Kaveinga′ – KO E ‘OTUA′, KO HOKU FAKAMO’UI′ – GOD IS MY SAVIOUR.

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Etita ki he Lea Faka-Tonga – Mosiana Fisi’ipeau

‘Oku ou talitali loto fiefia koe ‘oku ke me’a mai ki he Peesi ‘a e GBG-Online Ministry′ mo hono koloa Folofola ke ta to’o ‘inasi mei ai he ‘aho fo’ou ko eni.′

Folofola – Luke 1:46 &47 – (v.46) – “Pea lea ‘a Mele o pehee, ‘oku fakahikihiki’I ‘e hoku loto′ ‘a e ‘Eiki,′ (v.47) – Pea neka hoku laumālie ′ ‘I he ‘Otua′ KO HOKU FAKAMO’UI′ ”.

(v.46) – “And Mary said, My soul doth magnify the Lord, (v.47) – And my spirit hath rejoiced in GOD MY SAVIOUR”.


Ko e hili ange ‘eni ‘o e felōngoaki ‘a Mele mo e ‘Angelo ‘a e ‘Eiki′ ‘I Nasaleti,′ ‘o fakahoko ai ‘e he ‘angelo′ kia Mele ‘a e fekau ‘oku ne ha’u mo ia mei he ‘Otua Mafimafi′ (Luke 1:28-37) – (v.31) – “Pea ko eni te ke tu’itu’ia ha Tama, pea teke fakahingoa IA ko Sisu”…Pea ‘ikai ngata ai′, na’e fakahā foki ‘e he ‘Angelo′ kia Mele ‘a e tu’itu’ia (feitama) mo hono kainga ko ‘Ilisapesi′ neongo kuo ne motu’a (Luke 1:36) – “Pea vakai ko ‘Ilisapesi ko ho kainga′, kuo tu’itu’ia mo ia ‘I ha tama ka kuo motu’a, pea ko hono ono mahina ‘eni ‘o ia na’e lau ko e pa’a′ ”. (v.37) –“He ‘OKU ‘IKAI HA FO’I FOLOFOLA ‘A E ‘OTUA′ ‘E TA’EMALAVA” “For with God nothing shall be impossible”. Pea tali ‘aki ‘e Mele ‘a e fekau na’e ha’u mo e ‘Angelo′ ha tali ma’ongo’onga – ko e ha’u mei he loto fonu tui mo fakatōkilalo, pea kanoni’aki ‘a ‘ene anga maopo′ – (v.38) – “Ko au eni, ko e kaunanga ‘a e ‘Eiki′. Ke hoko mai kiate au ‘o hangee ko ho’o me’a′ ”. – “Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy Word”.

Talamai ‘e he Folofola′ ‘I he vahe ko eni′, ne tu’u ‘a Mele ‘o ‘alu ki he fonua mo’unga ki ha kolo ‘I he vahefonua Siutea′, ‘a ia na’e nofo ai ‘a ‘Ilisapesi mo hono husepaniti′ ko Sakalaia. Ko ‘ene ‘alu ‘o ‘a’ahi kia ‘Ilisiapesi koe’uhí ko e fakaofo ‘a e ongoongo kuo ‘oange kiate ia ‘e he ‘angelo′. Kuo feitama ‘a e fu’u ta’u motu’a na’e lau ko e pa’a′ ‘I ha tama tangata, pea ko e tama tangata ko ia′ – ‘e mu’omu’a mai ia ko e Fakamelomelo ki he Tokotaha ‘oku ‘I hono manava ‘o’ona′ ‘a ee kuo talamai ‘e he ‘Angelo′ (v.32). ‘E hoko ko e Lahi ‘a e Tokotaha ko Ia′, pea ‘e lau IA ko e ‘Alo ‘o e ‘Eiki Taupotu′, pea ‘e foaki kiate IA ‘e he ‘Eiki ko e ‘Otua′ ‘a e taloni ‘o ‘Ene kui ko Tevita′ ”. Haleluia!

Ko e fuofua taimi ‘eni ‘o e fetaulaki ‘a e ongo fefine kuo polo’I ‘e he ‘Otua′ – ko e Taupo’ou ko Mele′, ke hoko mai ‘I hono manava′ ‘a e Fakamo’ui ‘o mamani′ – mo e fefine matu’otu’a a’ua’u mo ma’u husepaniti, pea hoko mai ‘I hono manava′ ‘a e Palōfita, ko e Fakamelomelo ‘o e hoko mai ‘a e Misaia′.

