Good and Wonderful Security – Malu’i Lelei mo Fakaofo!

Good and Wonderful Security – Malu’i Lelei mo Fakaofo!

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

‘Etita ki he Lea Faka-Tonga – Mosiana Fisi’ipeau

Fakafeta’i ai pē ki he ‘Eiki′ He’ene to e ‘omi ‘a e faingamālie ko eni′ ke kei fai ha vahevahe mei he Folofola′ ke ta kaungaa ‘inasi mei ai. Pea fakaafe fiefia atu ai pē ‘a e Peesi ‘a e GBG Online Ministry kiate koe ‘oku ke fa’a ma’u ‘inasi mei he Folofola′. Ko e ‘aho ni pē kamou ka fanongo ki Hono le’o′ mei He’ene Folofola′, ‘oua na’a fakafefeka homou loto′. Vakai mai, ko eni pē ‘a e taimi tali huu′, ‘io, ko eni pē ‘aho fai fakamo’ui.′

Folofola ‘oku ‘omi ‘e he Laumālie′ ke fai mei ai hatau tokoni’i he ‘aho ni.′

Folofola′ – ‘Aisea 54:17 – “’Ilonga ha mahafu ‘oku fa’u ke fai’aki ha kovi kiate koe ‘e ‘ikai sia’a. Pea ‘ilonga ha ‘elelo ‘e hopo mo koe ‘i he Fakamaau′ – Te ke fakahalaia. Ko e ‘inasi eni ‘o e kau tamaio’eiki ‘a Sihova′. Pea ko ‘enau fakatonuhia′ meiate AU. Ko Sihova ia mei he Ta’ehāmai′”.

Verse 17 – “No weapon that is formed against you shall prosper and every tongue that shall rise against you in judgement thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord – and their righteousness is of Me, saith the Lord”.

Kaveinga – Good and Wonderful Security!

– Malu’i Lelei mo Fakaofo!

‘Oku tau mo’ui he ‘aho ni ‘i ha kuonga kuo ongo’i ta’emalu (insecure) ‘a e mo’ui ‘a e kakai tokolahi ‘o mamani. Pea ‘i he’enau ongo’i ‘oku ta’emalu ‘enau mo’ui′, pea ‘oku totolo mai ‘a e ongo’i manavahē pe ilifia′ (fear) ‘o kapu mo kūmoa ‘enau mo’ui.′

‘Oku lahi ‘aupito ‘a e kalasi mo e fōtunga kehekehe ‘o e ongo’i ta’emalu′ – pea ko ‘ene fānautama′ ‘oku ne fānau’i ‘e ia ‘a e mo’ui ilifia′ mo e tailiili′. Ongo’i ta’emalu mo ilifia ki he tautoitoi′, kakai tāmate′ mo fakapoongi noa’ia pē ‘a e kakai siviliane′ (lingi toto ta’ehalaia′). Ongo’i ta’emalu ‘i he kovi mo e tō lalo ‘a e ‘ekonomika′, ongo’i ta’emalu ‘i he mole ‘ete ma’u’anga pa’anga mei he’ete ngāue′, ongo’i ta’emalu ki he mole hoto ‘api′ he ta’elava ‘o tā fakafoki ‘a e ngaahi noo, ongo’i ta’emalu ‘i he ilifia ki he mofuike′, peaukula′ mo e tāfea′. Ongo’i ta’emalu mo tailiili ki he ngaahi mahaki kovi mo fakatupu mate hangee ko e kanisaa, ongo’i ta’emalu ki he tu’unga ho’o pisinisi′, ongo’i ta’emalu koe’uhí ko e tu’unga ‘oku ‘i ai ho’o fānau′ pe ko ho ki’i fāmili′. Ongo’i ta’emalu koe’uhí ko e fakatanga′, ta’emalu he fakaanga′, ta’emalu he tukuaki’i′, pea ta’emalu na’a ke tō (fail) ‘i ha fa’ahinga tu’unga pē. Pea neongo ko e hā hono lahi ‘o e fa’ahinga ongo’i ta’emalu ‘oku ‘i ai ‘a e kakai ‘o e mamani′ he ngaahi ‘aho ‘oku ta mo’ui ai′, kae tuku keu ‘oatu ‘a e pōpoaki mo e tala fungani mo’oni ‘o e Kosipeli′ – ko hotau malu’i lelei mo fakaofo′ IA ‘i he ‘aho ni′ ‘o a’u ki he ngata’anga ‘o ‘eta mo’ui.′

