Ma’u ha Loto Fakamālō mo Hounga’ia ‘i he Me’a Kotoa pē


Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

1 Tesalonaika 5:18 – Fakafeta’i ‘i he me’a kotoa pē, he ko e tu’utu’uni ia ‘a e ‘Otuá ma’amoutolu ‘ia Kalaisi Sisu.

Talitali loto fiefia mo hounga’ia koe he pongipongi fakakoloa ko ‘ení ki he ki’i Peesi ‘a e GBG-Online Ministry. Mālō mu’a ‘etau to e lava ki he pongipongi fakakoloa ko ‘ení pea mālō ho’o kei ‘ahia mai ‘a e ki’i Peesi ko ‘ení koe’uhí ketau kei fevahevahe’aki ai pē mei he Mā ‘o e Mo’uí – ko e Folofola mo’ui mo mo’oni ‘a hotau ‘Eiki Huhu’i!

Talamai ‘e he Folofola ‘o e ‘aho ní ketau ma’u ha loto fakamālō mo hounga’ia ‘i he me’a kotoa pē. Ko e tu’utu’uni ia ‘a e ‘Otua′ ma’atautolu ‘ia Kalaisi Sisu. Kapau ‘oku ‘i ai ha me’a ‘oku tu’utu’uni mai ki ai ‘a e ‘Otua′ pea ko e me’a leva ia kuopau ketau fai.́ Kuopau ketau talangofua ki He’ene tu’utu’uni.′ Pea ‘oku tau malava ke tau fakahoko ‘Ene tu’utu’uni′ funga ‘ia Sisu Kalaisi. Kuopau ke tau nofoma’u ‘i he Vainé (We must abide in the Vine) kae fakafua ‘e Kalaisi ‘Ene mo’ui′ ‘iate koe pea mo au.

Fakamālō ki he ‘Otuá ‘i he me’a kotoa pē (‘io, ‘o a’u pē ki he ngaahi vaivai’anga′). Ma’u ha loto fakamālō mo hounga’ia ki he taha kotoa pē. Ko e loto fakamālō/hounga’ia mo ‘ofa′ ‘oku ne tohoaki mai ‘a e ngaahi me’a lelei kotoa pē ki he’etau mo’ui′. ‘Oku ou tui kapau te tau fa’a lea ‘aki ma’upē ‘a e ngaahi lea mo’ui (hangē ko e ngaahi Palomesi ‘a e ‘Otua′ He’ene Folofola′) ki he’etau mo’ui′ ‘i he loto tui pea ‘e hoko (come to pass) ‘a e ngaahi Palomesi ko ia′ he’etau mo’ui.′ Pea kapau te tau fa’a lea tukuhifo ma’upē (negative words) kiate kitautolu mo ‘etau mo’ui′ pea ko e me’a pē ia ‘e manifest koē he’etau mo’ui′. Ko ‘etau mo’ui′ ‘e fonu negative he ko e me’a pē ia ‘oku tau tō faka’aho ki he’etau mo’ui.′ Talamai ‘e he Folofola′ ko e me’a pe koē te tau tṓ ko ia pē te tau utu′. Talamai foki ‘e Palovepi 18:21 – Ko e mate′ mo e mo’ui′ ‘oku puke ‘e he ‘elelo′: Pea ko ia ‘oku mamafa ki ai′ te ne kai hono fua′.

Talamai ‘e he Folofolá ke ‘oua na’a tau hanga ‘o fakamaau’i pe te tau fakaanga’i ha taha he ko ‘etau fai pehē ‘oku tau condemn pe ‘etautolu ‘atautolu (Matiu 7:1-5). Taimi lahi foki ‘i hotau anga faka-e-tangatá, ka fai kovi mai ha taha ‘oku tau fakamaau’i mo fakaanga’i ‘ene ngāue kovi na’e faí. Ka ‘oku talamai ‘e Sisu ia ‘i He’ene Folofola′ ketau “’ofa’i hotau ngaahi fili′, pea hufia ‘a kinautolu ‘oku nau fakatanga’i ‘a kitautolú” (Matiu 5:44).  Fakamālō’ia ‘a e tokotaha kotoa pē ‘o kau ai pē mo koe. ‘O a’u pē ki ha situation ‘oku ke pehē ‘oku kovi pe fakamamahi kiate koe kei fakamālō pē ai. He ko hono mo’oní, kapau te tau fakatokanga’i lelei ‘oku toitoi mai mei mui ‘i he situation kovi pe fakamamahi ia ko iá ha fu’u tāpuaki ia ki ho’o mo’uí mo ‘eku mo’uí kapau te tau tali ‘a e me’a ‘oku hoko maí pea tau ‘oange ki he ‘Otuá ke ngāue mana ia he situation ko iá ki he’etau leleí. ‘Oku ngāue’aki ‘e he ‘Otuá ‘a e situation ko iá ke Ne takitaki tonu ai kitaua ki He’ene taumu’a totonu ki he’eta mo’uí. ‘Oku Ne to e ngāue’aki ‘a e situation ko iá ke Ne ngaohi ai ‘eta mo’uí ke ta hokosi Hono ‘imisí – ‘o ta tatau pē mo Kalaisi. Haleluia!

