Kaveinga: Mei he ‘Alu Tangi′ ki he Foki Fiefia!

Fa’u ‘e Faifekau Mosiana Fisi’ipeau

‘Oku ou mātu’aki fiefia lahi keu fakafe’iloaki atu kiate koe kotoa pē ‘oku ke me’a mai ki he ki’i peesi ‘a e God-be-Glorified Ministry ‘i he ‘aho ko eni′. “Ko e ‘ū ‘ofa pē ‘a Sihova′ ‘oku ‘ikai te tau ‘auha ai′. ‘Oku fo’ou ‘Ene ‘ofa′ ‘i he pongipongi kotoa. Ko e me’a lahi ‘a ‘Ene faimo’oni′ koe’uhí ‘oku ‘ikai ‘osi ‘Ene fai faka’atu’i′. Ko ia ai, teu ‘amanaki kiate IA. He ‘oku lelei ke te ‘amanaki mo tali fakalongo pē ki he fakamo’ui ‘a Sihova ka fai′”. Fakalotolahi atu he ‘aho fo’ou, pongipongi fo’ou ko eni′. Koe fē feitu’u, pea ko hai ‘oku hu’u ki ai ho’o ‘amanaki′ he ‘aho ko ‘eni′? Fēfē ke ta ‘amanaki lelei kia Sihova ko hota ‘Otua′ he ‘aho ni pea fai ma’u ai pē he ‘oku tolonga ‘o ta’engata pea ta’engata ‘a ‘Ene ‘alo’ofa′.

‘Oku ou fie vahevahe atu ha Folofola ke fakalotolahi’i’aki pē kitautolu si’i kaungā fononga. To’o ia mei he Saame 126:4-6.

v.4 – Liliu ‘etau popula′ ‘e Sihova ‘o hangē ko e ngaah tafenga vai ‘i he feitu’u ko Tonga′.

v.5 – Ko kinautolu ‘oku fai tangi pē ‘enau fakaheka′ tenau utu mo e hiva fiefia.

v.6 – Si’ene ‘alu′ ko e ‘alu tangi ē ‘o to’o ha falukunga pulopula, ka ko si’ene ha’u′ ko e ha’u fiefia ‘o ne to’o ‘ene ‘ū fua′.

Kaveinga: Mei he ‘Alu Tangi′ ki he Foki Fiefia!

‘Oku ou tui ko e Saame ‘eni ‘a e kainga ‘Isileli′ ‘i he hili ‘enau foki mai mei he’enau nofo popula ‘i Papilone′. Pea ko e taha ‘eni ‘i he’enau ngaahi hiva ‘o e ‘Alu-Hake′. ‘A ia na’a nau ngāue’aki ‘a e ngaahi hiva ko ia′ ki he taimi ‘oku nau ‘aukau mai ai, pe tenau ‘alu hake ai mei he ngaahi feitu’u kehekehe ki Selusalema ki he’enau ngaahi katoanga faka-lotu na’e fa’a fai′, hangē ko e katoanga ‘o e Pasova′, katoanga ‘o e Nofo Fale Lou’akau′ etc. Pea ko e Saame 126 ko e taha ia ‘i he ngaahi Saame ‘e 15 ‘o e ‘Alu Hake′ ‘a ia ‘oku lekooti he Tohi ‘o e ngaahi Saame′. Pea ‘oku hanga ‘e he tokotaha fa’u ‘o e Saame ko ‘eni′ ‘o hiki hake hotau loto′ (upward ascent) ke a’u ki he ‘Otua′ koe’uhí ko e fu’u fakatau’atāina kafakafa kuo Ne fai ma’a ‘Ene kakai′. Na’a nau ‘alu fakapopula ki Papilone ka kuo nau foki fiefia, kuo nau tau’atāina.

