Ko e Ngāue ‘a e ‘Eiki′


Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Kolose 3:23-24 – “’Ilonga ha me’a te mou fai, ngāue fie ngāue ki ai, he ko e ngāue ki he ‘Eiki, ‘o ‘ikai ki he kakai: ‘o mou ‘ilo, ko e ‘Eiki′ ia te mou ma’u mei ai ‘a e totongi totonu′, ko e ma’u tofi’a. Ko e ‘Eiki ko Kalaisi′ ia ‘oku mou nofo tamaio’eiki ki ai′”.

Fakafeta’i mu’a ki he ‘Eiki′ ‘etau to e a’usia ‘a e ‘aho fakakoloa ko ‘ení, pea ‘oku tau fakafeta’i ki he ‘Eiki Mafimafi′ ‘Ene taulama hao kuo fai ma’a’etau mo’ui′ ‘o tau to e lavengamālie ai ‘i he uike faka’osi ‘o e mahina ko ‘eni.′ ‘Oku ta’efietukua ai pē hono talitali lelei kimoutolu mo e loto fiefia mo’oni ‘e he ki’i Peesi ko ‘eni ‘a e GBG-Online Ministry. Fakafeta’i lahi ‘a e fakakoloa kuo fai ‘e he ‘Eiki′ ‘o Ne to e ‘omai ai ha faingamālie ma’atautolu ketau fetaulakitu’u mai ai ki he Peesi ko ‘ení.

‘Oku ou fie vahevahe mo kimoutolu ‘a e ki’i veesi Folofola ko ‘eni′. Pea ko e kau ‘eni ‘i he ki’i veesi Folofola ‘oku mo’ui ia ‘i hoku loto′ pea ‘oku ou manatu’i ma’upē ‘a e ki’i veesi Folofola ko ‘eni′ he’eku mo’ui′ pea mo ‘eku ngāue ‘oku fai he ‘aho kotoa.

‘Oku tau fa’a fakakaukau he taimi lahi ko e ngāue pē ‘a e ‘Eiki′ ‘ete hoko ko ha Faifekau ‘o fafanga fakalaumālie ‘a e fanga sipi ‘a e ‘Otua′, pe ko ‘ete hoko ko ha Tokoni Faifekau pe ko ha Setuata pe Faka’evangeliō pe ko ‘ete kau he kau Worship ‘a e Siasi′ pe ko e kau Hiva ‘a e Siasi′. Pea ‘oku mo’oni ‘aupito pē ia ko e ngaahi ngafa ko ‘eni′ ko e ngāue pē ia ‘oku tau fai ki he ‘Eiki′. Ka ‘oku ‘ikai ke fakangatangata ‘a e ngāue ia ki he ‘Eiki′ ‘i he ngaahi ngāue ko ‘eni′.

He ‘oku talamai heni ‘e Paula ia ‘i he Veesi Folofola ‘o e ‘aho ni′ “’Ilonga ha me’a te mou fai…”. ‘I he’etau hoko koee ko e kau sevāniti ‘a e ‘Eiki,′ pea ‘oku ‘ikai leva ke to e fakangatangata mai mo to e fakakalakalasi mai ‘a ‘etau ngāue koee ‘oku fai ki he ‘Eiki′. He ko ‘ete hoko pē ko e sevāniti pe ko e pōpula kita ‘a Kalaisi, pea ko ‘ete ngāue kotoa pē ‘oku fai, ko ‘ete fai ia ki he ‘Eiki′. ‘Oku ‘ikai to e fakangatangata mai ia pe to e fakakalakalasi mai ko ‘ete ngāue pe koee ‘oku fai he Siasi′ ‘oku classify leva ia ko ‘ete ngaue ia ma’ae ‘Eiki′. Pea kapau leva ‘oku te fai ‘e kita ha ngaue ‘i ‘api pe ko e ngāue’anga ‘oku te ngaue ai′ pea lau leva ia ko ‘ete ngaue pe ‘a’ata ma’ata.

Ka ‘oku ‘uhinga mai heni ‘a Paula ia, koe hā pē ha fa’ahinga ngaue ‘oku ke fai ko ho’o fai ia ki he ‘Eiki′. Pea ‘oku convict kita ‘e he Laumalie′ ‘i loto ko ho’o ngaue kotoa pē pea mo ‘eku ngaue kotoa pē ‘oku fai ko ‘eta fai ki he ‘Eiki′ ‘o ‘ikai ko e fai ki ha tangata. Pea ko e ‘Eiki′ ia ‘oku mei AI ‘eta totongi.′