1. There is no condemnation against those in Christ Jesus – ‘Oku ‘ikai ha fakahalaia kiate kinautolu ‘oku ‘ia Kalaisi Sisu′ – Loma 8:1. Ko e taimi pē kuo tau tui ai ki he ‘Eiki ko Sisu Kalaisi′ pea tau tali IA ki hotau loto′ ‘o Ne hoko ko hotau Tu’i, ‘Eiki, mo hotau Fakamo’ui′ – ko ‘ene hū ia ki tu’a ‘a fakamala’ia mo fakahalaia mo ‘ene nga’oto’ota′- ko e angahala′, ongo’i halaia mo ta’emalu′ – mavahe ‘o ‘alu, he ‘oku ‘ikai hanau tofi’a ‘i ho’o mo’ui′. Kuo hū atu ‘a e ‘Eiki ko Sisu Kalaisi′ ‘o ‘Eiki mo Pule ‘i ho’o mo’ui′ – and there is no charge against the Justified.

Talamai ‘e he veesi 33′, Loma 8:33 – Ko hai te ne talatalaaki’i ‘a e kakai kuo FILI (Justified) ‘e he ‘Otua′? ‘A e ‘Otua koaa ‘a ia Kuo Ne FAKATONUHIA’I kitautolu′?

‘Io, talamai ‘e he veesi 35′, Loma 8:35 – No one can separate us from the love of Christ. He’ikai ha taha te ne lava ke ne motuhi kitautolu mei he ‘ofa ‘a Kalaisi′.

Ko hota malu’anga′ ia he kuonga faka’osi ko eni′ ko e ‘ofa pē ‘a e ‘Otua′ ma’a mamani′ fou mai ‘ia Kalaisi ko Hono ‘Alo′ ‘o ta ‘inasi ai′. Ko hota malu’i lelei′ ia, hao, malu pea fakaofo fau!

2. None who come to Christ are cast out (Sione 6:37). Ko e koto me’a kātoa ‘oku foaki ‘e he Tamai′ kiate AU′, ‘e ha’u kiate AU – pea ko ia ‘oku ha’u kiate AU′, ‘e ‘ikai ‘aupito te u kapusi (Sione 6:37).

Ko e taha kotoa pē ‘oku tui kia Sisu Kalaisi, ‘oku Ne ha’u kia Sisu – talamai ‘e he veesi 44′ – “’oku ‘ikai lava ‘e ha taha ke ha’u kiate AU (Sisu) ka ‘i hono tohoaki ia ‘e he Tamai′…pea ko ia ‘oku ha’u kiate AU′, ‘e ‘ikai te u kapusi.

‘Oku ‘i ai ha taimi ‘oku ke ongo’i ta’emalu ai koe’uhí kuo reject koe pe fakatale’i koe ‘e ho fāmili′, pe ko ho ngaahi kaume’a′? ‘Oku ke fa’a ongo’i ta’elata (lonely) he kuo sῑtu’a ‘a e siasi′ mo e sōsaieti′ meiate koe? Kuo mole ‘a e falala ‘a e kakai′ meiate koe? Talamai ‘e Sisu ko ia kotoa pē ‘oku ha’u kiate AU′ – he’ikai ‘aupito keu kapusi ia. ‘Ei, koe hā ‘a e tu’unga ho’o mo’ui′? Ha’u pē kia Sisu he tu’unga ko ia′. Tafoki kiate IA, tui kiate IA – he’ikai ‘aupito ke Ne fakatale’i (reject) koe – he’ikai te Ne kapusi koe, he ko ‘Ene ‘ofa′ ‘oku tatau ai pē ‘aneafi, he ‘aho ni, pea ‘e pehee ai pē IA ‘o ta’engata. Foki kia Sisu he ko ho malu’anga′ IA he ‘aho ni ‘o ta’engata.

3. No one is able to pluck them from My Hand (Sione 10:28). Pea ‘e ‘ikai ‘aupito tenau ‘auha ‘o lauikuonga – pea ‘e ‘ikai HAMUSI kinautolu ‘e ha taha mei Hoku Nima′ (Sione 10:28).

