Kaveinga′ – Ko e Fehu’i Tu’ukimu’a mo hono Tali. A Great Question and its Answer.

Folofola′ – Matiu 22:36-40 – Tangata’eiki, ko e fa’ahinga tu’utu’uni fē ‘i he Lao′ ‘oku mamafa taha′? Master, which is the great commandment in the Law?

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

‘Etita ki he lea Faka-Tongá – Mosiana Fisi’ipeau

V.37 – Pea Ne pehē ki ai – Te ke ‘ofa ki he ‘Eiki ko ho ‘Otua′ ‘o fai’aki ‘a e kotoa ‘o ho loto′, mo e kotoa ‘o ho laumālie′, mo e kotoa ‘o ho ‘atamai′. Jesus said unto Him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

V.38 – Ko eni ia ‘a e tu’utu’uni ‘oku mamafa taha mo tu’ukimu’a′. This is the first and great commandment.

V.39 – Pea ‘oku fa’ahinga mo ia ‘a hono ua′, te ke ‘ofa ki ho kaungā’api′ ‘o hangē ko ho’o ‘ofa kiate koe′. And the second is like unto it, thou shalt love thy neighbour as thyself.

V.40 – Ko e ongo tu’utu’uni ko ‘eni′ ‘e ua, ‘oku tautau ki ai ‘a e lao′ kotoa mo e tohi Palōfita′. On these two commandments hang all the law and the prophets.

Ko e hili foki ‘eni hono fakasῑlongo’i ‘e Sisu ‘a e kau Sātusi′ ‘i he’enau pehē ‘oku ‘ikai ha TOETU’U′ (there is no resurrection) (V.23-32). Pea ‘i he fanongo ‘a e kau Fālesi′ kuo hanga ‘e Sisu ‘o fakalongo ‘a e ngutu ‘o honau fili′ ko e kau Sātusi′ – koe’uhí he na’e tui ‘a e kau Fālesi′ ia ki he toetu’u ‘a e pekia′. Ka na’e ‘ikai tenau ongo’i fiefia ‘i he taukave mo hono vete ‘e Sisu ‘a e mo’oni′ koe’uhí na’e teteve honau loto′ ‘i he meheka mo e loto kovi – he na’a nau fehi’a ‘aupito ki he ‘Eiki′. Na’a nau fakataha mai ke fai ha fehu’i ke fakamaau’i pe ‘ahi’ahi’i ‘aki ‘a e ‘Eiki′.

Kaungā fononga Pilikimi, ‘oku ‘i ai nai ha taimi ‘i he’eta mo’ui′ ‘oku ta ta’etali ai ha taha ‘oku ne taukave’i ‘a e mo’oni ‘a e ‘Otua′ (maintaining of a confessed truth of God) ‘i ha ngāue lelei pe ko e malanga, pe vahevahe, koe’uhí ko e ‘ao’aofia hota loto′ ‘i he meheka mo e loto kovi, pea siolalo?

Talamai ‘e he Folofola′, ko e me’a ia na’e hoko kia Paula he’ene taukave’i ‘a e mo’oni ‘o e Kosipeli′ – Filipai 1:17 & 18 – v. 18 – Pea neongo e me’a ke fēfē? Ko ia ai pē hono anga′, pe ko e kofu ‘o ha me’a (whether in pretence) pe ko ha fai mo’oni (or in truth) kehe pē ‘oku ongoongoa ai ‘a Kalaisi (Christ is preached) pea ‘oku ou fiefia ai (and I therein do rejoice!).

Na’e ha’u ko ‘eni ‘a e kau Fālesi′ ‘o tu’u hake ha loea (lawyer) pe ko e tokotaha tufungalao ‘o ne fehu’i kia Sisu – “tangata’eiki, ko e fa’ahinga tu’utu’uni fē ‘i he lao′ ‘oku mamafa taha′? Master, which is the great commandment in the law?

Ko e fehu’i ko ‘eni′ na’e ‘ikai ke ‘aonga (unnecessary) he ko e me’a kātoa ‘I he lao ‘a e ‘Otua′ ‘oku ou tui ‘oku lahi pe tu’ukimu’a kotoa pē. He ko e poto mei ‘Olunga′ (wisdom of God) ‘oku ‘ikai filifilimānako (partiality) pe hehemangofua. Kuopau ketau tauhi mo faka’apa’apa’i kotoa. Ka koe’uhí ko ‘enau fehu’i′ ke ‘ahi’ahi ia kenau ‘ilo koe hā ‘a e lao ‘oku mamafa kiate Ia ke Ne tauhi′? Pea koe hā ‘a e lao ‘oku ‘ikai mamafa ia kiate Ia ke Ne tauhi′? He ko e ni’ihi na’a nau mamafa kinautolu ki he lao ‘o e kamu′, ni’ihi ko e lao ‘o e Sāpate′, pe ko e lao ‘o e Feilaulau′ – ka nau ha’u ke ‘ahi’ahi’i ia koe hā ‘a e tu’utu’uni ‘i he lao′ ‘oku Ne pehē ‘oku mamafa taha mo tu’ukimu’a taha′?

