Kaveinga – Ko e Fo’i “HA’U” Lōfā ‘a e ‘Otua′ ‘i He’ene Folofola′ – A Four-Fold of God’s “COME” in His Word”.

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau & Mosiana Fisi’ipeau

‘Oku tau fakafeta’i ‘i he ‘ofa lahi a hotau ‘Otua′ ka Ne to e ‘omi ‘a e pongipongi fo’ou ‘o e māhina fo’ou ko ‘eni′ ke tau ‘inasi ai ‘i he mo’ui′. Pea ‘oku ou fiefia lahi keu fakaongo atu ‘a e le’o ‘o e Pēteliake ko Siope′ mei he Folofola′ – “ko ‘Ene ngāue ma’atautolu′, ko e mo’ui′ pea mo e ‘ofa′ pea ko ‘Ene ‘a’ahi tu’u mai′, ‘oku matauhi ai ‘etau mānava′.” Pea ‘oku ou talitali lelei ‘aki ia ‘a koe kotoa pē ‘a e kaungā kalisitiane ‘oku ke fa’a ‘ahia mai ‘a e ki’i Peesi ‘a e GBG-Online Ministry. ‘Oku ou ha’u mo au ha Folofola ke tokoni’i pea fakafiefia’i ‘aki hotau tangata-‘i-loto′ ‘i he ‘aho fo’ou ko eni′.


Folofola – ‘Aisea 1:18 – “Ha’u mu’a ke ta sivi – Ko e Folofola ‘a Sihova′ ia, neongo ‘e hā kulokula ho’omou hia′, ‘e hoko ‘o hinehina hangē ha sinou′, neongo ‘e hā kula maama, ten au tatau mo e vavae ‘au’au”.

“Come now, and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet, they will be as white as snow, though, they be red like crimson, they shall be as wool”.

  1. Ko e fakaafe ki he kau fakata’eta’etokanga′ (careless).

Kaungā fononga, ko e ki’i fo’i lea ko eni ko e “HA’U” pe ko e “COME” ‘i he’ene toutou hā ‘i he Folofola ‘a e ‘Otua′ ‘oku mātu’aki mahu’inga ke ta fakatokanga’i, he ‘oku fa’o ai ‘a e mo’oni ‘o Hono loto′ kiate koe mo au. ‘Oku fa’o loto ai ‘Ene ‘ofa′ mo ‘Ene ta’efiemamotu  mo koe mo au′. Ko e fo’i lea ‘o ‘Ene fakaafe’i koe mo au ke ta HA’U kiate IA. Neongo pe koe hā ‘a e tūkunga ‘oku ‘i ai ‘a ‘eta mo’ui′. Neongo koe hā hono lahi faufau mo e hā ē loloto ‘o e angahala ‘oku ta ngotofu’u ai′ – koe hā ‘a e fakalanulanu kehekehe ‘o e kovi′, ‘o e ngaahi palopalema′, ‘o e ngaahi hia ‘omi mala′ ‘oku ne to’inevea faka’aho ‘eta mo’ui′, ‘oku kei fakaongo mai pē ‘e he ‘Otua′ Hono le’o ‘ofa′ mei He’ene Folofola′ he ‘aho ni – “Ha’u pē koe, he Teu fakama’a kotoa pē”, te ke hoko ‘o hangē ko ha sinou′ pe vavae ‘au’au′ ‘o ma’a mo hinapaki.

Ko e fekau (summons) ‘eni ke “Ha’u” ‘a e kakai kotoa pē ‘oku ke mo’ua mamahi he ngaahi angahala kehekehe ‘o e mo’ui.′ Ha’u ki he ‘Eiki′ ke Ne fakama’a mo fakamolemole’i koe. Mo’oni ‘a e Saame 32:1&2:

(1). Monū’iaā ka ko e tokotaha kuo fakamolemole ‘ene talangata’a′, kuo ‘ufi’ufi ‘ene faihala′.

(2). Monū’iaā ka ko e tangata ‘oku ‘ikai ke lau hia ki ai ‘a Sihova′. Pea ‘i hono laumālie′, ‘oku ‘ikai ha kākā.

  • Ko e fakaafe ki he kau mafasia′.