Ko e taimi ‘oku nofo’ia ai ‘e he Laumālie Mā’oni’oni′ ha tangata pe fefine pea ‘oku Ne ‘afio tu’uma’u ‘i he’eta mo’ui.′ Pea ‘oku e’a leva ‘a e ngāue ‘a e Laumālie Mā’oni’oni′ ‘i he tapa kotoa pē ‘eta mo’ui′ (physical life). Kapau ‘oku ta ngāue ‘i he Siasi ‘o e ‘Eiki′, ‘oku e’a ai hono Laumālie Mā’oni’oni ′ ko ‘eta ngāue ‘i he Siasi′ ‘oku fai ia ki he ‘Eiki′ ‘o ‘ikai ki he tangata. Pea ‘i he’eta ma’u ‘a e fa’ahinga laumālie mo e fa’ahinga mo’oni ko ia′ pea he’ikai leva ke ta ngāue ‘o sio ke ta ma’u ha tu’unga pe lakanga he Siasi′. He’ikai ke ta ‘ita ‘o tangutu he lotú kapau ‘oku ‘ohovale pē kuo to’o ha fa’ahinga lakanga na’a te fai koe’uhí ko ‘ete mahino’i ko ‘ete ngāue kotoa pē ko e fai ia ki he ‘Eikí. Pea ko e me’a kotoa pē ‘oku hoko mai kapau te tau ‘ave ki he ‘Eikí, God will turn it for your own good! ‘Oku ou fie vahevahe pē ki he ki’i me’a ko ‘ení. ‘Ohovale pē ‘eku ma’u ‘a e lakanga malanga he Siasí, kuo ‘omai ‘a e tu’utu’uni he konga kimui ‘o e 2018 he’ikai keu to e malanga mo e toenga ‘o e kau malanga he Siasí koe’uhí kae fakafoki ‘a e ngāué ki he kau tauhí kenau fai ‘a e fafanga faka-laumālie ‘o e fanga sipí. Na’a ku ma’u ‘a e tala ko ‘ení, mo e loto hangamālie. Na’a ku tali fiemālie mo e loto fakafeta’i koe’uhí he ‘oku ‘ikai ‘ata’atā ‘a e ‘Eikí ia mei ha me’a. Ko e taimi ia ‘a e ‘Eikí ke fakafoki ‘a e ngāué ki he kau tauhi sipí kenau fai ‘enau ngāue faka-tauhí ki Hono Siasí. Pea ko e taimi leva ia ‘a e ‘Eikí kiate au keu nofo taha ki hono vahevahe ‘ene Folofolá ‘i he netí ‘i he ki’i Peesi ko ‘eni ‘a e GBG-Online Ministry, feinga’i ‘eku ‘u tohi ke lava ‘o ‘osi, mou tokanga ki he’eku ako tohitapú ke lava koe’uhí he ‘oku ‘i ai ‘ene ngaahi ngāue ‘oku hanga mai ke fakakakato ‘i he kaha’ú. ‘Oku ‘ikai ko e ngāue pē ‘oku tau fai ki he ‘Eikí ‘etau malanga he Siasí pe ko ‘etau ma’u ha fu’u lakanga ma’olunga pe tu’unga ma’olunga he Siasí. Ko ‘ete lotu hūfia tokotaha ‘i ‘api ma’ae kakai kehé ko e ngāue mahu’inga ia ‘oku ‘omai ‘e he ‘Eikí ke fai koe’uhí ke mo’ui ‘a e ngaahi laumālié ki hono Pule’angá. Ko ‘ete vahevahe ‘a e ‘Eikí ki hato kaungāme’a ‘oku te’eki te ne ma’u hono fakamo’uí (salvation), ko e ngāue mahu’inga ia ‘oku tuku mai ‘e he ‘Eikí ke te fai ke mo’ui ai ha fo’i laumālie ki hono Pule’angá. ‘Oku tāpuni ‘e he ‘Eikí e matapā ‘e taha ka ‘oku Ne to e fakaava mai ‘a e ngaahi matapā kehekehe ke tau kei fai ai pē ‘Ene ngāué ke Ne langilangi’ia ai.

