Tohi Senesi#6 – Sivi ‘o ‘Epalahame

Sivi ‘o ‘Epalahamé

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

‘Oku ou faka’amu pē ke ki’i nofo ‘eku tokangá ‘ia Senesi 22́ koe’uhí he ‘oku ‘i ai ‘ene felāve’i fakafo’ituitui ‘a e talanoa ‘o e vahe ko ‘ení mo au. (I can relate personally to this story in Genesis 22).

Ko ‘Epalahamé ‘oku ‘iloa ia ko e “Tamai ‘a e kakai tuí”. Pea hangē ko e me’a kuo tau lāu’ilo mei He’ene Folofolá, na’e fakamoleki ‘e ‘Epalahame ‘a e konga lahi ‘o ‘ene mo’uí ‘o tatali ki he fonua na’e tala’ofa ki ai ‘e he ‘Otuá – ‘a e fonua na’e ‘ikai ke ne ma’u kakato (fully possess) ia ‘e ‘Epalahame. ‘Ikai ngata aí, ka na’e fakamoleki ‘e ‘Epalahame ‘a e taimi lahi ‘o ‘ene mo’uí ‘o fakatatali ki he foha na’e palōmesi ange ki ai ‘e he ‘Otuá – neongo na’e toki fānau’i ‘a e foha ia ko iá kuo a’u ‘a ‘Epalahame ia ki he motu’á (toulekeleká). Ka neongo ‘a e ngaahi vaā’ihala faingata’a pea fakamamahi he’ene mo’uí, ka na’e kei pikitai (committed) pē ‘a ‘Epalahame ke ne tulituli ke fai ‘a e finangalo ‘o e ‘Otuá. (Abraham was committed to pursuing the will of God despite all the uncertainties and disappointments in his life!).

Talamai ‘e he Folofolá ‘ia Senesi 22:1 – “Pea hili ‘a e ngaahi me’a ko iá na’e sivi ‘a ‘Epalahame ‘e he ‘Otuá…”

‘Oku mahu’inga ‘a e fo’i lea kotoa pē ‘oku ‘asi ‘i he veesi ko ‘ení. “Pea hili ‘a e ngaahi me’a ko iá”. Pea hili ‘a e ngaahi me’a hā? Hili ‘a e ngaahi ta’u lahi – vaeua ‘o hono ngaahi ta’u ‘e teau tupú – ‘o ‘ene muimui ‘i he founga ‘a e ‘Otuá, hili ha ngaahi ta’u lahi ‘o ‘ene ako ‘a e ngaahi lesoni pea ka tō he lesoni ko iá ‘oku ne to e ako pē kae ‘oleva ke ne paasi mei ai ki ha to e lesoni ‘e taha (life lessons), na’a ne tō he lesoni pea ne ikuna’i ‘a e lesoni, pea fakaiku ‘aki ‘a ‘ene sio mata ki he fakahoko ‘e he ‘Otuá ‘a ‘Ene palōmesí ‘aki ‘Ene foaki ange ‘a ‘Aisaké…hili ‘a e ngaahi me’a ko iá ‘i ha ngaahi ta’u lahi kuo hanga leva ‘e he ‘Otuá ‘o ‘omai ‘a ‘Epalahame ki he taimi ‘o hono sivi ‘e he ‘Otuá ‘ene mo’uí (the real test of his life).

