Ngaahi Tali Lotu ‘a e ‘Eikii Ma’aku he Uike ni

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Fakafeta’i he ngaahi Tali Lotu ‘a e ‘Otuaa

‘Oku ou fakafeta’i keu vahevahe ki he ngaahi lelei lahi ‘a e ‘Otuaa kuo Ne fai ma’aku mo hoku ki’i familii he uike ni. Ko e uike tapuaki lahi ‘eni kiate au. ‘Oku ou ma’u ‘a e loto fakamaloo mo e loto hounga’ia ki he ‘Eikii He’ene ngaahi lelei kotoa pe he ko e ‘Otua lelei IA pea ‘oku tolonga ‘o ta’engata ‘Ene ‘Alo’ofaa. Ko e taimi ‘oku te fakafeta’i’ia ai ‘a e ‘Eikii pea te ma’u ‘a e loto hounga’ia kiate IA ki He’ene lelei kotoa pe ‘oku Ne fai faka’aho he’etau mo’uii, pea ko e lahi ange ia ‘a e ngaahi lelei ‘a e ‘Eikii ‘oku te sio mata ki aii.

Ko e ngaahi tali lotu ‘a e ‘Eikii ma’aku ‘a e ngaahi me’a na’a ku lotu ki ai pea u sio tonu ki he lelei lahi ‘o e ‘Eikii he uike ni. Pea ‘oku ou ma’u ha loto fakamaloo mo ha loto hounga’ia kiate IA he me’a kotoa pee.

***Na’a ku kole ‘anepoo ki he ‘Eikii ke Ne ‘omai ha seniti ke totongi’aki ‘a e lele ‘eku falekoloa he netii he ko e ki’i falekoloa ‘eni ‘oku tokoni lahi ki he ngaue ‘a e ‘Eikii. Na’e a’u pe ki he ‘aho ni kuo ‘i ai e sales ‘o ‘ikai ngata ‘a e totongi ‘a e mo’ua ‘o e falekoloaa kae lava ‘o tokoni ‘a e profit ki he ngaue ‘a e ‘Eikii. ‘Oku fu’u tokoni lahi ‘a e ki’i store ko ‘enii ki hoku husband ke totongi’aki ‘a e ngaahi fakamole ki he ngaue ‘a e ‘Eikii.

***Na’a ku kole ki he ‘Eikii ke tokoni mai ‘o ‘omai ha ngaahi resources ke tokoni ki he fa’u ‘eku thesis. Na’a ku fakatau e ngaahi tohi ‘e ni’ihi ka na’a ku ‘ilo he’ikai keu kei pa’anga ‘aki pea u kole tokoni ki he ‘Eikii. Na’e hanga ‘e he ‘Eikii ‘i Hono Laumaliee ‘o direct/guide au ki he feitu’u na’e lava keu ma’u ai ‘a e ngaahi tohi mo e ngaahi resources mahu’inga ‘aupito ‘oku ou fu’u fiema’u ki he’eku thesis. Ka na’e ‘ikai to e mole ha’aku seniti hono fakatau’aki ‘a e ngaahi tohi mo e resources ko iaa. Ka na’e faka’ataa ‘e he ‘Eikii keu ma’u ta’etotongi ‘a e ngaahi tohi mo e resources ko ‘enii ke ngaue’aki ki he’eku thesis.

***Na’e tokoni ‘a e ‘Eikii he me’a fakapa’anga ‘aki ‘ene fakaava matapaa ki he taha hoku ki’i familii he ngaahi me’a na’a ne pehee ‘e lahi ‘ene fakamole ki aii but God takes care of everything in His miraculous way. He is a good God and our loving Father. He takes care of everything!!

***Tali lotu ‘a e ‘Eikii ma’aku he ngaahi situations na’e ‘osi tonu pe ke mole ai ‘a e mo’ui ‘a e taha hoku ki’i familii ‘o fakatatau ki he lao ‘o natulaa, ka na’e hili pe ‘eku lotu (command in the Mighty Name of Jesus) ki ai kuo mo’ui ai pe ia ‘o ‘ikai koe’uhii ko au because I have no healing virtues ka koe’uhii ko e fakamo’ui ‘a e ‘Eikii. God has given us the authority to command ki he sickness ke mavahe mei hotau sinoo ‘i he Huafa ‘o Sisuu. And they will obey! ‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha me’a ‘e taha ‘e ta’emalava ia ‘e he ‘Otuaa. Pea ‘oku ‘ikai ke Ne tule pe mohe hono tokanga’i ‘Ene kakaii. Praise God!

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.