Kaveinga – LAVEA, MAFESI – BROKENNESS

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

‘Oku ou fie talitali loto fiefia kimoutolu ki he Peesi ‘a e ‘Evangelioo. Fakafeta’i lahi ki he ‘Eiki ‘etau to e ma’u ‘a e ‘aho fakakoloa ko ‘eni. ‘Oku ou fie fai pe ha ki’i vahevahe ma’atautolu he ‘aho ni ‘i he subject ko ‘eni ko e Brokenness.

‘Oku fiema’u ‘e hotau ngaahi loto′ ke fakamanavahake. Pea ‘oku ‘osi talamai hangatonu ‘e he ‘Otua′ He’ene Folofola ‘o e ‘aho ni′ ‘a e fa’ahinga tukunga loto koee ‘oku ne fakamanavahake′ (revive).

“He ko e folofola ena ‘a e Fotu mo Mahiki-hake, ‘a e Toko Taha ‘oku Ne ‘afioa ‘a ‘itaniti′, pea ko Tapuhā hono huafa′: ‘oku ou nofo ‘i Taukakapa, pea ‘i he Potu Tapu′, pea mo  ia ‘oku loto mafesi mo angamalū, ke fakamanavahake ‘a e laumālie ‘o e angamalū, pea ke fakamanavahake ‘a e loto ‘o e kau mafesi′”. ‘Aisea 57:15

 Talamai ‘e he Folofola ko ‘eni′, ‘oku ‘i ai e nofo’anga ‘e ua ‘o e ‘Otua′. Ko Hono nofo’anga ‘uluaki′ ‘oku ‘ikai ke fai ha ofo ia ai. ‘Oku talamai ‘oku ‘afio ‘a e ‘Otua′ ‘i ‘Itaniti, ‘i Taukakapa pea ‘i he Potu Tapu′.

Pea ko Hono nofo’anga leva hono ua′ ‘o fakatatau ki he Folofola ‘o e ‘aho ni′, ‘oku talamai ai ‘e he Folofola′, ‘oku to e ‘afio ‘a e ‘Otua′ ‘i he LOTO ‘oku “mafesi mo angamalū”. ‘Io, ‘oku manako ‘a e ‘Otua′ ki he kakai ‘oku nau ma’u ‘a e loto lavea mo mafesi′.

Ko e Saame 51′ ‘oku hangē ia ha lotu mo ha tautapa ‘a ha tokotaha ki he ‘Otua′ ‘o fai ‘i he laumalie ‘oku lavea pea mafesifesi mo’oni ‘i he ‘ao ‘o e ‘Otua′. Ka ko e Saame ia na’e fa’u ‘e Kingi Tevita he taimi na’a ne angahala ai ‘ia Patisepa′. Na’a ne ‘ilo he’ikai pē ha to e me’a ia te ne lava ‘o fai ke fakafoki ai ia ki he manako (favour) ‘a e ‘Otua′ (veesi 16).

Na’e ‘ilo ‘e Tevita ‘oku ‘ikai fekumi e ‘Otua′ ia ki ha ngaahi ouau fakalotu ‘oku ne fai pe ko ha fa’ahinga to’onga fakalotu ‘oku ne fai ke lava ke fakafoki mai ai ‘a e manako ‘a e ‘Otua′ kiate ia′. Ka ko e me’a na’e mahino kia Tevita′ ko e fa’ahinga feilaulau pē ‘e taha ia ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua′ ko ha loto mo ha laumālie ‘oku lavea mo mafesifesi ‘i Hono ‘Ao′. “Ko e feilaulau ki he ‘Otua′ ko e laumālie lavea: Ko e loto lavea mo mafesifesi′ ‘e ‘ikai ta’etoka’i ‘e he ‘Afiona′” (Saame 51:17)

Na’e fuofua kamata’aki ‘e Sisu ‘a e kaveinga tatau ‘i He’ene ‘uluaki malanga na’e lekooti He’ene ministry ‘i he mamani ko eni′: “Monu’iaa, ka ko kinautolu ‘oku ongo’i masiva honau laumālie′: he ‘oku ‘onautolu ‘a e Pule’anga ‘o Hevani′”. (Matiu 5:3). Talamai ‘e Sisu ko e kakai koee ‘oku ‘onautolu ‘a e Pule’anga ‘o Hevani′, ‘a e kakai ‘oku ongo’i masiva honau laumalie′! Ka ‘oku tau fiema’u ke tau experience ‘a e fiefia mo’oni′ – true joy and happiness – kuopau ke tau ongo’i ‘oku MASIVA hotau laumalie′.