‘Oku ou tui ko e tokolahi ‘o kitautolu ‘oku ‘ikai ketau tali ketau fononga ‘i he fa’ahita’u ‘o hotau tesi ‘e he ‘Otuá. (the season of God’s testing). ‘Oku tau fiema’u pē ‘a e tāpuaki ‘a e ‘Otuá kae ‘oua na’a to e ō ua ia mo ‘Ene ngaahi siví. Ka ‘oku ‘ikai foki ke pehē ‘a e fononga ia he mo’ui ‘a e ‘Eikí. He ko ‘etau fononga ‘i he mo’ui faka-kalisitiané pe ko e mo’ui faka-‘Otuá, he’ikai lava ia ketau ma’u ‘a e kalauní ta’etetau ‘uluaki fua ‘a e kolosí. ‘Oku ‘ikai lava ia ketau ma’u ‘a e fo’i koula haohaoá ‘i he’etau mo’uí ta’etetau faka’atā ki he ‘Otuá ke ne ‘uluaki hanga ‘e ia ‘o sivi ‘etau mo’uí ‘i ha ngaahi tesi kehekehe, pea Ne hanga ‘o fai hotau fakahaohaoá (refine) mo fakama’á (purify) kitautolu ‘o fakafou he afi (through the fire).

‘I he hoko atu pē ‘a e veesi ‘uluakí, “ko ia na’a Ne [‘Otuá] folofola mai, ‘E ‘Epalahame: pea tali ‘e ia, Ko au”.

He toki tali fungani na’e fai ‘e ‘Epalahame ki he ‘Otuá! “Ko au”. (“I’m here, Lord”). Ko au eni kuo u mateuteu, ‘Eiki. Ko au eni ko ho’o tamaio’eiki, ‘oku ou fakaongo atu ‘Eiki, pe koe hā pē ho finangaló te u fai ki ai. Na’e vekeveke ‘a ‘Epalahame ke ne fanongo ki he le’o ‘o e ‘Otuá koe’uhí he ko e le’o kuo lau ta’u ‘ene fa’a fakaongo ki aí. Ko e le’o ‘oku ne maheni he fanongo ki aí. Na’e ‘ilo ‘e ‘Epalahame ‘a e le’o ‘o hono Tauhí. Ko e le’o na’e ‘ofa. Ko e le’o na’a Ne tala humaki kiate ia ‘Ene ngaahi palōmesi. Pea ‘oku ou tui na’e pehē pē ‘e ‘Epalahame ia ko ha to e lea mai ‘eni ‘a e ‘Eikí fekau’aki pē mo ‘ene palōmesí ki ha me’a ‘e hiki hake ai hono lotó.

Ka ‘i he’ene a’u hifo ki he Veesi 2́, ‘oku ou tui pē na’e faka’ohovale pea ta’e’amanekina kia ‘Epalahame ‘a e fekau kuo tuku mai ‘e he ‘Otuá. Pea ‘oku ou tuhangē ‘oku ‘ikai ke fu’u mahu’inga mālie ia (make sense) kia ‘Epalahame ‘a e le’o kuo ne anga maheni ki aí. He na’a Ne “folofola mai, ‘E, ke ke ‘ave ho fohá, ‘a ho’o me’a pē tahá, ho ‘ofa’angá, ‘a ‘Aisake, pea ‘alu mo koe ki he fonua ko Molaiá; pea fai ‘aki ia ha feilaulau tutu ‘i ha funga mo’unga te u toki fakahā atu”.

‘Oku tau tui pē na’e fu’u mo’utāfu’ua mo ‘ohovale lahi ‘a ‘Epalahame ‘i he tu’utu’uni na’e fai ‘e he ‘Otuá kiate ia ‘i he Veesi 2́. ‘Oku tau tui pē na’e ‘osi lele ‘i he fakakaukau ‘a ‘Epalahamé ‘a e ngaahi me’a ko ‘ení: “’Oku ‘ikai ko e le’o ‘eni ia ‘o e ‘Otua ‘oku ou ‘ilo’í pe maheni mo iá”. “’Oku ‘ikai ko e le’o ‘eni ia ‘o e ‘Otua na’a Ne ‘omai ‘a e palōmesí”. “Oku hangē nai kuo liliu ē natula ia pe ‘ulungaanga ‘o e ‘Otua ‘oku ou ‘ilo’i pea u maheni mo iá”. Ko e me’a na’e ‘ilo’i ‘e ‘Epalahamé na’e ‘ikai ke tatau ‘a e ‘Otua ia ‘oku ne ‘iló (Yahweh) mo e ‘otua ‘o e ngaahi fonuá hangē ko Papilone mo Kenaní. He ko e ngaahi fonua ia ko ‘ení na’e fiema’u ia ke feilaulau’i e tangatá (human sacrifice) ki honau ngaahi ‘otuá. Ka na’e ‘ikai ke pehē ‘a e natula pe ‘ulungaanga ia ‘o e ‘Otua na’e tauhi ki ai ‘a Epalahamé. ‘Oku tau tui pē na’e ongo’i ‘e ‘Epalahame hangē nai kuo liliu e ‘ulungaanga ia ‘o e ‘Otua ‘oku ne tauhi ki aí.

