai ke ma tauhí – he ko e koloa pē ia ‘A’au, pea teu kei fakamālō’ia ai pē Ho Huafá he ‘aho kotoa pē ‘eku mo’uí. Nothing even the death of my daughter will take away my praise. Ka ‘e to e mālohi ange ai ‘eku fakafeta’ia Ho Huafá he ‘aho kotoa pē ‘eku mo’ui.́ Ko ‘eku palōmesi ia kiate Koé, ‘Eiki”.

Ko e mōmeniti koē na’e ‘osi ai ‘eku lotú na’e hangē kuo matafi atu ha fu’u loá pe ko ha fu’u kavenga na’a ku fata holó. Na’e mole atu ai pē mo e ongo’i ilifiá mo manavahḗ meiate au. Kae kamata mei he ‘aho ko iá ‘eku foki ‘o fakafeta’i’ia ‘a e ‘Otuá mo fakamālō kiate IA koe’uhí he ‘oku hounga’ia hoku lotó kiate IA he me’a kotoa pē – me’a kotoa pē ‘oku hoko mai ki he’eku mo’uí pea mo hoku ki’i fāmilí ‘oku ou hounga’ia ai He’ene ‘ofá.

Ko e kau ‘eni he fo’i a’usia ‘o e mo’uí (life experience) na’e ‘i ai ‘a e fu’u liliu lahi ai ‘a e ‘Otuá na’e fai ki he’eku mo’uí ‘i he tafa’aki ‘o ‘ene langa hake mo fakamālohi ‘eku TUÍ (faith). He ko e taimi na’a ku paasi ai He’ene siví ‘o fakafou mai ‘i he ‘uluaki fua ‘o hoku manavá – ‘a e ki’i koloa na’e lau ta’u ‘ema kole mei he ‘Otuá – na’a ne hiki ‘eku tuí mo ‘eku falala ki he ‘Otuá ki ha to e lēvolo ia ‘e taha na’e te’eki ai keu a’usia kimu’a he’eku mo’uí. Ko e fa’ahinga lēvolo ia ‘a ia ‘oku ou falala kakato ki he ‘Eikí ‘i ha fa’ahinga tūkunga pē (circumstance) te u fehangahangai mo ia he mo’uí he’eku ‘ilo’ilopau that God knows best and His ways are higher than my ways. Pea ‘oku ‘ikai ke tatau ‘Ene higher perspectives mo ‘eku perspectives ‘a ia ‘oku fakangatangata (limited) ia ‘e he taimí (time) mo e space. ‘Oku ou ma’u ‘a e fa’ahinga loto-pau/loto-hangamālie (confidence) keu falala kakato ki he ‘Otuá ‘i ha fa’ahinga tūkunga pē ‘o e mo’uí ‘e hoko mai he ko e ‘Otuá ‘oku aoniu he me’a kotoa pē (God is in control).

Koe hā ē me’a kuo fakakoloa ‘aki koe ‘e he ‘Otuá? ‘Oku Ne hanga ‘o fakakoloa’aki ‘etau mo’uí ha ngaahi me’a lelei hangē ko ‘ene ngaahi tāpuaki kehekehe. Ka ‘oku fiema’u ia ketau mo’ui faka’atā ki he ‘Otuá, ‘o tau falala kakato ki AI pea tau fakavaivai kiate IA ‘o ‘oange ‘a e ngaahi me’a kotoa ko iá kiate IA ke ne pule mo ‘Eiki ai ‘aki ‘etau fakahaā’i (acknowledge), “’Eiki, ko e me’a kotoa ko ‘eni kuo ke foaki mai ‘o tāpuaki’i ‘aki ‘eku mo’uí ko e me’a kotoa ia ‘A’AU (it all belongs to You Lord). Pea ‘oku ou falala kakato kiate Koe he me’a kotoa pē).

‘O hangē pē ko ‘Epalahamé, ‘oku faka’atā ‘e he ‘Eikí ha ngaahi tūkunga faingata’a he mo’uí ke tau fehangahangai mo ia koe’uhí ko ‘Ene feinga ia ke hiki ‘etau tuí ki ha to e lēvolo ‘oku to e mā’olunga angé, pea ke tau falala kakato ki hotau ‘Otuá. He ko e fakakaukau ‘a e ‘Otuá kiate kitautolú “ko e ngaahi fakakaukau lelei, ‘o ‘ikai sio kovi, ke ‘ange kiate kimoutolu ha ‘amui mo ha ‘amanaki” (Selemaia 29:11). Ko e natula pe ko e ‘ulungaanga ‘o e ‘Otuá ‘oku ‘ikai liliu ia. “He ko Sihova au, ‘oku ‘ikai te u liliu”. (Malakai 3:6). “Ko Sisu Kalaisi ‘oku tatau ai pē he ‘aneafí, mo e ‘aho ni, ‘io, ‘o ta’engata. (Hepelū 13:8). “Manatu ai pē ki he’ene fuakavá, ‘A e Folofola na’a ne fai ki he afe’i to’utangata, ‘A e kovinānite na’a ne fai mo ‘Epalahame, mo e me’a na’a ne fuakava kia ‘Aisaké”. (1 Kalonikali 16:15-16).

Si’i kaungā fononga, ko e ‘Otua ia ‘oku ‘ikai to e liliu. Ko ‘Ene ‘ofa mo ‘ene angatonu (faithfulness) na’e fai kia ‘Epalahamé, ‘oku Ne fai ia kiate koe pea mo au ‘i hotau to’utangatá. ‘Oku ‘ofa ‘a e ‘Otuá ‘iate koe, pea ‘oku Ne ‘ofa ‘iate au. Pea na’a Ne foaki hono ‘Aló ke pekia koe’uhí ko koe pea mo au ke fakafoki kitaua ki he Tamaí. ‘Oku Ne tuku mai ‘a Hono Laumālie Mā’oni’oní ke Ne tataki kitaua ki he mo’oni kotoa pē (Sione 16:13-15). Ko ho’o lelei tahá ‘oku Ne taumu’a ki aí.

To e fakamanatu atu: Ko e ‘Otuá ‘oku ‘ikai pē pea he’ikai pē ke to e liliu ‘o ta’engata.

‘Ofa lahi atu ki he Tonga kotoa.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.