‘I hotau mamani′ he ngaahi ‘aho ni, kapau ‘e fakafehu’i kitautolu pe koe hā ha fa’ahinga founga te tau ma’u ai ‘a e tapuaki ‘a e ‘Otua′, ‘oku ‘ikai keu tui te tau kamata’aki ‘etau fakamatala′ mei he fo’i lea ta’emanakoa ko ‘eni ko e MASIVA. Ka na’e hoko mai ‘a Sisu ia ‘o Ne fulihi ‘a e anga ‘etau fakakaukau′ ‘o fekau’aki mo e mo’ui′.

‘I he lea faka-Kalisi′ ‘a ia na’e fuofua hiki ai ‘a e Fuakava Fo’ou′, ‘oku ‘i ai ‘a e fo’i lea ‘e ua ‘oku ou tui na’e ‘uhinga ki ai ‘a Sisu ‘ene ngāue’aki ko eni ‘a e fo’i lea ko e “masiva”. Ko e ‘uluaki′, ‘oku ‘uhinga ia ki ha taha ‘oku ne mo’ui just below the poverty line, ha tokotaha ‘oku hahalu holo ke mo’ui, pea ‘oku ne kei lava pē ‘o mo’ui he’ene feinga holo pē ke mo’ui koe’uhi′ ko ‘ene masiva′.

Ka ‘oku ‘ikai ko e fo’i lea ia na’e ngāue’aki ‘e Sisu′. Na’e ngāue’aki ‘e Sisu ia ‘a e fo’i lea ‘e taha ‘a ia ko hono ‘uhinga′ ko ha tokotaha kolekole pe ko ha tokotaha ‘oku masiva ‘ango’ango (beggar). Ko e beggar′ ko ha tokotaha ‘oku masiva ‘ango’ango, ko ‘ene a’u ia ‘a e masiva′ ki he taupotu taha′, pea ‘oku ‘ikai pē to e ‘i ai ha ‘amanaki ia ki he’ene mo’ui′ kae ‘oleva pē kuo toki ala atu ha nima ‘o tokoni’i ‘o fusi hake ia ki ‘olunga.

Ko e a’u ia koee ‘a e masiva′ mo e tu’utāmaki′ ki he taupotu taha′ kuo ‘ikai to e lava ia ke fai ha me’a ke tokoni’i’aki ia ke mo’ui, ka ko ‘ene ‘amanaki′ ‘oku tu’u ia ‘i ha taha kehe ke ne fusi hake ia ki ‘olunga ke mo’ui. Pea ko e fa’ahinga “masiva” ia na’e ‘uhinga ki ai ‘a e lea ‘a Sisu′.

Koe hā nai ‘a e ‘uhinga ‘a e lea ‘a Sisu′? Monū’iaā ‘a e BEGGARS he ‘oku ‘onautolu ‘a e Pule’anga ‘o Hevani′! Monu’iaa ‘a e kakai koee ‘oku nau ongo’i masiva ‘ango’ango honau laumalie′, ‘oku nau ongo’i maha ‘ango’ango mo bankrupt honau laumalie′ he ‘oku ‘onautolu ‘a e Pule’anga ‘o Hevani′! He koe hā nai hono ‘uhinga′?

Koe’uhi′ he ko e fa’ahinga kakai eni ‘oku nau ongo’i ‘oku ‘ikai pē to e ‘i ai ha ‘amanaki ia ki he’enau mo’ui′, ‘oku maha ‘ango’ango ‘ikai pē to e ‘i ai ha me’a kenau tu’u ‘aki pe ha lelei fakaetangata kenau to e tu’u’aki, pea he’ikai pē kenau to e lava ‘o mo’ui (survive) pē ‘iate kinautolu ‘okapau ‘e ‘ikai kau mai ‘a e ‘Otua′ mo ‘Ene MEESI′ mo ‘Ene KELESI FAKAMOLEMOLE′. Ko honau ‘amanaki’anga′ ‘oku taha pē – ko e meesi mo e kelesi ‘ata’atā pē ‘a e ‘Otua′!

Ko hotau mamani′ he ngaahi ‘aho ni, ‘oku tau fakamamafa pē ketau ma’u e ngaahi tapuaki ‘a e ‘Otua′, ketau ma’u ‘a e kakato′, pea ketau ongo’i fiefia mo fiemālie he’etau mo’ui′. Pea ‘oku ‘i ai ‘ene uesia ‘a e anga ‘etau sio′ ki he mo’ui faka-Kalisitiane′. ‘Oku a’u ki he taimi kuo tau a’u ki he fa’ahinga tu’unga ‘o e claim it and have it mentality. Ketau ma’u e me’a kotoa pē ‘i he fiemālie, ta’e’i ai ha fo’i price ‘e taha ‘oku tau willing ketau totongi ki he me’a ko ia ‘oku tau fiema’u′.

