Fakamo’ui Kafakafa ‘a e ‘Otua′ kuo Fai Ma’aku

Talaloto ‘a Mataele Pulu Tu’ulakitau

Edit ki he Lea Faka-Tonga′ ‘e Linda Tu’ulakitau

Fakafeta’i ki he ‘Eiki′ koe’uhí ko e koloa ‘o e mo’ui′ ‘oku tau to e ‘inasi ai he ‘aho ko ‘eni′. Fakafeta’i he ‘oku lelei ‘a e ‘Otua′ pea ‘oku tolonga ‘o ta’engata ‘Ene ‘alo’ofa′. Pea ‘oku monu’iaa ka ko e to’a ‘oku hufanga kiate IA′.

‘Oku ou fai ‘a e ki’i talaloto ko ‘eni′ ‘i he loto fakatokilalo mo’oni pea ke langilangi’ia ‘a e ‘Otua′ he me’a kotoa pē kuo Ne fai ‘o lave ai ‘a ‘eku mo’ui′.

‘I he konga kimu’a ‘o e ta’u ko ‘eni′ (2019), na’e fai ai hoku sivi ‘e he toketaa ‘onau pehee ‘oku poloka hoku artery ‘e taha, pea na’e talamai keu ‘alu ange kenau to e sivi hoku mafu′. Na’a ku ‘alu pongipongia he 8:00 AM ‘o e ‘aho 6 ‘o Sune 2019 ki he’eku appointment, ‘a ia na’e fiema’u ke fai hoku stress test. Na’e lau miniti pee ‘eku kei lue he me’a lue fakamalohisino′ (treadmill) kuo nau ta’ofi ke to e hoko atu ‘eku lue′ kae talamai keu hangatonu he vave taha ki he emergency department ‘a e Falemahaki′ he ‘oku tu’u hoku mafu′ he tu’unga fakatu’utamaki ‘aupito. He ‘oku nau pehee ‘oku poloka hoku artery pea ‘e ‘ohovale pee ia kuo u too pee au ‘o mate any minute tautefito ki he taimi ‘oku ou hela’ia ai′ ‘okapau he’ikai keu fakavave ki he falemahaki′. Na’e to e fetu’utaki mai foki mo ‘eku toketaa mafu′ (heart specialist) keu ‘alu fakavave ‘aupito ki he emergency department ‘a e Falemahaki′ ‘o ‘oua ‘e to e tatali he ‘oku tu’u hoku mafu′ he tu’unga fakatu’utamaki ‘aupito.

Na’a ku talangofua pee ki he’eku toketaa ‘o ‘alu ki he falemahaki′. Pea nau fakatokoto ai pee au ‘i falemahaki he ‘aho 6 ‘o Sune 2019 ’onau monitor hoku mafu′ ‘i falemahaki. Pea a’u ki ‘aneafi (Tuesday 11 Sune 2019), na’e fai ai ‘enau sivi faka’osi kiate au ‘onau sio ki loto ki hoku mafu′ mo e anga e fetāfeaki hoku toto′ mei hoku mafu′ ki hoku sino′. He na’e ‘osi mahino ia ki he kau toketaa ‘oku poloka hoku artery ‘e taha, ka na’a nau pehee kapau ‘e to e poloka mo e ongo arteries ‘e ua koee pe ‘e palopalema pea tenau tafa leva hoku mafu′ (open heart surgery). Pea kapau ‘e ki’i uesia si’i pee ‘a e ongo arteries ‘e ua koee pea ‘e fai pee ki’i ngaue si’isi’i pee ki ai.