Pea kapau ‘oku ta feihaka pe fō pe fakamaau fale ‘i ‘api ‘oku e’a ai Hono Laumālie Mā’oni’oni′ ko ‘eta ngāue ‘oku fai ‘i ‘api′ ko e fai ia ma’ae ‘Eiki′ ke Ne langilangi ai. He’ikai ke ta ngāue ‘ite’ita ‘i ‘api he mess ‘a e fānau′ koe’uhi′ he ko ‘eta ngāue′ ‘oku fai ia ki he ‘Eiki.′ Pea ko ‘eta ngaue ‘oku fai ‘i ‘api′ ‘oku fai pē ia mo ‘ete hivehiva fakafeta’i mo worship ‘a e ‘Otua′ while you work. ‘Oku ngāue hoto nima′, ka ‘oku ‘ikai mavahe ‘a e fo’i lea “fakafeta’í” (worship) ‘i hoto loto′ ki he ‘Eiki′. Ko e me’a ia ‘oku ‘uhinga mai ki ai ‘a e Folofola′ ki he “lotu ta’etuku′”. He’ikai ke ‘i ai ha taha ‘e lotu ‘ata’atā pē ia mei he pongipongi ki he po’uli he ‘aho kotoa ta’efai ha fo’i ngāue ‘e taha! Your heart is in prayer-mode, your lips are in praise-mode while your hands do the work! Pea ka ‘oku ta ngāue ‘i he ngāue’angá (occupation) ‘oku e’a ai Hono Laumālie′ ko ‘eta ngāue ‘oku fai′ ko e fai ki he ‘Eiki′ ‘o ‘ikai ki he tangata.

‘Oku ou manatu ai ki he taimi na’e neesi akoako ai ha ki’i fefine. Pea ‘i ai mo hono kau supervisors. Pea a’u ia ki he taimi ‘oku fiema’u pē ‘e he kau mahaki′ ia ke ‘alu ange pē ‘a e neesi akoako′ ia ‘o tauhi kinautolu. Pea ko ‘ene ‘alu atu koē ‘a e kau supervisors ‘oku nau ‘eke pē ‘enautolu ‘a e neesi akoako′ ‘oku nau fiema’u MA’UPĒ ia ‘enautolu ke ngāue ia kianautolu. Ne a’u ‘o ‘ita ‘a e supervisors pea nau fakatanga’i e ngāue ‘a e ki’i neesi akoako′. Neongo na’e more qualified ange ‘a e kau supervisors he neesi akoako′, ka ko honau faikehekehe′ he ko e kau supervisors na’a nau ngāue to earn money, and they were just doing a job. Ka ko e ki’i neesi akoako′ na’e ‘alu ia ‘o ngāue mo e fa’ahinga mahino na’e ‘iate ia ko ‘ene ngāue ‘oku fai′ ko ‘ene ngāue ma’ae ‘Eiki′ pea ki he ‘Eiki′ ‘o ‘ikai fai ki ha tangata pea ‘ikai fai koe’uhi′ ko e pa’anga′ pe koe’uhí ke to e promote ia ki ha lakanga ‘oku to e ma’olunga angé. Pea ko e Laumālie Mā’oni’oni ‘i loto he’ene mo’ui′ ko e Tokotaha ia na’a ne tohoaki ‘a e manako ‘a e kau mahaki′ ki he ki’i fefine′ neongo na’e kei akoako.

Ko e taha ia ha ngaahi me’a ‘oku ‘ikai ai ketau fiemālie ki he’etau ngaue′, tatau ai pē pe ko ‘etau ngāue he Siasi′ pe ko e fāmili′ pe ko e ngāue’anga ‘oku tau ‘i ai′ koe’uhi′ ko e ‘ikai koē ketau manatu’i ko ‘etau ngāue′ ko e fai ki he ‘Eiki′ ‘o ‘ikai fai ki ha tangata.

Ko ho’o ‘i he feitu’u ko ‘ena ‘oku ke ngaue ai′ ko e tuku ko e ai ‘e he ‘Eiki′ ke ke ngaue ai. Kuo tokolahi e kau Faifekau mo e kau ‘Evangelioo mo e kau ngaue Faka-Misinale etc ‘oku nau ngaue taimi kakato ‘i he ngaue ‘a e ‘Eiki′. Ka ko e me’a ‘oku kei si’i (lack) ko ha kau ngaue taimi kakato Kalisitiane ‘oku nau ngaue ki he ‘Eiki′ ‘i he ngaue’anga (workplace) pe koee ‘oku nau ngaue ai. ‘Oku tuku kitautolu ‘e he ‘Eiki′ he ngaahi ngaue’anga takitaha koe’uhi′ ketau fakaulo ai ‘Ene maama′ ke maamangia ai ‘a e mamani mole ko ‘eni.′

Tokolahi e kakai he ngaue’anga ko ‘ena ‘oku ke ngaue ai′ ko e kakai ta’etui ‘Otua. ‘Oku tuku koe ai ‘e he ‘Otua′ ke ke ngaue ai Ma’ana ‘o ke ulo ai ki he kakai ta’etui ‘Otua ko ia′ koe’uhi′ ke ma’u honau fakamo’ui.′