 – Matiu 11:28 – “Ha’u kiate AU, ‘a kimoutolu kotoa pē ‘oku fakaongosia mo mafasia′, pea te u fakamālōlō kimoutolu”.

‘Oku ke hoko nai ko ha tokotaha loto mafasia mo loto ta’ota’omia he ngaahi ‘aho ni? ‘I he veesi 29(b) – “’’ilo’i ha mālōlō ‘i homou laumālie′”. ‘Oku ‘ikai ko Ha’ane talanoa ‘o fekau’aki mo ha mālōlō fakasino (physical rest), ka ko ‘Ene talanoa′ ‘ana ‘o fekau’aki mo e mālōlō fakalaumālie (spiritual rest). Tokolahi ‘o kitautolu ‘oku tau faingata’a’ia ‘i he hoha’atu’u mo e ta’emanonga fakalaumālie he ngaahi ‘aho ni. Pea feinga ai ‘a e tokolahi ke nau kumi fakanonga ki he feitu’u hala. Kumi ‘a e ni’ihi ki honau kaungāme’a′, kaungāngāue′, ngaahi fakafiefia fakamāmani′, hoha’a pa’anga′, folo fo’i’akau fakanonga′, ta’emape’e ka kuo manganga ‘alu, ‘alu ki hē, ‘alu ki hē, lele ki kolo, lele ki ‘uta, lele ki he shopping′, lele ki falekai – he kuo honge ifo ē mo’ui.′ ‘Ikai pē ha me’a ‘e taha he ‘uūni me’a kehekehe ‘oku tau fai feinga holo ai′ te ne ‘omi ha fakanonga. Ko e kai′ kuo kona, ko e sio′ kuo īa’a, ko e mohe′ kuo hangē ha fokifokihi tunu′, ‘ikai mamohe. Hala’atā ha me’a ‘i he māmani ko eni′ ‘oku lele fetoutoumoliliuaki ai hota sino′, hota loto′, mo ‘eta fakakaukau′ te ne ‘omai ha feau mo ha fakanonga ki he mafasia mo ta’emanonga ‘a hota laumālie.′

Ka ‘oku ou fakaongo atu he pongipongi ni ke ke ‘ilo – ‘oku ‘i ai ‘a e feitu’u mālōlō’anga ki he laumālie ongosia mo mafasia.′ Ko e feitu’u ‘o e nonga, ko e feitu’u ‘o e fiemālie mo e melino, ko e feitu’u ‘o e fiefia mo e tau’atāina, ‘io, ko Hono Huafa′ ko Sisu Kalaisi. ‘Oku Ne fakaafe’i koe ke ke “Ha’u kiate IA, ko IA te ne fakamālōlō koe mei he hoha’a tu’u, mafasia mo e ta’emanonga ‘oku ke fekumi holo ke ke ma’u he ngaahi ‘aho ni′. He’ikai te ke to e ma’u ia ‘e koe ‘a e nonga mo’oni ‘o e mo’ui′ ‘i ha to e feitu’u kae’oua pē kuo ke ha’u ki he tafenga′ (source) ko e ‘Eiki ko Sisu Kalaisi′.

  • Ko e Fakaafe ki he Fieinua′ ‘i he Fuakava Motu’a′

‘Aisea 55:1-3 – “Eni ‘ilonga ‘a e fieinua′, ha’u ki he ngaahi vai′. Mo ia foki ‘oku ‘ikai ha’ane pa’anga′, omi pē, tokonaki ‘o kai, ‘Io, mou omi pē, fakatau uaine mo e hu’akau – ta’e ha pa’anga, pea ta’e ha totongi. Koe’uma’ā ho’omou ‘atu pa’anga ki he ‘ata’i mā? Mo e fua ho’omou ongosia′ ki he me’a ‘oku ‘ikai fakamākona? Fei mo fanongo kiate AU, mo kai ‘a e me’a ‘oku lelei′ – Pea ke hākahaka homou laumālie′ ‘i he kai me’a ngako. Fokotu’u telinga mai pea omi kiate AU, fakafanongo kae mo’ui homou laumālie′”.