‘Oku tau fiema’u ‘a e painless Pentecost. ‘Oku tau fiema’u ‘a e painless Revival. ‘Oku tau fiema’u ‘a e gain without the pain. ‘Oku tau fiema’u ketau kaungā toetu’u fakataha mo Sisu kae ‘ikai ketau fie kaungā tutuki fakataha mo ia ‘i Hono Kolosi′. ‘Oku tau fiema’u ke ‘otautolu ‘a e Pule’anga ‘o Hevani′ ka ‘oku ‘ikai ketau fie ongo’i masiva hotau laumalie′ koe’uhi′ kuo fakakuihi kitautolu ‘e he ‘afungi ‘o e mo’ui′.

‘Oku tau fiema’u ‘a e mo’ui′ (life) ka ‘oku ‘ikai ketau fiema’u ketau go through he MATE′ (death) – mate ki hotau kakano′, mate ki hotau kita′ (self), mate ki hotau WILL fakaetangata′ kae lava ‘o fai ‘a e WILL ‘a e ‘Otua′ ki he’etau mo’ui′. In other words, we want the CROWN without the CROSS!

Ko e economy ia ‘a e mamani ko ‘eni ‘oku tau ‘i ai′, ko e hala ki ‘olunga′, ko ‘etau ‘alu ‘i ‘olunga. Ka ‘i he economy ‘a e ‘Otua′, ka ‘oku tau fie ‘alu ki ‘olunga kuopau ketau hifo ki lalo – ‘o kamata hake mei lalo. Ka ‘oku tau fiema’u ‘a e kalauni′, kuopau ketau hifo ki lalo ‘o kamata hake mei he fua kolosi′.

Kapau ‘oku tau fie hoko ko e lahi, kuopau ketau hifo ki lalo ‘o ngāue faka-sevaniti ma’ae ‘Eiki′. Ka ‘oku tau fiema’u ke fakamanavahake ‘e he ‘Otua′ hotau loto′ kuopau ketau ha’u ki he ‘Otua ‘i he laumalie/loto lavea mo mafesifesi. Pea kuopau ketau tali ‘a e ako mo’ui ‘a e ‘Eiki′ ‘oku fai kiate kitautolu′ (Brokenness).

He’ikai ‘aupito lava ia ke revive ‘e he ‘Otua′ ho’o mo’ui′ pea mo ‘eku mo’ui′ kae ‘oleva pē kuo ta tu’u ‘i Hono ‘Ao′ ‘i he loto mo e laumalie ‘oku lavelavea mo mafesifesi mo’oni ‘i Hono ‘Ao′ ‘o hangē ko Kingi Tevita′. Ko e fa’ahinga tūkunga loto ia ‘oku manako ki ai ‘a e ‘Otua′ pea ‘oku ne willing ke Ne hanga ‘o revive. Pea ko e fa’ahinga loto ia ‘oku lau ki ai ‘a Semisi 4:8-10:

“’Unu’unu atu ki he ‘Otua′, pea ‘e ‘unu’unu mai ia kiate kimoutolu. Fakama’a homou nima′, ‘a kau angahala; pea fakatapu ‘a homou loto′, ‘a kau siosio ua. Mou fakamamahi mo to’e, mo tangi: ke liliu ho’omou kata′ ko e to’e, mo ho’omou fiefia′ ko e fakamāmāhu’i. Fakavaivai’i kimoutolu ‘i he ‘ao ‘o e ‘Eiki′, pea te ne hākeaki’i kimoutolu”.

Ko e fa’ahinga fekau ‘eni ia ‘oku ‘ikai ketau fa’a sai’ia ketau fanongo ki ai ‘oku malanga’i mai pea ‘oku tau fa’a ta’eoli’ia ketau lau ‘i ha tohi pe ko ha ‘atikolo. ‘Oku ‘i ai e taimi ‘oku ou fa’a ‘alu ai ki he taha ‘o e ngaahi  Christian Bookshop lalahi ‘i Sydney, Australia.