Pea mo’oni ai ‘a Loma 8:28 – “Kae’uma’ā ‘oku tau ‘ilo, ‘ilonga ‘a e kakai ‘oku ‘ofa ki he ‘Otuá, ‘oku fengāue’aki ‘a e me’a kotoa pē ma’anau lelei; he ko e kakai kinautolu kuo ului ‘o fakatatau ki He’ene tu’utu’uní”. Talamai ‘e Senesi 50:20 – “Ka ko kimoutolu na’a mou tu’utu’uni ha kovi kiate au; ka ko e ‘Otuá na’a Ne tu’utu’uni ia ko e lelei, koe’uhí ke hoko ‘a e me’a kuo hoko ni, ‘a e fakamo’ui ‘o ha fu’u kakai”.

Neongo pe koe hā ha fa’ahinga tūkunga (circumstance) ‘oku tau fehangahangai mo ia ‘i he mo’ui ni ‘oku malava pē ai ketau sio ki he ngaahi me’a ‘oku taau ketau fakamālō ai ki he ‘Otua.′ Ka ‘oku ‘i ai ha taha ‘oku ne fai ha ngāue kovi kiate koe, fakamālō pē koe ki he ‘Eiki′ koe’uhi′ ko ‘Ene ‘ofa′ mo ‘Ene meesi′ mo ‘Ene kelesi′ mo ‘Ene fa’a kātaki′ ‘oku Ne hifoaki mai ki ho loto′ ‘o ke lava ai ke ke fetongi ‘aki ‘a e kovi′ ‘aki ‘a e lelei′. Fakamālō ki he ‘Eiki′ ‘i he faingamālie ‘oku Ne faka’atā mai ki ho’o mo’ui′ ke lava ai ke ke a’usia (experience) ‘a e ‘ofa mo e meesi mo e fa’a fakamolemole ‘a e ‘Otua′ ‘o fakafou mai ‘i he situation ‘oku ke fehangahangai mo ia′. Fakamālō ki he ‘Otuá koe’uhí he ‘oku hoko ‘a e situation ko iá ke ne taki koe ke ke ‘alu ‘o fakakakato ai ‘Ene taumu’a totonu (real purpose) ki ho’o mo’uí ‘a ia na’e tu’unga ai ho’o hoko mai ki mamaní. Fakamālō ki he ‘Otuá ‘Ene faka’atā ha situation pehē ki ho’o mo’uí koe’uhí ke teu’i ai ho’o mo’uí ke ke hangē pē ko Sisú.

Taimi lahi ‘oku tau kole ki he ‘Eiki′ keu hokosi pē mu’a Hono ‘imisi′, ‘omai mu’a ‘Ene ‘ofa′ mo ‘Ene fa’a fakamolemole′ mo ‘Ene fa’a kātaki′ kiate au. Pea ko e tali ‘a e ‘Eiki′ ki he’ete lotu′, ko ‘Ene ‘omai ‘e ia ha ngaahi situation pe circumstances ‘o e mo’ui′ te te lava ai ke te a’usia tonu (experience) pea te fakahaā’i (practice) ai ‘a ‘Ene ‘ofa′ mo ‘Ene fakamolemole′ mo ‘Ene fa’a kātaki′. Pea taimi lahi kuo ngalo ia ‘iate kita ‘ete lotu ki he ‘Eiki′ ‘o kole “keu hangē pē mu’a ko koé” ka te tafoki hake kita ‘o fetongi ‘aki ‘a e kovi′ ‘aki ‘a e kovi, fetongi ‘aki ‘a e ta’e’ofa′ ‘aki ‘a e ta’e’ofa, fetongi ‘aki ‘a e ta’efakamolemole′ ‘aki ‘a e ta’efakamolemole mo e ta’efa’a kātaki′ ‘aki ‘a e ta’efa’a kātaki. Ka ‘oku mahu’inga ke tau fakafeta’i mo fakamālō ki he ‘Otua′ he circumstances kotoa pē ‘oku tau fehangahangai mo ia faka’aho he ko e faingamālie ia kiate kitautolu ke langa hake hotau ‘ulungaangá (character). He ko hotau character ‘oku langa hake ia funga he tuiaki (much persistence) ‘i he’etau laka ‘i he ‘ofa ‘a e ‘Otua′ ‘i he lotolotonga ‘o e faingata’a′ mo e fakatanga′ (Loma 5:3-5). Kapau he’ikai ke tau fou ‘i ha ngaahi vaā’ihala faingata’a he mo’ui′ he’ikai lava ia ke langa hake (build up) hotau character ketau hangē pē ko Sisu′.