Ka na’e ulo honau mata′ hono to’o mai ‘e he ‘Eiki′ ‘a e fo’i uho ‘o e lao′ kotoa pē – ‘a e lao ‘o e ‘Ofa′, ‘o Ne hunuki atu ki honau loto′ (v.37). Te ke ‘ofa ki he ‘Eiki ko ho ‘Otua′ ‘o fai’aki ‘a e kotoa ‘o ho loto′, kotoa ‘o ho laumālie′, kotoa ‘o ho ‘atamai′ – pea tānaki atu hono fā′ ‘i he lau ‘a Ma’ake 12:30…mo e kotoa ‘o ho ivi′ (v.39). Pea ‘oku fa’ahinga mo ia ‘a hono ua′ – te ke ‘ofa ki ho kaungā’api′ ‘o hangē ko ho’o ‘ofa kiate koe′.

V.38 – Ko eni ia ‘a e tu’utu’uni ‘oku MAMAFA TAHA mo TU’UKIMU’A TAHA′.

V.40 – Ko e ongo tu’utu’uni ko ‘eni′ ‘e ua (2) ‘oku tautau ki ai ‘a e lao′ kotoa mo e tohi Palōfita′.

Si’i kaungā fononga, tā ko e lao ‘o e ‘ofa′ ‘oku tu’ukimu’a taha mo mamafa taha ‘i he lao kotoa pē. He ko ‘eta ‘ofa pē ki he ‘Otua′ ‘aki ‘a hota KOTOA′, loto, laumālie, ‘atamai mo hota IVI′ kotoa – pea ta ‘ofa ki hota kaungā’api′ ‘o hangē pē ko ‘eta ‘OFA KIATE KITAUA′. He ko hai hota kaungā’api′? Ko e kakai kotoa pē – kae tautefito kiate kinautolu koē ‘oku ‘i ai ‘enau ngaahi fiema’u′.

Ko e kotoa, kotoa ‘o e lao′ ‘oku kātoi pē ia ‘i he fo’i lea pē ‘e taha ko e – ‘OFA′ – LOVE. Talamai ‘ia Loma 13:10 – “Tala’ehai′ ‘oku fai ‘e ‘ofa ha kovi ki hono kaungā’api′, ‘āua, tā ko e ‘OFA′, ko e koto ‘osiki ia ‘o e Lao′ ”.

Fakamahino ‘e he tali ‘a Sisu′, ko e Tu’i ‘o e ngaahi tu’i′ mo e ‘Eiki ‘o e ngaahi ‘eiki′, ko e ‘OFA′ ‘oku tefito ai ‘a e me’a kotoa pē. He ko e uho ia ‘o e mo’ui ‘a e ‘Otua′ ko e ‘ofa′. He ko ‘Ene ‘ofa′ ē na’a Ne foaki mai ai Hono ‘Alo tofu pē Taha ne fakatupu′ koe’uhí ko ia kotoa pē ‘e tui pikitai kiate Ia′ ke ‘oua na’a ‘auha ka ne ma’u ‘a e mo’ui ta’engata′ (Sione 3:16).-

Kaungā fononga, ‘oku ou tui ‘oku totonu ke ta sivisivi’i ‘a e tūkunga ‘oku ‘i ai ‘a ‘eta ‘ofa′ he ngaahi ‘aho ni. ‘A ‘eta ‘ofa ki he ‘Otua′ pe ‘oku fai ‘aki ‘a e kotoa ‘o ‘eta mo’ui′?…pe ‘oku ‘ave faka-konga pē hota loto′ ka ko e konga lahi ia ‘oku nono’o ia ki ha ngaahi me’a kehekehe ‘o e mo’ui kakano’ia′. Nono’o ia ki hota lakanga′, ki he’eta ako′, ki hota ngaahi mata’itohi′, ki he’eta fānau′, ki hota mali′, ki he’eta koloa′, ki hota fu’u fale faka’ofo’ofa′, mo e hā fua hā fua ‘a e ngaahi me’a kehekehe ‘oku nono’o ki ai ‘eta mo’ui′. Mo’oni ‘a Mātiu 6:24 – ‘oku ‘ikai lava ke mou ‘eiki ‘aki ha ‘Eiki ‘e toko ua, he temou fehi’a ki he taha kae ‘ofa’i ‘a e taha. ‘E ‘ikai temou lava ke ‘eiki ‘aki ‘a e ‘Otua′ mo e koloa′ fakatou’osi.