Ka neongo pe koe hā ‘a e ngaahi fakakaukau kehekehe na’e lele hake ‘i he ‘atamai ‘o ‘Epalahamé ‘i he taimi ko ‘ení, ka na’e talamai ‘e Senesi 22:3 – “Pea pongipongí leva pea tu’u hengihengi hake ‘a ‘Epalahame, ‘o ne teuteu ‘ene ‘así…” Faka’uta ange ki he fa’ahinga character mo e fa’ahinga tui na’e ‘ia ‘Epalahamé.

‘E fēfē nai kapau na’a ko koe ia pe ko au na’e fai mai ki ai ‘a e fekau ‘a e ‘Otuá. Na’a ta talangofua kakato nai ki he ‘Otuá? Na’a ta lava nai ke ta tu’u hake kei hengihengi ‘o ‘ave hota fohá neongo ‘eta ongo’i ‘oku ‘ikai ke ta mahino’i koe hā nai ‘a e ‘uhinga ‘a e ‘Otuá ki he me’a ko ‘ení? Pe na’a ta ‘oange ‘e kitaua ‘a e ngaahi ‘uhinga kehekehe (different excuses) ki he ‘Otuá koe’uhí ko ‘eta ta’efie mavae mo ‘eta koloa mahu’inga tahá?

Talamai ‘e he Folofola ia ‘o e ‘aho ní na’e kehe ‘a ‘Epalahame ia. Neongo ‘a e mafatukituki kiate ia mo e mamafa ‘o e fekau kuo ‘oange ‘e he ‘Otuá ke ne fakahokó, ka na’e ‘ikai ke ne to e toloi. Na’e ‘ikai ke ne to e tatali. Na’e ‘ikai ke ne to e kumi ha’ane ngaahi ‘uhinga. Na’e ‘ikai ke ne to e nofo ‘o feinga’i ke ne mahino’i ‘a e ‘Otuá. (He did not try to figure out God). Ka koe hā e me’a ‘a ‘Epalahame na’a ne faí? Na’a ne ‘ai hono va’e ‘e taha ‘i mu’a ‘i hono va’e ‘e tahá ‘o ne hokohoko lue ai pē ke ne fakakakato ‘a e finangalo ‘o e ‘Otuá, neongo ‘ene faingata’á pea neongo ‘a e ‘ikai ke ne mahino’i hono ‘uhingá.

‘Oku ‘i ai ‘a e taumu’a fisifisimu’a ‘a e ‘Otuá kiate koe pea mo au. Pea ko e hala pē ‘e taha ketau fou atu ai ketau a’usia ‘a e taumu’a ko ia ‘a e ‘Otuá – kuopau ketau fou atu ‘i he’etau talangofua kakato ki hono finangaló. Ko e faka’amu ‘a e ‘Otuá kiate koe mo aú ke ta a’u ki ha fa’ahinga levolo ‘o e mo’uí ‘oku ta ‘ilo kanokato IA ‘o a’u ai pē ki he’eta talangofua kakato kiate IA neongo ai ‘a e ‘ikai keta mahino’i koe hā ‘a e ‘uhinga ‘a e ‘Otuá ki he me’a ko iá.

Mālō ho’omou me’a maí…Ka tau toki hoko atu …

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.