Pea ko hono mo’oni′ he’ikai lava ketau fai ha me’a ‘e taha ‘aki hotau ivi fakaetangata′ ‘o mama’o mei he ‘Eiki′. Ka kuopau ketau nofoma’u pe pipiki (abide) ‘i he Vaine Mo’onia′ ‘a ia ko Sisu Kalaisi. Kae hoko mai ‘a e ‘Eikí ‘o fakafua ‘Ene mo’ui′ ‘iate koe pea mo au. He ka ‘ikai ‘a Kalaisi ‘iate koe pea mo au, he’ikai ketau lava ‘o fa’a fai ha me’a (Sione 15:1-5).

Tau kole ki he ‘Eiki′ ke tokoni mai kiate kitautolu. Ke ‘oua na’a tau faka’atā ha toe me’a kehe ke tafe ‘i hotau loto′ ka ko ‘Ene ‘ofa′ pē (love) mo ‘Ene fai manava’ofa′ (kindness) pea mo ‘Ene fakamālō (gratitude/thankfulness). Neongo he’ikai ketau pule’i ‘a e kakai kehe′ mo e māmani ko ‘eni′ ‘a e anga ‘enau fakafeangai kovi ‘e fai mai kiate kitautolú, kae ‘oua na’a tau faka’atā ‘a e kovi tatau ko ia′ ke hū mai ki hotau loto.′ ‘I he Pule’anga ‘o Hevani′, ko e maama ulo lahi taha ‘oku ‘alu hake mei māmani′ ‘oku ulo lahi ia mei he kakai ko honau loto′ ‘oku fonu ai ‘a e ‘ofa ‘a e ‘Otua′ pea mo e fakamālṓ. ‘Oku mavahe ‘a e fakapo’uli′ mei he kakai mo’ui fakamālō mo fakafeta’í. ‘Oku mavahe ‘a e fakapo’ulí (darkness) mei he kakai ‘oku fotufotuaki ai ‘a e ‘ofa ‘a e ‘Otuá. He ‘oku hanga ‘e he maama ‘a e ‘Otua′ ‘i honau loto′ ‘o teke ke mama’o ‘a e fakapo’uli′. He ko Kalaisi ia ‘i he’enau mo’ui′ pea ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha fakapo’uli ia ‘ia Sisu he ko IA ‘a e Maama ‘o mamani′ (1 Sione 1:4-5).

Ki’i fakakaukau ange′ ki he ngaahi taimi ne ‘alu taha ai ki lalo (going downhill) ho’o mo’ui pea mo ‘eku mo’ui′. ‘Oku ou tui pē te ke fakamo’oni ki ai ko e taimi ia na’a ta faka’atā ai ‘a e fakapo’uli′ ke hū ki hota loto′ pea mole leva meiate kitaua ‘a e malava (ability) ke ta ma’u ha loto ‘ofa mo ha loto fakamālō. Kapau ko ha tokotaha koe ‘oku ke lolotonga fononga ‘i he poini ma’ulalo taha ho’o mo’uí (lowest point of your life), ‘oku ou pole’i koe ke ke kole ki he ‘Eiki′ ke tokoni mai ke Ne fakafoki kiate koe ‘a e me’a kuo kaiha’asi ‘e he fili′ mei ho’o mo’ui.′ ‘A ho’o ‘ofa ki he ‘Otua′ mo e taha kotoa pē pea mo ho’o ma’u ha loto fakamālō mo hounga’ia ki he ‘Otua′ he me’a kotoa pē. ‘I ho’o ma’u ‘a e loto fakamālō mo hounga’ia ki he ‘Otua′ pea te ke ma’u leva mo ha loto fakamālō mo hounga’ia ki he kakai kehe′. Ko ho’o ma’u ha loto ‘ofa ki he ‘Otuá, te ke ma’u ‘a e loto ‘ofa ki he kakai kehé.

Me’a ke Faí: ‘Oku ou pole’i koe ‘i he mahina ko ‘Okatopa ‘o e ta’u 2018, ke ke kau fakataha mo au ‘o ke kole ‘a e tokoni ‘a e ‘Eiki′ mo Hono Laumālie′ ke ke hoko pea u hoko ko ha tokotaha ‘oku Ne fakafonu’aki ‘Ene ‘ofa′ mo e fakamālṓ he toenga ‘o e ta’u ní. Ke ke ma’u ha loto ‘ofa mo ha loto fakamālō ki he ‘Otua′ pea mo e tokotaha kotoa pē ‘o kau pē ai mo koe (including yourself) he ‘aho kotoa pē ho’o mo’ui′. ‘Oku ou tui lahi kapau te ke kamata ke ke ma’u ha loto ‘ofa mo ha loto fakamālō mo hounga’ia ki he ‘Eiki′ mo e taha kotoa pē ‘o a’u pē kiate koe ‘i he ta’u ko ‘eni′, ‘e kamata leva ke ke sio ki he ngaahi me’a lelei mo e ngaahi tāpuaki ‘a e ‘Otua′ ‘e tafe takai ‘i ho’o mo’ui′ ‘i he faka’osi’osi ‘o e ta’u ko ‘eni′. Pehee pē foki pea mo au.

 ‘Ofa atu ki he Tonga kotoa pē ‘oku ke me’a mai.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.