Talamai ‘e he Folofola ko ‘eni′, ko ‘ene ui pē ‘e Mele mei tu’a ‘a ‘Ilisapesi′…’Ilisapesi,…Pesi! Talamai ‘e he Folofola′, ne fakafonu ‘e he Laumālie Mā’oni’oni′ ‘a ‘Ilisapesi, pea ngaue mo hakahaka ‘a e tama ‘I hono manava′. He kuo fekita ‘I manava ‘a e ongo tama′. Pea tāne’ine’I na’e tala pē ‘e he ‘angelo′ ki he’ene tamai′ kia Sakalaia – “Te ne fonu ‘I he Laumālie Mā’oni’oni′ ‘o kamata mei he manava ‘o ‘Ene fa’ee′ (Luke 1:15). Ne hū atu ‘a Mele ‘o na fe’iloaki fiefia he kuo fakafonu kinaua ‘e he Laumālie Mā’oni’oni′. Ko e me’a pē na’e ha’u mei hona ngutu′ ko e fakahikihiki’I ‘a e ‘Otua′. Ko ‘ena fakafeta’ia Na’e pehee ‘a e ongo fefine ni he ‘aho ‘o ‘ena fetaulaki′. Na’e tatala me’a ‘a e Laumālie′ kia ‘Ilisapesi ‘o ne ma’u ‘a e laumālie palōfisai′. Na’e lea ‘a e Laumālie′ ‘iate ia ke fakahikihiki’I ‘a ‘Imanuela (‘a e ‘Otua′ ‘iate kitautolu) ‘oku lolotonga fatu he manava ‘o Mele′. Na’a ne kalanga le’olahi kia Mele ‘o ne talamonū ki ai.

(v.42) – Ha ‘ofeinā ka ko koe ‘I he kau fefine kotoa pē! ‘Ofeina′ ka ko e Fua ‘o ho Manava′!

(v.43) – He ‘anefē ia ha me’a mai kiate au ‘a e Fa’ee ‘a hoku ‘Eiki′?! Na’e kānokato he mo’ui ‘a e fa’ee ‘a Sione Papitaiso′ ‘a ‘ene ongo’I loto ma’ulalo mo’oni – ko hai ia ke me’a mai ki ai mo afea hono ki’I fale ma’ulalo′ ‘e he Fa’ee ‘a e Tu’i ‘o e ngaahi tu’i′ mo e ‘Eiki ‘o e ngaahi ‘eiki′. Pea tā ne’ine’I ke lea ‘aki pē ‘e he’ene tama′ (Sione) he’ene fai ‘ene misiona′ – ko e Palōfita ‘a e ‘Eiki Taupotu′ – ‘E faka’a’au IA ki MU’A, kau faka’a’au au ki mui” (Sione 3:30). Koe’uhí he na’e fatu’aki ia ‘a e laumālie loto ma’ulalo ‘e he’ene fa’ee′ ki manava.

Tā ko e fua ia ke tau fua’aki′ si’I ngaahi fa’ee. Koe hā te tau fafanga’aki ki manava ‘etau fānau′ ko e fua pē ia ‘e e’a meiate kinautolu he’enau mo’ui ‘I he mamani ko eni′. ‘A e mahu’inga lahi ke tau fonu he Laumālie Mā’oni’oni′ lolotonga ‘oku tau tu’itu’ia ha pēpē ‘I hotau manava′. Pea tau hoko ko e ngaahi fa’ee mo’ui fakafeta’ia (praise) ‘a e ‘Otua′ he ‘aho kotoa ke hoko ‘a e mo’ui praise and worship ‘o e ‘Otua′ ko ‘etau lifestyle ia. Ke hoko ia ko e kupu ‘o hotau sino′ – kuo taunga-sino ‘iate kitaua. Pea ‘I he’ene pehee′ ‘oku tafe ‘a e matavai mo’ui ko ia ‘o e praise and worship mo e thanks-giving ‘o lau ma’ui’ui ai ‘a e me’a kotoa ‘oku ne ‘ātakai kitaua – ‘eta fānau′, ngaahi makapuna′, kaungā’api′, famili′ kotoa, Siasi′, kae tautefito kiate koe mo au. ‘E kamata ke mapuna hake ke moui ‘a e fakafeta’I′ ‘o hangee ha mo’unga afi ‘oku puna hono ngaahi ngoto’umu afi′ – ‘o hangee ko ia na’e hoko ki he ongo fa’ee ko ‘eni′.mo fakamālō’ia ‘a e ‘Otua′ he fu’u mana kafakafa mo fakaofo kuo fakakoloa ’aki hona manava′. He ko e taimi ‘oku tau fonu Laumālie Mā’oni’oni’ia ai′ – ‘oku ‘ikai te tau to e longo hono ‘a’aua ‘a e fakahikihiki’I, fakafeta’ia, fakamālō’ia ‘a e ngaahi tapuaki, ngaahi fakamonū’ia, ‘a e ngaahi lelei ‘a e ‘Otua′ ‘oku ta ‘inasi ai he ‘aho kotoa pē.