Kapau te tau sio ki he palani ‘a e ‘Otua′ ki he’etau mo’ui′ ‘i ha mape, ‘oku ‘ikai ko ha laine hangatonu ia. ‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi ngaofe ai (curves), ngaahi pikopiko ai (crooked), ngaahi ‘alu halafaki takai ai, ngaahi detours, ngaahi halanga maka (stepping stones), ‘ikai ha folau molemole, he ‘e tō ‘a e ngaahi matangi′, peaua e vahafolau′, ka ko e konga kotoa ia ‘o e path to our destiny. ‘Oku ‘ikai te u ‘ilo ‘e au ‘a e me’a ‘oku ke fou ai he ‘aho ni′? Koe hā ho Papilone ‘oku ke ‘i ai′? ‘Oku ‘i ai ho famili′? Ho’o fānau′? Ho’o ngāue′? Ho’o pisinisi′? Ho Siasi′? ‘Oku ou fakalotolahi kiate koe. ‘Oua na’a ke loto si’i. Standfast the course! Tu’u ma’u he ‘alunga′! ‘Oku ngāue ‘a e ‘Otua′ he Lao ‘o e Tupu Māmālie′ (gradual growth). Ko ia, ‘oua na’a ke loto si’i ‘i ho’o sio ‘oku tuai ho’o tupu′, ‘a e tupu ho Siasi′, tupu ho’o fānau′, famili′ (spiritually), tupu ho’o pisinisi′, ho’o ngāue′. He ‘oku lelei ange ‘a e me’a ‘oku māmālie kae mā’opo’opo mo fefeka′ (solid) ‘i he’ene vave kae pelepelengesi (vulnerable) mo ngāvaivai (fragile).

Falala ki he taimi ‘a e ‘Otua′, pea ke fiefia ‘i ho’o fononga′. Enjoy your journey! ‘Oua na’a ke ongo’i loto si’i. ‘Oku tonu ma’upē ‘a e taimi ia ‘a e ‘Otua′. Ka ke hangē ko e tangata faama ‘aē  ‘oku faka’anaua ki ai ‘a e Fa’u Saame ‘o e ‘aho ni′. Ko kinautolu ‘oku fai tangi pē ‘enau fakaheka′ (‘a e fakaheka ‘enau ma’ala′), tenau utu mo e hiva fiefia. Si’ene ‘alu′ ko e ‘alu tangi ē ‘o to’o ha falukunga pulopula, ka ko si’ene ha’u′ ko e ha’u fiefia, ‘o ne to’o ‘ene ‘ū fua′.

Ko e ngāue ki tōkanga′, ko e ngāue faingata’a lahi. He ‘oku fai ‘i he la’ā mo e ‘uha, ‘afu pe momoko, he ‘oku kehekehe ‘a e ngaahi faha’ita’u′ – pea tōkehekehe ‘a e fāliunga ‘o e ‘ea′. Ka ‘oku ‘i ai ‘a e fa’u ‘a e Punake′, ‘a Toketā Molitoni ‘oku pehee:

“’Oku tau teu ‘a e ngoue′, mo tō ‘a e pulopula′, ka ‘oku fakaviku he Nima ‘o e ‘Otua′. Ka ‘uha pe matangi, momoko pe māfana, ko e ‘omi pē mei langi ke tupu ai ‘a e tenga′.

Tau – ‘oku tō mei langi ‘a e me’a lelei kotoa, pea fakafeta’i, tau fakafeta’i He’ene ‘ofa′!”.

Ko e taimi ‘oku tō ai ‘e he tangata faama′ ‘ene ngoue′, pe lulu ‘ene tenga′, he’ikai te ne utu (harvest) pē, pe te ne toli pē fua kuo motu’a′ hili ha uike pē mahina. ‘Oku ‘i ai ‘a e taimi kuo kotofa ‘i he vaha’a ‘o e taimi tō mo e utu′ (sow & reap) kae ‘oua ke foha pe matu’otu’a. ‘Oku ou tui ko e ‘uhinga ia ‘a e Fa’u Saame he ‘aho ni′. ‘A e hiva fiefia ‘a ‘Isileli′ – na’a nau tatau mo ha taha faama – na’e fai tangi ‘enau ngāue ‘i he fonua muli koee na’a nau ‘i ai′, na’a nau tō ta’u ai he taimi kotofa ‘a Sihova ki honau taimi ako’i′, kenau utu ha loto poto, ko hono lōloa′ ko e ta’u ‘e 70. Pea ‘i he hili ‘a e ta’u ‘e 70′, kuo hokosia ‘a e ta’u ‘o e hoifua ‘a Sihova′. Kuo nau foki mo e ututa’u ‘a Sihova′, ko ‘enau fakafua mai mo to’o mai ‘enau ‘ū fua′. Kuo fua lahi enau mo’ui′ he kuo nau ma’u ‘a e loto ‘apasia mo manavahē kia Sihova ko honau ‘Otua′. Ko ‘Ene fangu-malingi′ ia ko e ‘ILO’I ‘o Sihova ko IA pē ko e ‘Otua′, ‘oku ‘ikai ha to e taha! Ke nau tauhi kiate IA ‘i he loto haohaoa mo e laumālie tōnunga. Kuo fai ‘e Sihova ‘a e fakafua fakamatu’otu’a faka-laumālie ‘o honau ‘ulungaanga′. Kuo nau ako mo’ui he faingata’a′.

