Ko e Kolosi ‘o Kalaisi′ – The Cross of Christ


Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Fakafe’iloaki fiefia atu ‘i he uike fakakoloa ko ‘eni′ ‘i he Huafa hotau ‘Eiki ko Sisu Kalaisi.′

Pea tuku mu’a keu lave atu he ‘aho ni ‘i he mahu’inga kiate koe, pea kiate au ‘a e ‘ofa mateaki mo li’aki mo’ui ne fai ‘e Kalaisi ma’a māmani′ pea ta ‘inasi ai he ngaahi ‘aho ni.

‘Oku ou fie talatalanoa atu ‘i he’ene ‘uhinga kiate au ‘a e Kolosi.′ Pea ko ‘eku kaveinga′ pē ia.

KO E KOLOSI ‘O KALAISI′ – THE CROSS OF CHRIST

1. Ko e Kolosi′ – ko e fakamo’oni fakahāhā fakapo’uli taha ia (darkest) ‘o e angahala ‘a e tangata′. Pea na’e pekia mamahi ai ‘a Kalaisi ke fakamolemole ‘etau angahala′ (Loma 3:23) – “He ‘oku ‘ikai ha faikehekehe he kuo faiangahala kotoa pē, pea kuo ‘ikai tenau a’usia ‘a e hoifua ‘a e ‘Otua′.”

2. Ko e Kolosi′ – ko e fakahāhā’anga ngingila taha ia (brightest) ‘o e ‘OFA ‘a e ‘Otua′ ki he māmani ko eni′. (1 Sione 4:10 – “Ko eni ia ‘a e me’a ‘oku ‘i ai ‘a ‘Ofa′ ‘o ‘ikai pehee na’a tau feia ha ‘ofa ki he ‘Otua′ ‘e kitautolu, ka ko ‘Ene ‘ofa’i kitautolu ‘e He’ene ‘Afio′, mo Ne fekau atu Hono ‘Alo′ mo’o fakatupu hoifua’anga koe’uhí ko ‘etau ngaahi hia′ ”.

3. Ko e Kolosi′ – ko e fakamo’oni ongoongoa pe tu’ukimu’a taha ia (greatest witness) ‘o e ūlungia ‘a Setane′. Na’e tautau kovi ai ‘a Kalaisi, ‘o Ne mate ongosia, ka na’a Ne toetu’u mei he pekia′ ‘i hono ‘aho tolu′. Kuo Ne ikuna ‘a hotau fili fakamui′ ‘a Mate. Mo’oni ‘a Hepelū 2:14- “…koe’uhí ko e me’a ia He’ene mate′ (Sisu) ke ne fakaka’anga ‘a e Tokotaha ‘a ia ‘oku ‘a’ana ‘a e mālohi ‘o e mate′ ‘a ia ko e tevolo′.”

4. Ko e Kolosi′ – na’e faka’ali’ali ai ‘a e ngāue iviivi’ia mo mālohi taha (mightiest work) ‘a e ‘Otua′ ki hono fakamo’ui ‘o e fa’ahinga ‘o e tangata′. Mo’oni ‘a 1 Kolinito 1:18 – “He ko e tokāteline ‘o e Kolosi′, ko e me’a ngalivale ia kiate kinautolu ‘oku fakatau ki mala′, ka kiate kinautolu ‘oku fakatau ki he mo’ui′, hangē ā ko kitaua′, ko e IVI IA ‘O E ‘OTUA′ ”.

Si’i kaungā fononga, ko e Kolosi ‘o Kalaisi′, ‘oku fa’o kotoa ai ‘a e kosipeli mo’ui ‘o hotau ‘Eiki ko Sisu Kalaisi.′ ‘Oku fa’o ai ‘a e fu’u ivi mo e mafimafi ‘o e ‘Otua′ ki he Fakamo’ui′. Pea tā ne’ine’i ke talaloto ‘aki ‘e he ‘Aposetolo′ – Loma 1:16 – “He tala’ehai′ ‘oku ou maa’i ‘a e kosipeli′, he ko e IVI IA ‘O E ‘OTUA′ ‘oku ngāue ki he fakamo’ui′ ‘iate ia fulipē ‘oku tui′ ”.

Ko e Kolosi ‘o Sisu′ ko hotau Mo’ui’anga′ ia. ‘Oku kei tafe ni pē Hono Ta’ata’a′ ko e vai fufulu ‘o ‘eta angahala′. Koe hā hao palopalema? Faingata’a fakasino, ‘atamai, mo fakalaumālie, palopalema he fāmili′, ho’o fānau′, pe koe hā pē ha’o fiema’u? ‘Oku ou pole’i koe, fononga faka-ē-loto ki Kalevale. ‘Oku kei hulu-‘ā-noa ‘a e kelesi ‘o e Kolosi ‘i Kalevale′ ki ho’o me’a kotoa pē. ‘E toki hā Hono Ivi′ kotoa (ivi ‘o e kelesi ‘o Kalevale′) He’ene tu’u ‘i ho’o vaivai.′

Koe hā ‘a e Vai Koloa′? Ko e TA’ATA’A pē ‘o Sisu′. INU fakaloto mei ai mo ho fāmili′, pea maaka’aki ia koe mo ho fāmili′, ka mou mo’ui.

‘Ofa ke mou ma’u ha weekend fonu tapuekina mo kelesi’ia.

‘Ofa atu ki he Tonga kotoa.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.