Fēfē nai ‘a ‘eta ‘ofa ki he kakai kehe′? ‘Oku ou tui ko hotau tō’anga′ ia. Te’eki pē ke ta lava’i ‘a e ‘ofa ki he taha kehe′ ‘o hangē pē ko ‘ete ‘ofa kiate kita′. Fu’u faingata’a! Ko e toko fiha nai ‘eni kuo ta hanga ‘o lohiaki’i ha’ane ha’u ‘o kole ha’ata fa’ahinga me’a ‘oku ta fu’u mahu’inga’ia ai? Ko e toko fiha nai ‘eni ‘oku ta fekālofaki holo mei ai na’a ne kole mai ha’ane ki’i seniti? Ko e toko fiha nai ‘eni kuo ta fai ha fo’i talanoa lau’ikovi pe tuku hifo’i ia?

‘Oku tokanga mai ‘a e Laumālie′ ki he’eta ‘ofa′. ‘Oku fele ‘a e fakafōtunga kehekehe ia ‘o e ‘ofa′. Ko e ‘ofa atu pē kae ‘ofa mai, ko e ‘ofa sio me’a, sio koloa, sio fetongi, ‘ofa hūmataniu, ‘ofa mamae, ‘ofa fakatonutonu, ‘ofa lau pē, ‘ofa fakangalingali mo e hā fua hā fua ‘a e kalasi kehekehe ‘o e ‘ofa′. Ko e ngaahi ‘ofa faka-ē-tangata ia – he ‘oku tu’u pē ‘a e ‘ofa ia ko ia′ he kakano′. Fakafalala pē ‘a e fa’ahinga ‘ofa ia ko ia′ he ongo′ (feeling) pea mo e tūkunga ‘o e ‘atakai′ (environment). Ko ‘ene mafuli pē pe ko e liliu pē koee ‘a e ongo′ mo hota ‘atakai′, ko e ‘osi leva ia ‘a ‘eta ‘ofa′ – kuo mokoteilo ‘a e ‘ofa′ ia.

Ka ko e ongoongo fakafiefia′ – he ‘oku ‘i ai ‘a e ‘ofa ia ‘oku mo’oni mo tu’uma’u ta’euesia ‘e he ‘atakai′ he ‘oku ha’u hangatonu ‘a e ‘ofa ia ko ia′ mei he Laumālie Mā’oni’oni′. Talamai ‘ia Loma 5:5 – “koe’uhí kuo taumalingi ‘a e ‘ofa ‘a e ‘Otua′ ‘i hotau loto′ ‘i he Laumālie Mā’oni’oni′, ‘a ia ne foekina (foaki) kiate kitautolu′”. ‘A ia ko e ‘OFA KO IA′ – KO E FUA IA (FRUIT) ‘O E LAUMĀLIE MĀ’ONI’ONI′. Ko hono fo’i fua fika ‘uluaki′ ia ko e ‘OFA′. Ko e kotoa ‘o Hono FUA ‘e hiva′ (9) ‘oku lea ki ai ‘a Kalētia 5:22 & 23 ‘oku ne talamai…”’oku ‘ikai ha lao ke ta’ofi ‘a e ngaahi me’a pehē”…”against such there is no law”. Hala ha lao ke ne ta’ofi, pe fakafepaki ki he Fua ‘o e Laumālie Mā’oni’oni′.

Kaungā fononga, tā ko e key ki he me’a kotoa pē ko e ‘OFA′ pē. Pea tāne’ine’i ke talamai ‘e he ‘Aposetolo′ – “neongo te u lava ‘a e malanga palōfisai,′ pea u a’usia ‘a e ngaahi misiteli kotoa pē mo e fa’ahinga ‘ilo loloto kotoa pē, neongo te u ‘osiki ‘a e Tui′ ‘ou lava ai ‘o hiki mo’unga, ka ‘oku ‘IKAI ‘IATE AU ‘A E ‘OFA′, ko e me’anoa pē au. Pea neongo te u tufotufa ‘eku koloa′ kotoa, pea neongo te u lῑ’aki hoku sino′ ke lava ‘eku polepole′, ka ‘oku ‘ikai ‘iate au ‘a e ‘OFA′, ‘oku ‘ikai hano ‘aonga kiate au” (1 Kolinitō 13: 2 & 3). Kātaki ‘o lau ‘a e veesi 4-7.