Si’i kaungā fononga, ‘oku fanguna kitaua ‘e he Palōfita′ ke tau ha’u ki he Matavai ‘o e Mo’ui′ ‘o inu. Ko e fakaafe ‘eni ki he’eta fanongo′. ‘Oku mo’ui, māsila mo mālohi ‘a e Folofola ‘a e ‘Otua′. Ko e Folofola′ ko ia pē taha te ne fakamākona ‘a ‘eta hālofia fakalaumālie′. Ko e Folofola pē ‘a e ‘Otua′ te ne fakanonga ‘a ‘eta ‘auinua fakalaumālie′. ‘Oku tokanga mai ‘a e ‘Otua′ ‘o fakafou ‘i he Palōfita′ ki hota telinga fakalaumālie′. Koe hā ‘a e ngaahi me’a kehekehe ‘oku ne tohoaki ‘a ‘eta fanongo′ he ngaahi ‘aho ni′? ‘O ta tō hala ai mei he Folofola ‘a ē te Ne fakamākona mo Ne ngaohia kitaua ke tu’u kakato ‘a e tangata-faka-‘Otua′ kuo ta ‘osi mateuteu ki he ngaahi ngāue lelei kotoa pē kuo ‘osi toka tu’utu’uni ‘e he ‘Otua′ ke ta fou ai′.

Ko ia, ko hai ‘oku ne pukenimā ‘etau fanongo′ he ngaahi ‘aho ni′? ‘O tau fakafanongo ki ai ‘o tatau he ngaahi fale’i langa hake mo e ngaahi talanoa tukuhifo. Koe hā ‘a e ngaahi tūkunga loto (motive) ‘oku fai ‘aki ha ngaahi fale’i kiate koe? ‘Oku ou fakamanatu atu ‘a e le’o ‘o Sihova ko e ‘Otua′ ‘i he Palōfita′ – “Fokotu’u telinga mai kiate AU – pea mou omi kiate AU (Come to ME). Fakafanongo, kae mo’ui homou laumālie′”.

Manatu’i, ka ‘i ai ha me’a ‘oku feinga taha ‘a Setane ke ne fakavaivai’i ‘aki ‘eta tui he ngaahi ‘aho ko eni – ka ko ‘ene feinga ke to’o ‘eta tokanga mo ‘eta manako mei he Folofola ‘a e ‘Otua. Te ne fakakuihi hota mata fakalaumālie, te ne fakatutuli hota telinga fakalaumālie. Te ne to’o ‘eta ‘uakai (appetite) ki he Folofola′. Pea ‘e toki mo’oni ‘a e Palōfisai ‘a ‘Aisea′ ki he kakai ni:

Te mou mātu’aki fanongo kae ‘ikai ongo’i

Te mou mātu’aki sio kae ‘ikai ‘ilo’i

He kuo fangapesi ‘a e loto ‘o e kakai ni,

Pea ongongata’a honau telinga′

Pea kuo nau tāpuni honau mata′

Na’a ‘iloangē′ kuo nau sio’aki honau mata′

Pea nau fanongo’aki honau telinga′

Pea ‘ilo’aki honau loto′ ‘onau tafoki

Kau fakamo’ui kinautolu”. (Matiu 13:14-15).

‘Oku totonu ke ta mātu’aki tokanga ki he ngaahi me’a ‘oku ta fanongo ki ai ‘i he ngaahi ‘aho ni′, na’a ta ‘auhia ‘o tō valea mei he palani ‘a e ‘Otua′ kiate koe mo au ‘i he ko ‘eni′ mo e kaha’u ‘o ‘eta mo’ui′, mo’ui ‘a e fāmili′, Siasi′, fonua′ pea mo e pule’anga′. He ‘oku ha’u ‘a e to’utangata pea mole atu ‘a e to’utangata – ka ko e Folofola ‘a e ‘Otua′ ‘oku tolonga ‘o TA’ENGATA′. ‘Oua na’a ta ha’aki falala ki ha fale’i ‘a ha tangata he ‘oku tolotui mai ai ‘a e sio-me’a′ mo e fakapalataha′. Pea mo’oni ‘a e Lea-‘a e-Poto′ – “’Oku ai ha hala ‘oku hā matamata totonu ki he tangata′, ka ‘oku tu’ulu atu ki he ngaahi hala ‘oku fakatau-ki he-mate′”. (Palāvēpi 14:12). Ta nofo ki he Folofola′, lau pea ta fakalaulauloto ki ai, lotu lilo, pea ta mo’ui lotu – pea te Ne tataki kitaua ki he IKUNA, NONGA, mo e MELINO ‘a e ‘EIKI KO SISU KALAISI′.