Ko e palōmesi ia ‘a Sisu ma’ataua He’ene Folofola′ – taimi ‘oku ta ha’u ai kia Sisu′, ‘o ta ma’u ia ki he’eta mo’ui′, ‘oku ta malu ‘i Hono Nima Mafimafi.′ ‘Oku Ne pukepuke kitaua ‘o Ne kukukuku ‘i Hono ‘Aofinima malu.′ Pea he’ikai to e lava ‘e he fili′ ke ne to’o pe hamusi kitaua mei he ‘Aofinima ‘o e ‘Otua.′ Talamai ‘e 1 Sione 5:18 …”ko ia kuo fānau’i mei he ‘Otua′ ‘oku tauhi ia ‘e he me’a ko IA′ (‘Otua′) pea ‘oku ‘ikai ALA kiate ia ‘a e FILI′”.

Fakatokanga’i ange, ko e fu’u Nima ‘o hai ‘oku ne pukepuke koe he ngaahi ‘aho ni′? Tokanga na’a ko e nima kakano′ ‘oku ta tu’unga ivi ki ai he ngaahi ‘aho ni′, ‘o ta falala he ivi ‘o e tangata′, poto ‘o e tangata′, mafai ‘o e tangata′ – kae hiki hota loto′ meia Sihova, ko IA ‘a e Fauniteni ‘o e Vaimo’ui′, ko IA ‘oku Ne malu’i kitaua mo hota fāmili′ ‘i Hono ‘Aofinima malu′ mei he ha’aha’a ‘o e fononga’anga.′ Pea mo’oni ‘a e faka’ānaua ‘a e punake′ – “Ka matangi ‘o peaua, pea tahi e mo’ui′ ia, Teu hūfanga he ‘Otua′ ‘i he malu Hono Nima′, Te ne fufuu au! Te ne fufuu au! Te ne fufuu au HONO ‘AOFINIMA′!

4. No weapon can prosper against them (‘Aisea 54:17). ‘Ilonga ha mahafu ‘oku fa’u ke fai ‘aki ha kovi kiate koe – ‘e ‘ikai sia’a. Pea ‘ilonga ha ‘elelo ‘e hopo mo koe he Fakamaau′ – te ke fakahalaia. Ko e ‘inasi eni ‘o e kau Tamaio’eiki ‘a Sihova′ – pea ko ‘enau fakatonuhia′ meiate AU – ko Sihova ia mei he Ta’ehāmai′ (‘Aisea 54:17).

Ko e ola ia ‘e ma’u pea a’usia ‘e he kakai ‘oku nau malumalu ‘i he ‘Aofinima ‘ofa mo Mafimafi ‘o e ‘Otua′. ‘A e kakai kuo nau fakamo’oni’i ‘i loto kuo nau si’aki ‘a mamani mo e kakano′ – ka nau ha’u ‘o ma’u ‘a Sisu ko honau ‘Eiki mo Fakamo’ui′. ‘Oku nau fakamo’oni’i ‘a ‘enau ongo’i malu mo’oni mo’oni mei ha fa’ahinga fakafe’ātungia pē ‘o e mo’ui ni – ‘i he sino′, ‘i he ‘atamai′, kae mahulu atu ‘a e sila’i ‘o ‘enau malu fakalaumālie′.

Tatau ai pē ha fa’ahinga mahafu ‘e fa’u pe ha fa’ahinga ‘elia he mo’ui′ ‘e tokamalumu mei ai ‘a e tevolo′ ke ne faka’auha ‘aki koe mo ho famili′, talamai ‘e he fakalotolahi ‘o e Folofola tefito′ – he’ikai sia’a! Pea neongo ‘e taki koe ki he Fakamaau’anga′ ke ke hopo – ‘e fakatonuhia’i koe ‘e he ‘Otua.′ He ko hota ‘inasi ia ‘o ‘Ene kakai.′ ‘Oku Ne malu’i kitaua ‘i Hono ‘Aofinima.′ “’E malu’i koe ‘e Sihova mei he kovi kotoa pē, te Ne fakamo’ui ho laumālie′. ‘E malu’i (tauhi) koe ‘e Sihova ‘i ho’o hū ki tu’a′ mo ho’o liu mai′ (mei tu’a′) mei he ‘aho ni, pea ta’engata”. (Saame 121:7&8).

Si’i kaungā fononga Pilikimi, ko hota ‘inasi ia ‘oku humaki mai ‘e hota Folofola he ‘aho ni.′ Ko hota ‘inasi ia ko e fānau kitaua ‘a e ‘Otua′, ‘a e Siasi ‘o e ‘Otua′, he’ikai ‘aupito ke mālohi pe lava’i ia ‘e he matapā ‘o Hetesi′ – ko hota ‘inasi′ pe ko hota tofi’a′ (heritage) ko e malu’i mo e fakatonuhia ‘a e ‘Otua′. Kuo Ne ‘osi fai ia ma’ataua ‘ia Sisu Kalaisi.