‘Oku ou fiema’u keu fakatau ha ngaahi tohi fekau’aki mo e ‘aukai′ (fasting) koe’uhi′ ke ‘alu fakataha ‘eku ako ‘a e tohitapu′ mo ‘eku to e ako ‘a e ngaahi resources kehekehe fekau’aki mo e ‘aukai′, ka ko hono pango′ ‘oku ‘ikai fu’u lahi ha ngaahi tohi ia ‘oku ma’u fekau’aki mo e subject ko ‘eni′. Pea ‘i ai ‘eku ‘alu ‘e taha na’a ku ‘eke atu ai ha tohi fekau’aki mo e loto/laumalie mafesifesi′ ka ‘oku ‘ikai lahi e resources ai.́

Ka ko hotau palopalema ia he ngaahi ‘aho ni′, ‘oku tau pehee ‘oku tau nofo ‘i ha mamani fonu mamahi mo palopalema pea ‘oku tau ‘osi ongo’i depressed ai pē he ‘aho kotoa. Ko ia ai ‘oku tau fiema’u ha taha ke ne ‘omai ‘a e fiefia′, ke ne ‘omai ha fakanonga ki hotau loto′.

‘Oku tau fiema’u ke tau lau ha ngaahi tohi ‘oku ne lift up our spirit. Pea tau ‘alu pē ki he lotu′ ketau fanongo ki ha ngaahi malanga ‘oku ne hiki hake hotau loto′. Pea ko ‘ene a’u atu pē koee ki ha Sapate ia ‘oku malanga ai ha tama ‘oku te ‘osi maaka’i ‘ene malanga′ pe ko ‘ene failotu′ pea te pehee: “’Oh my, mahalo sai ange keu taloa hangatonu pē au ‘i ‘api ni kia Sisu ngali pau ange ia, he ko e tama malanga tafulu′ ena ia”.

Ka ‘oku talamai ‘e he Folofola ‘a e ‘Otua′, “’Unu’unu atu ki he ‘Otua′, pea ‘e ‘unu’unu mai ia kiate kimoutolu. Fakama’a homou nima′, ‘a kau angahala; pea fakatapu ‘a homou loto′, ‘a kau siosio ua. Mou fakamamahi mo to’e, mo tangi: ke liliu ho’omou kata′ ko e to’e, mo ho’omou fiefia′ ko e fakamāmāhu’i. Fakavaivai’i kimoutolu ‘i he ‘ao ‘o e ‘Eiki′, pea te ne hākeaki’i kimoutolu”. (Semisi 4:8-10).

‘Oku tau fiema’u ketau hiki hake kitautolu ki ‘olunga. Pea tau fekumi leva mo manako pē ketau fanongo mo sio ki he ngaahi me’a koee ‘oku ne hiki hake hotau loto′. Ka ‘oku talamai ‘e he ‘Eiki ia′: “’Ke mou fakavaivai’i kimoutolu ‘i Hoku ‘Ao′, pea Te u hākeaki’i kimoutolu”. Ko hotau role ketau fakavaivai’i kitautolu ‘i Hono ‘Ao′. Ko e role ‘o e ‘Otua′ ke Ne fai ‘e IA ‘a e hiki hake′.

‘I he tapa kehekehe ‘o ‘etau mo’ui′, ‘oku ‘i ai ‘a e faikehekehe lahi ‘a e anga ‘etau fakakaukau ki he brokenness mo e anga ‘o e fakakaukau ‘a e ‘Otua′ ia ki he me’a ko e brokenness. He ‘oku kehekehe pē ‘a e hala mo e founga ia ‘a e ‘Otua′ pea mei he hala mo e founga ‘a e tangata′. ‘Oku ‘ikai ‘aupito kena tatau.

Ko e Brokenness ko e fakaka’anga ia ‘eku self-will – ‘eku kei pule’i pē ‘e au ‘eku mo’ui′ mo ‘eku fakalele pē ‘e au ‘eku mo’ui′ ‘o fakatatau ki he’eku fakakaukau fakaetangata mo ‘eku self-will – ka ko e Brokenness ko ‘eku fakavaivai kakato ia hoku will ki he will ‘o e ‘Otua′. Ko e Brokenness ko hono tatala kotoa atu ia ke ‘osi ‘a ‘eku fakafalala pē ‘a’aku kiate au mo ‘eku feinga pē ‘a’aku keu tu’u tokotaha pē ‘iate au ‘o ‘ikai tu’u ‘eku falala′ ‘i he ‘Otua′ he me’a kotoa pē pea ‘i he tapa kotoa pē ‘eku mo’ui′.

Ko e Brokenness ko hono fakamolū ia ‘o e kelekele ‘o hoku loto′ ke hoko ko ha kelekele lelei – ko hono momosi ia ke ‘osi kotoa ha ngaahi clods ‘i hoku loto′ ‘oku hoko ia ‘o ne fakafaingata’a’ia’i ‘a e tenga mo’ui ‘a e ‘Otua′ ‘ene hū mai ki loto ‘o fai aka (taking root) ‘i hoku loto′.