V.8 – Ko ‘OFA ‘oku ‘ikai KA’ANGA (‘osi) ia ha taimi.

V.13 – “’Aua! Ka ‘oku tolonga pē ‘a Tui, ‘a ‘Amanaki, ‘a ‘OFA, ‘a e tolu ni pē, pea ko honau TU’UKIMU’A′ ko ‘OFA”.

Si’i kaungā fononga, ko e ‘etimosifia (atmosphere) ‘o e KOLO ‘oku ta faka’amu ke ta hoko ko e citizen ‘o e kolo ko Hēvani′ – ko e ‘OFA′. He ko e ‘Otua′ ko ‘OFA IA talu mei mu’a ‘i mu’a. Pea kapau ko e atmosphere ‘o Hēvani′ ko e ‘OFA′ ‘oku ‘i hota ki’i fāmili′, tā ‘oku ‘I ai ‘a e ‘Otua’, pea kapau ko e atmosphere ‘o e ‘OFA′ ‘oku ‘i he ngaahi Siasi′, tā ‘oku ‘i ai ‘a e ‘Otua′, pea kapau ko e atmosphere ‘o e ‘Ofa′ ‘oku ‘i he fonua′ mo e loto’i pule’anga′, ‘i he Fakataha Tokoni′ mo e Kapineti′ pea mo e Fale Alea′ – tā ko e ‘Otua′ ‘oku ‘I AI pē.

Pea kapau ko e atmosphere ‘o e ‘Ofa′ ‘oku ‘iate au pea mo koe fakafo’ituitui, tā ‘oku taumalingi ‘a e ‘ofa ‘a e ‘Otua′ ‘i hota loto′ ‘i he Laumālie Ma’oni’oni′. Pea ko e MO’ONI′ ‘oku ta feangai mo IA′ – pea mo’oni ‘a 1 Tesalonaika 5:10 – “Koe’uhí, pe ‘oku ta ‘ā, pe ‘oku ta mohe, kehe ke ta fakataha ‘i he mo’ui feangai mo IA′ ”. Tala ‘e he Punake′ – “Neongo ‘oku te’eki ke ta a’usia ‘a e FONUA′ (Hēvani) ka ‘oku ta ‘ilo pē ‘I māmani hono ngaahi fua′ ”.

Kaungā fononga, ko e lao ‘o e ‘Ofa′ ‘oku mu’omu’a, mamafa mo tu’ukimu’a taha ki he ‘Otua′, pea ko e lao ‘o e ‘Ofa′ ‘oku tautau ki ai ‘a e lao kotoa pē ‘i langi mo māmani′. Pea tautau ki ai mo e Folofola kotoa pē ‘a e ‘Otua′ na’a Ne fakafai ‘i He’ene kau Palōfita′. He ‘oku fālute ‘a e Folofola kotoa pē ‘a e ‘Otua′ ‘e he ‘OFA′ pē TAHA.

‘Io, ‘oku lave ‘a Paula ‘o ne pehē he’ene lotu′ (‘Efesō 3:18 & 19) – “ ’I he’etau AKA leva ‘i he ‘OFA′, pea pulusi (grounded) in LOVE – ‘e faifai pea tau lava ‘o lave’i ‘o hangē ko e kau Mā’oni’oni kotoa pē hono maaukupu mo hono lōlōa, mo hono ma’olunga mo hono loloto – ‘io, ke ‘ilo ‘a e ‘OFA ‘a KALAISI′ ‘oku HULU ATU ‘i he ngata’anga ‘o e ‘ilo′, kae fakafonu kimoutolu ke mou a’usia ‘a e KATOKATOA KOTOA ‘O E ‘OTUA′. “That we might be filled with the FULLNESS OF GOD”. He koe hā ‘a e katokatoa kotoa ‘o e ‘Otua′ pe ko e Fullness of God? ‘Oku fālute pē ‘i he fo’i lea pē ‘e taha ko e ‘OFA′. Ko e ‘Otua′ ‘oku fonu ngutungutu ‘i he ‘Ofa′. Fakamanatu atu – ‘OFA ki he ‘Otua′ ‘aki ‘a hota kotoa′ – pea ‘ofa ki hota kaungā’api′ ‘o hangē pē ko ‘eta ‘ofa kiate kitaua′. Pea ‘e ‘ataua leva ‘a Hēvani mo e Mo’ui Ta’engata′.

Mālō ho’omou me’a mai ki he Peesi ‘a e GBG-Online Ministry′. ‘Ofa atu ki he Tonga kotoa.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.