  • Ko e Ui ki he Fieinua′ mei he Fuakava Fo’ou′.

“Pea ko eni ‘i he ‘aho faka’osi ‘o e katoanga′, hono ‘aho lahi′, na’e hanga ‘a Sisu ‘o tu’u, ‘o Ne Kalanga ‘o pehē: ‘Ka ai ha taha ‘oku fieinua ke ne ha’u kiate AU ‘o inu’”. (Sione 7:37).

Kaungā fononga, ko e faka’osinga ia pe ko e fakamā’opo’opo’anga ia ‘o e fakaafe ‘a e ‘Otua′ ke ta “HA’U” KIATE IA. Ko e fakaafe mei he TOKOTAHA ‘oku fema’uma’utaki kiate IA ‘a e me’a kotoa pē kuo TOHI ‘i he ongo Fuakava′ – Old & New Testament. Ko e TOKOTAHA ko IA′, kuo TOHI na’e, pea ‘oku, pea ‘e tu’u AI – pea ko e ‘EA ki he me’a kotoa pē – ‘a e me’a kotoa pē ‘i langi, mo e me’a kotoa pē ‘i māmani, ‘a e me’a hā mai mo e me’a ta’ehā mai! Everything! Ko e TOKOTAHA ko IA′ ko Sisu Kalaisi. Ko e Tafenga’anga (Source) ‘o e me’a kotoa pē.

‘Oku Ne ui kiate koe mo au he ‘aho ni. Ko e fo’i taumu’a pē ‘e TAHA na’e ‘uhinga ai ‘Ene ha’anu hifo ki he māmani ‘oku ta ‘i ai′. Ke Ne ‘omi ‘a e mo’ui′ kiate koe pea kiate au. Ko e ‘uhinga ia ‘Ene Kalanga le’o lahi ‘i he ‘aho faka’osi ‘o e katoanga ‘a ha’a Siu′. “Ko ia ‘oku fieinua′, ha’u kiate AU ‘o inu”. Ko ‘Ene fakaafe ia he ‘aho ni kiate koe mo au mo e taha kotoa pē ‘oku ‘i ai hano telinga. “Fanongo ki he le’o ‘o e Laumālie Mā’oni’oni′ ke ta ha’u kia Sisu ‘o inu he ko IA ‘oku fonu mahua ‘i he Vai fakanonga ‘o e loto ‘oku hoha’atu’u′, mafasia′, ‘auinua′, pakukā fakalaumālie′, palopalema’ia ‘o e mo’ui′ he nofo faka-fāmili′, he fānau′, he nofo ‘a e fonua′, he fekolo’aki ‘a e ngaahi Siasi′, he tō lalo ‘a e mo’ui faka-‘Otua′ etc.

Ha’u kia Sisu ka ke nonga ā! Te Ne fakainu koe ‘aki ‘a e Vai ‘o e Mo’ui′ ko Hono Laumālie Mā’oni’oni′. Te Ne fufulu pea fakama’a koe ‘i Hono Ta’ata’a′. Pea te ke ongo’i kuo Kalaisi’ia ‘atā ho’o mo’ui′ pea mo ‘eku mo’ui′ foki. Pea toki mo’oni ai ‘a e hivehiva ‘a e Punake′ – “Pea talu ai ‘eku nofo, ‘o fai ‘eku ofo, pe na’e tupu ‘i he hā ‘a e fu’u ‘ofa ni loloto, ka ka puli pē ia – ‘o ‘ikai te u maā’usia kae FAKAFETA’I KUO TE LAVE AI KITA”. HA’U! HA’U KIA SISU KA KE MO’UI!

‘Ofa atu ki he Tonga kotoa~

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.