‘Oku tokolahi e kakai ‘oku ngaue fakataha mo au ko e ngaahi matakali kehe ‘oku ‘ikai kenau tui faka-Kalisitiane. ‘Oku tuku au ai ‘e he ‘Eiki′ keu feohi mo e kakai ko ‘eni′ neongo ‘emau tui kehekehe ‘aupito ‘aupito koe’uhi′ keu fakaulo ai ‘a e maama ‘a e ‘Eiki.′ He’ikai kenau fie hū kinautolu ha falelotu faka-Kalisitiane kenau fanongo malanga. Pe tenau fie fanongo ha malanga fakalotu he youtube. Ka ko koe pē mo au ‘a e only link kenau a’u ai ki he Hala,′Mo’oni′ mo e Mo’ui′ (Sisu Kalaisi) ka Ne fai honau fakamo’ui′ (salvation). Pea ko e ‘uhinga lahi ia hono tuku kitaua ‘e he ‘Eiki′ he feitu’u ‘oku ta ngaue ai.′

Ka ‘oku Ne ui kitaua ke ta hoko ko ha fa’ee pe ko ha tamai pe ko ha tokotaha tauhi ‘api, ta fai ia ‘aki hota kotoa′ ke langilangi’ia ai ‘a e ‘Eiki′. ‘Ikai ke to e ‘i ai ha ngaue mahu’inga ka ko ‘eta raise ha fānau ‘oku nau mo’ui faka-‘Otua.

Koe hā ha ki’i ngaue pe ko ha ki’i pala’imaea ‘oku ‘oatu ‘e he ‘Eiki′ ke ke fai pea u fai, ta fai ia ‘aki hota kotoa′ funga he‘eta ‘ilo’ilopau ko ‘eta fai ‘a e ngaue ko ia′ ko e fai ia funga pē he’eta ‘ofa mo’oni ki he ‘Eiki′. ‘Oku ‘ikai ha ngaue ‘oku hā ngali ma’ulalo ki he vakai mai ‘a e ‘Eiki′. Ko ‘eku tafi falelotu′, ko ‘eku fai ia ki he ‘Eiki.′ Ko ‘eku fufulu e bathroom′ ko ‘eku fai ia ki he ‘Eiki′. Ko e me’a pē taha ‘oku sio mai ki ai ‘a e ‘Eiki′ ko e fa’ahinga tūkunga loto ‘oku ou fai’aki ‘eku ngaue′.

Si’i kaungā fononga ‘i he ‘Eiki′, ta mahu’inga’ia he ki’i taimi ‘oku tuku mai ‘e he ‘Eiki′ ke ta kei nofo ai ‘i mamani.′ It is only for a short time. Ko ‘eta mamahi mo faingata’a’ia he mamani′ hono fai ‘Ene ngaue′, ‘oku taimi nounou pē ia kuo ‘osi. Ka ke imagine ‘a e fu’u fiefia ta’engata te ta ma’u ‘i he kolo ko Hevani′! Ko ‘eta fiefia mo anuanu he koloa mo e tu’umālie ‘o e mamani′ ‘oku taimi nounou pē mo ia pea ‘osi. ‘Oua na’a ta earthbound koe’uhi′ ko ‘eta ‘ofa he koloa′ mo e pa’anga′. He ‘oku taimi nounou pē ‘a e ki’i fiefia ia ko ia′.

Ka ta fakamahu’inga’i e ki’i taimi nounou ‘oku tuku mai ai ‘e he ‘Eiki′ ke ta ‘i mamani′ koe’uhi′ ke ta fulfill ‘eta life purpose kuo Ne ‘osi tuku ke ke fai pea u fai lolotonga ‘eta ‘i mamani.′ Ta tulituli mu’a ke ta fakakakato ia funga ‘i he tokoni mai Hono Laumalie.′ Ta ngaue’i ‘eta life purpose ‘aki hota kotoa′ lolotonga ‘eta ‘i mamani.′ He ‘oku ‘ikai ke ta ‘ilo ‘a e ‘aho mo e houa ‘e hoko mai ai ‘a e ‘Eiki′ ‘o ‘ave Hono kakai.′ Pea ‘oku ‘ikai ke ta ‘ilo ‘a e ‘aho mo e houa ‘e ui mai ai ‘a e ‘Eiki′ ke ta foki ange ki ‘api.′ Ko ‘eni pe ‘a taimi ke ta fai ai ‘Ene ngaue′ lolotonga ‘eta kei mo’ui.′ Pea ta ‘ilo kuo Ne ‘osi ‘omai ‘a e Tama Fakamalava′ ko Hono Laumalie Ma’oni’oni′ ko Ia ia ‘oku ne tokonia kitaua mo fakaivia ke ta fai’aki ‘Ene ngaue′ ‘i mamani.′

‘Ofa atu ki he Tonga kotoa…

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.