Kuo hoko mai ‘a Sisu ‘o pekia he Kolosi′ – ‘o tafe Hono Ta’ata’a ke ne fakama’a mo fakamolemole ‘eta angahala kotoa pē. Kuo ke ‘osi ‘ata’ataa (set free) – kuo ke ‘osi tau’atāina kakato mei he mala’ia ‘o e angahala′ mo e mate′. Toe pē koe ke ke foki leva he taimi ni pē, ‘oua ‘e to e tatali. Foki kia Sisu he ko ho Malu’anga′ pē IA.

Hao ki Hono Ta’ata’a′ – He ko e Ta’ata’a ‘o e Ikuna′, Ta’ata’a Malu’i, Ta’ata’a Fakamo’ui. Te ke ikuna’i ‘aki ia ‘a e fili′, malu’i ‘aki ia koe mo ho fāmili′, pea fakamo’ui ‘aki ia koe mo ho ngaahi kupu fekau’aki kotoa pē, fānau′, fanga makapuna′, kainga′ mo e fāmili kotoa pē.

5. No creature can sever from His Love (Loma 8:38&39). ‘Io, he’ikai ha momo’i me’a ‘e taha ‘i he tu’u ‘a e mamani ko eni′ te ne malava ke ne fakamāvae kitautolu mei he ‘ofa ‘a e ‘Otua′ ki he mamani ko eni′ ‘o fou mai ‘i Hono ‘Alo′, ‘ia Sisu Kalaisi. Fakapapau’i mai ‘e he ‘Aposetolo′ ‘ia Loma 8:38&39 – “Seuke! ‘Oku ou mātu’aki tui, ‘e ‘ikai lava ‘e he MATE′, pe ko e MO’UI′, pe ko ha kau ‘ANGELO, pe ko ha kau PULE, pe ko ha me’a he LOLOTONGA NI, pe ko ha NGAAHI ME’A KA HOKO MAI, pe ko ha NGAAHI MĀLOHI, pe ko ha MĀ’OLUNGA, pe ko ha LOLOTO, pe ko ha me’a ‘e TAHA ‘I NATULA – ‘e ‘ikai te ne lava ke MOTUHI KITAUTOLU MEI HE ‘OFA ‘A E ‘OTUA′, ‘A IA ‘OKU ‘IA KALAISI SISU KO HOTAU ‘EIKI′. Haleluia!

‘A e Tonga kotoa pē, ko hotau malu’anga lelei pē mo fakaofo′ ‘a Sisu Kalaisi pē mo ‘Ene ‘ofa.′ Tau foki ā ki AI mo ‘Ene ‘OFA′, he ‘oku ‘ikai ha momo’i me’a ‘e taha he ‘univeesi ‘oku tau ‘i ai′ te ne malava ke ne fakamāvae’i, motuhi, pe tu’usi kitautolu mei he ‘Otua′ mo Sisu Kalaisi mo ‘Ene ‘ofa.′

‘A koe ‘oku te’eki ma’u ho Fakamo’ui′ (Salvation), tali ā ‘a Kalaisi mo ‘Ene Feilaulau ‘OFA ma’au he kolosi′ ki ho loto.′ Pea ke fononga mo IA he ‘aho kotoa pē. Falala ki AI, talanoa ki AI (lotu) he ‘aho kotoa. Feohi mo IA he lau ho’o Folofola′, fa’a lotu lilo pea ke ‘aukai. Ka ke sio ki he liliu mo e me’a makehe atu mo fakaofo fau te Ne fai ‘i ho’o mo’ui.′ Te ne ‘iate koe ma’u ai pē ke tokoni’i koe, malu’i koe, malu’i ho fāmili.′ Fakafetaulaki he taimi tonu ki ho’o ngaahi fiema’u.′ Te ke ma’u ‘a e mo’ui nonga′, fiemālie′, ongo’i malu′, fa’ahinga fiefia makehe ‘oku mapunopuna ‘i loto, kae mahulu atu ‘a e taumalingi ‘a e ‘ofa ‘a e ‘Otua′ ‘i ho loto′ ‘i he Laumālie Mā’oni’oni.′

‘Ofa lahi atu ki he Tonga kotoa.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.