(v.44) – Pehee ‘e ‘Ilisapesi – “’I he ongo mai ho’o fetapā′ (ho’o ui mei tu’a hoku hingoa′) ki hoku telinga′, pea hākailangitau (tome’e) ‘a e tama (Sione) ‘I hoku manava′. Koe hā nai ne tohopohopo pehee ai ‘a e pepee ‘a ‘Ilisapesi′ ‘I hono manava′? Koe’uhí ‘oku tau tui, kuo hanga ‘e he Laumālie Mā’oni’oni′ ‘o fakafe’iloaki kinaua, ‘oku na fekita fe’iloaki ‘I manava, he ‘oku lolotonga fakamalumalu ‘e he Laumālie Mā’oni’oni′ ‘a e manava ‘o Mele′. Pea tā ne’ine’I ke hoko mai ‘a Sione ‘o ne fai ‘ene misiona′ ko e Fakamelomelo ‘o e Misaia′ mo e Palōfita ‘a e ‘Eiki Taupotu′, pea ko e taha ia ‘o ‘ene ngaahi lea′ ‘ia Sione 3:29 – “Ko ia ‘oku ne ma’u ‘a e ta’ahine′ ko ia IA ‘a e ‘Eiki Ta’ane′, ka ko e moa’uli ‘a e ‘Eiki Ta’ane′, ‘a ia ‘oku ne tu’u ‘o fakaongo kiate IA′, ‘oku ne fiefia ka ko ha fiefia…’I he ongo mai ‘a e le’o ‘o e ‘Eiki Ta’ane′, ‘aua! Ko e fiefia′ pe ‘ena ‘oku ‘a’aku′, pea tā kuo kakato!”

(v.45) – Ko e talamonū ia ‘a ‘Ilisapesi kia Mele′. Monu’iaa ka ko ia na’e, ‘oku, pea ‘e tuitala′ koe’uhí ‘e fakamo’oni ‘a e ngaahi me’a na’e fakahā ‘e he ‘Eiki′ kiate ia′. Kaungā fononga, ‘ilonga ha me’a ‘oku palōmesi ki ai ‘a e ‘Otua′ ‘I He’ene Folofola′, claim ia ko ho’o me’a ia ‘a’au mo au. Ka ‘oku ne palōmesi ‘a e mo’ui fuoloa′ ki he kakai ‘oku tuitala mo fai ki He’ene Folofola′, pehee pe ‘e koe ‘I ho loto′, ko e me’a ia ‘a’aku. Me’a kotoa pē ‘oku Ne palōmesi ki ai – pehee pe ‘e koe – fakafeta’I ‘Eiki ko e me’a ia ‘a’aku. Pea ke tauhi kiate IA he mo’ui angatonu mo e loto haohaoa, ka Ne fakakakato ‘Ene palōmesi′ kiate koe. He ko e ‘Otua ‘oku Ne fai ki He’ene lea mo ‘Ene ngaahi palōmesi. ‘Oku ‘ikai ko ha tangata IA ke loi, pe ko ha foha ‘o ha tangata ke fakatomala.

Ko ‘etau veesi tefito′ veesi 46 & 47 – ko e kamata’anga ia ‘o e tali ‘a Mele ki he Revelation ‘a e Laumālie Mā’oni’oni′ ‘I he prophesy ‘a ‘Ilisapesi′. Pea ‘I he veesi 46′ ki he veesi 55′ – ‘oku ui pē ia ko e HIVA ‘A MELE′ pe ko e SONG OF MARY. ‘A ia ko e Hiva ‘o e Fakafeta’I mo e Fakahikihiki’I ‘I he loto mo e laumālie nekeneka ki he ‘Otua′ ko hono Fakamo’ui′, I he hounga’ia ‘a hono loto′ he me’a’ofa fungani ‘a e ‘Otua′ ma’a mamani′ kuo lave koloa ai ia ko e me’avale – ko ‘Ene kaunanga. Ko hai au ko e tupu masiva mo ta’e’iloa ke afeitaulalo mai ki ai ‘a e Mafimafi′.