‘Oku ou tui ‘i he funga ‘o e kelesi mo e meesi ‘a e ‘Otua′, ‘oku tau utu he ‘aho ni ‘a e me’a ne tau tō he ta’u ‘e 40 kuo hili′, pe tō he’etau ngaahi kui′ pe ngaahi mātu’a′ (parents) he ngaahi ta’u ‘e 70 pe 80 kuo hili′. Tatau ai pē, pe lelei ia, pe kovi – ka kuo tau hoko ko e fānau ‘a e ‘Otua′ he’etau fānau’i fo’ou ‘ia Kalaisi′ – fai ‘e Hono Laumālie Mā’oni’oni′ ‘iate kitautolu, talamai ‘e he Fa’u Saame he ‘aho ni′: “kuo liliu ‘e Sihova honau popula′, ‘o hangē ko e ngaahi tafengavai ‘i he feitu’u ko Tonga′. “’Io, ‘ilonga ha ‘ioke fakapopula na’e ha’i ‘aki kitaua, kuo set-us-free ‘e he ‘Eiki ko Sisu Kalaisi′. Kuo Ne break down ‘a e ha’isia fakapopula kotoa pē ‘a e tevolo′ ‘i he’etau mo’ui′. “Ko e ‘uhinga ia na’e fakae’a ai ‘a e ‘Alo ‘o e ‘Otua′ koe’uhí ke Ne holoki ‘a e ngaahi ngāue kotoa pē ‘a e tevolo′” (1 Sione 3:8). “Ko ia kotoa pē ‘oku fai angahala′ ko e popula ia ‘a angahala” (Sione 8:34).

Hokohoko atu ho’o tō tenga′. Fili ‘a e tenga te ke tō – choose to heal not to hurt, to forgive not to despise, to persevere not to quit and love not to hate koe’uhí ko e ngata’anga ‘o e mo’ui′, kuo lava lelei ho ui mo ‘Ene palani ki he’etau mo’ui′. What really matters – ‘oku ‘ikai ko e me’a kuo tau fakatau mai′ but what we built, ‘ikai ko e me’a na’a tau ma’u′ but what we shared. He ‘oku mo’oni ‘Ene Folofola′ – “Ke takitaha tokanga ki he’ene langa ‘oku fai, he tala’ehaí ‘e to e ‘ai ha makatu’unga kehe, ka ko ia pē ne toka ai′ – ‘a ia ko Sisu Kalaisi”. Ko ia pē ‘a e Fungani Maka Tuliki′. Pea ke fai ‘etau tōta’u′ – “Keli ma’atautolu ha potu fo’ou, pea ‘oua ‘e tō ta’u ‘i he funga talatala′” (Selemaia 4:3). “He ‘ilonga pē me’a ‘oku tō ‘e ha tangata, ko ia te ne utu′ foki. He ko ia ‘oku tō ‘i hono kakano′, te ne utu mei he kakano′ ‘a e ‘auha′. Ka ko ia ‘oku ne tō ‘i he laumālie′ te ne utu mei he Laumālie′ ‘a e mo’ui ta’engata′ (Kaletia 6:7,8).

Si’i kaungā ngāue, fai atu ā ‘a e tō ‘o e ta’u′ ki ‘Itaniti. ‘Oua ‘e vaivai pe fiungofua. He te ta utu ‘i hono faha’ita’u totonu′ ‘o kapau he’ikai te ta vaivai. Live a life that matters – live a life that cares. Please don’t get discouraged. Ko ha fo’i ‘aho pē ‘e taha ‘i ha taimi! It’s one day at a time! ‘E holoholo’i ‘e he ‘Otua′ ho lo’imata′, pea ke foki fiefia ki ‘api – ki Selusalema Faka-langi – ‘a Hevani mo hono MO’UI TA’ENGATA′.

‘Ofa atu ki he Tonga kotoa pē

Tapuekina kimoutolu ‘e he ‘Eiki′.

Mosiana Fisi’ipeau.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.