Ko e Brokenness, ko hono faka’auha ‘a e ‘ato (roof) ‘oku ne hanga ‘o fakangatangata ‘eku relationship mo e ‘Otua′, pea ‘i he taimi tatau pē ko hono faka’auha ia ‘o e ‘ā vahevahe (walls) ‘oku ne hanga ‘o fakangatangata hoku vā pea mo e kakai kehe′. Ka ‘oku ‘i ai ha fakangatangata ‘i hoku vā pea mo ha taha ‘e he bitterness mo e ta’efakamolemole′ kuopau ke faka’auha e walls ia ko ia′ kae lava ke toki ngāue mai ‘a e ‘Otua′ ‘o fai ha fakaakeake (revival) ‘i hoku loto′ mo ‘eku mo’ui′.

‘I hotau kuonga′ ‘oku lahi ‘aupito ‘etau fanongo ki he ngaahi message fekau’aki mo e prosperity, tu’umalie fakapa’anga′, hanga ‘e he ‘Eiki′ ‘o fakamo’ui hotau mahaki′, hanga ‘e he ‘Eiki′ ‘o restore ‘etau nofo mali′, hanga ‘e he ‘Eiki′ ‘o faito’o ‘a e ngaahi kafo hotau loto′ mei he ‘aneafi ‘o e mo’ui′, hanga ‘e he ‘Eiki′ ‘o ‘omai ‘a e fiefia mo’oni′ ki hotau loto′ and the list goes on and on…pea ‘oku mo’oni ‘aupito ‘a e ngaahi ngāue kehekehe ia ‘oku fai ‘e he ‘Eiki′ ki he’etau mo’ui′.

He heals, He delivers, He restores, He gives life etc. Ka ko hono palopalema′ he ‘oku si’isi’i leva ke ‘i ai ha taha ia ‘e to e fie fanongo ki he fekau ‘o e Brokenness. ‘Oku ou tui ko e kakai pē ‘oku nau kei fie fanongo pea nau kei fie lau ‘a e message of Brokenness ‘a e kakai koee ‘oku nau fiema’u ‘a e LELEI TAHA ‘A E ‘OTUA′ ki he’enau mo’ui.′

Koe hā nai ‘eku ‘uhinga ki ai′?

‘Oku ou talanoa mei he’eku a’usia tonu. Ko e me’a fakaofo ia ‘e taha kuo u a’usia he’eku fononga’ia mai e process of being broken by God, ko ‘eku ‘ilo ko e hiliange ‘eku go through ‘a e experience of being broken, na’e lava ai keu experience God’s greatest blessings! After brokenness, ‘oku tau a’usia ai ‘a e taimi faifua (fruitfulness) lahi taha ‘o ‘etau mo’ui′ and have the most purpose. Pea ko e process ko ‘eni′ ‘oku hokohoko atu pē, he ‘oku fai ‘e he ‘Eiki′ Hono refine mo toutou ngaohi ‘etau mo’ui′ kae ‘oleva kuo tau hokosi ‘a Hono ‘Imisi′.

Ka ko e fa’ahinga tāpuaki ko ia′ ‘oku toki muimui mai ia hili ‘etau fononga’ia ‘a e vaa’ihala ‘o e brokenness. Pea lava ketau tali fiemālie hotau loto′ funga he’etau ‘ilo’i mo’oni ‘a e ‘UHINGA ‘oku faka’ataa ai ‘e he ‘Otua′ ke tau fou atu he vaa’ihala ‘o e brokenness.

Pea kapau te tau faka’ataa ‘a e ‘Otua′ ke Ne fai ‘e ia ‘Ene ngāue′ KE KAKATO ‘iate koe mo au, ‘e muimui mai ‘a e tapuaki′ hili ‘etau being broken. Ka ‘oku tau fiema’u mo’oni ‘a e lelei taha ‘a e ‘Otua′, kuopau leva ketau loto ketau fakavaivai kakato kiate IA kae hoko mai Hono Laumālie Mā’oni’oni′ kiate koe mo au ‘o tataki kitaua ke ta hoko ko e LIVING mo e WORKING expressions ia ‘o e ‘Eiki ko Sisu Kalaisi′ ‘i he māmani mole ko ‘eni′ ‘i hotau kuonga′.

Te u to e fakamanatu atu faka’osi – ko e richest blessings ‘a e ‘Otua′ ‘oku ne come ONLY through brokenness. ‘I ha loto mo ha laumālie lavea mo mafesifesi ‘i Hono ‘Ao′.

‘Ofa atu ki he Tonga kotoa ‘oku ke me’a mai.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.