(v.48)…He faka’uta mai, ko e ‘aho ni ‘e kamata ke lau au ko e MONȖ’IA ‘e he ngaahi to’utangata′. He kuo fai me’a lalahi ‘e he Mafimafi′ ma’aku. Ko e ‘Otua′ ko hoku Fakamo’ui′ IA. Ko e fakahikihiki’I ia ‘e Mele ‘a hono ‘Otua′. Tau ki’I vakai faka’osi ai ki he’etau kaveinga′. God is my Saviour.

  1. A Present Saviour – “God is” – Talamai ‘ia ‘Aisea 12:2 – “Vakai ko hoku Fakamo’ui’anga′ ‘a ‘ELA – Teu falala pē ‘o ‘ikai teu manavahē. He ko hoku mālohinga′ mo ‘eku ta’anga′ (song) ‘a Sihova. Pea kuo Ne hoko ko hoku Fakamo’ui’anga. (v.2) Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid. For Lord Jehovah is my strength and my song. He also becomes my salvation”. This is a thanksgiving for God’s salvation. Taau ia mo kitautolu kalisitiane′ ke ta ‘oange ‘a e feilaulau ‘o e fakafeta’I′ mo e fakamāloo′ ki hota ‘Otua Fakamo’ui’anga′.

2. A Powerful Saviour – “A Great One”. ‘Oku lea ki ai ‘a ‘Aisea 19:20 – “Pea ‘e hoko ia ko e faka’ilonga mo e fakamo’oni ma’a Sihova Sapaoti ‘I he fonua ko ‘Isipite′, he tenau tautapa kia Sihova telia honau kau fakamamahi′, pea te ne tuku atu ki ai ha TAHA FAI FAKAMO’UI mo ha MAFI, ‘a ia TE NE FAKAHAOFI kinautolu”.

(v.20) – And it will be for a Sign and for a Witness unto the LORD OF HOSTS in the Land of Egypt – for they shall cry unto the Lord because of the oppressors, and He shall send them a SAVIOUR, and a GREAT ONE, and He shall deliver them”.

‘Io, ko hotau Fakamo’ui′, ko e fu’u ‘Otua Lahi, ko e fu’u Mafi ke tokoni mo fakatau’atāina’I kitaua.

3. A Personal Saviour – “Thy Saviour”. Ko ha Fakamoui Fakafo’ituitui pe fakataautaha – “Fakamo’ui ‘O’ou”. Talamai ‘ia ‘Aisea 60:16 – “Pea te ke komo ‘a e hu’akau ‘ani Pule’anga – pea te ke huhu ‘ani huhu ‘oni tu’i. Pea teke ‘ilo ko AU SIHOVA ko ho MO’UI’ANGA′. Pea ko ho Koeli′ ko e MAFI ‘O SEKOPE′.

(v.16) – Thou shalt also suck the milk of the Gentiles. And shalt suck the breast of kings. And thou shalt know that I the Lord Am thy Saviour”. ‘Io, si’I kaungā fononga, kuo hoko mai ‘a Sisu ko hota Personal Saviour – ko ho Fakamo’ui ‘O’ou, pea ko e Fakamo’ui ‘o’oku fakafo’ituitui. Ko IA ‘oku Ne fai hota tapuaki′ mo hota fakatu’umālie′ ‘I he tapa kotoa ‘o ‘eta mo’ui′.

Kae tautefito si’I kaungā fononga ki he’eta teu atu ki he Fakamanatua ‘o e hoko ‘o tangata ‘a e ‘Otua′ ‘ia Sisu Kalaisi ko hota FAKAMO’UI′ – ke ne hoko mai ‘o ‘alo’I ‘I he potu palakū taha′ koe’uhí ko e taipe ia ‘o e ‘uli mo e palakū ‘o hota loto′, ko e ‘ai’angakai ‘o e manu′ – ke ne kilala hake kitaua mei he vanu mo e pelepela ‘o e angahala′. ‘O ne a’u ‘o mate he kolosi′ ka ta mo’ui ai. Faka’ataa hota loto′ ke ‘alo’I ai hota Fakamo’ui′ (Saviour) he ‘aho ni. Ka Ne hū atu mo hū mai ‘o ngaohi ko Hono palasi – ke Ne ‘afio ai ‘o ta’engata.

Ko Sisu ‘a hota Fakamo’ui′ – Tali ia ki ho loto′ he taimi ni.

‘Oku ou ‘ofa atu ki he Tonga kotoa. Tauange ketau ‘inasi tatau ‘I he ngaahi tāpuaki ‘o ‘Ene Folofola′ he ngaahi ‘aho ni!

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.