Ka na’e hili ‘a ‘enau sivi na’e fai ‘aneafi′ ‘onau sio ki loto ki hoku mafu′ mo hoku halanga toto′, na’a nau talamai ‘oku sai kotoa pee hoku mafu′ mo hoku halanga toto′, pea ‘oku ‘ikai poloka hoku arteries ‘e 3, a’u ki he fo’i artery koee ‘e taha na’a nau ‘uluaki sivi ‘onau pehee ‘oku poloka′ ‘oku ‘asi ia he’enau sivi faka’osi ‘aneafi′ (the most reliable test) ‘oku ‘ikai ke poloka ia. Pea nau talamai leva kiate au he’ikai kenau tafa ‘enautolu au pe ‘e to e fai ha faito’o kehe ia kiate au he ‘oku sai pee hoku mafu′ pea ‘oku sai ‘aupito pee mo e fetaafeaki ia hoku toto′. Ka nau tali pee ke toki ha’u ‘eku toketaa (heart specialist) ‘o sio ki he’enau final report mo ne determine ai koehaa ‘a e me’a tenau hoko atu ki ai′.  Pea ha’u pee ‘eku toketaa mafu′ ‘o faka’ataa au he pongipongi ‘o e ‘aho ni′ (Wednesday 12 June 2019) koe’uhí he ‘oku ‘ikai to e ‘i ai ha faito’o ia ‘e fai ia kiate au. Na’a ku ongo’i taa ko ‘eku ‘alu ‘o nofo ‘i Falemahaki mei he ‘aho 6 ‘o Sune′ ki he ‘aho 12 ‘o Sune 2019 na’e hangee pee ia ha’aku ki’i fo’i holiday pee ‘o tokoto ‘o maloloo lelei na’e te’eki ai pee fai he falemahaki′ ia ha faito’o ‘e taha kiate au. Pea kuo u foki mai ki ‘api ‘o to e sio fiefia ki he mata hoku ki’i familii ‘oku nau kei mo’ui ange pee.

‘Oku ou fakafeta’i lahi ki he ‘Eiki′ He’ene fakamo’ui kafakafa kuo fai kiate au′. He na’e ‘ohovale ‘a e kau toketaa ia na’e ‘ikai kenau ‘amanaki tenau ma’u ha fa’ahinga positive result he’enau sivi faka’osi′. Na’a nau pehee ‘enautolu ‘e iku tafa hoku mafu′ pe ‘e fai pe ha’anau faito’o si’isi’i pee ki ai ‘o fakatatau ki he’enau ngaahi sivi au kimu’a′ pea mo ‘eku stress test faka’osi′. Ka na’e ta’e’amanekina kiate kinautolu taa ‘oku sai ‘aupito pee hoku mafu′ mo hoku toto′ he’enau final sivi′. ‘Oku ou ‘ilo ko e power ia ‘o e lotu′ he ‘oku ‘i ai ‘a e ivi mo e malohi ‘i he lotu′ he ko e lotu ‘a e tangata mo e fefine ma’oni’oni′ ‘oku ‘aonga lahi. Na’e ‘i ai si’i ngaahi kakai na’a mou kaungaa lotu mai ma’aku fakataha mo au mo hoku wife and her mother pea mo ‘ema fanau′ mo ‘eku fa’ee mo hoku famili kotoa pee mo e ki’i potu Siasi ‘oku ou kau ki ai′.  ‘Oku ou fakamaloo lahi ki he taha kotoa pee na’a ke lotu mai ma’aku. Fakafeta’i kuo tali lotu ‘a e ‘Eiki′ ki he lotu na’a tau fai.′

Pea ‘oku ou fie ‘oatu pee ‘a e ki’i talaloto ko ‘eni′ koe’uhí ke fakahaa ki mamani ko e ‘Otua lahi faufau hotau ‘Otua′, ‘oku Ne mafeia ‘a e me’a kotoa pee. Ko e ‘Otua tali lotu. ‘Oku Ne ongona ‘a e tangi hono kakai.′ Ko e ‘Otua ‘oku angatonu (He is faithful). Ko e ‘Otua ‘oku ‘ikai lava ia ke mangalo koe pea mo au ‘iate IA ha taimi. Ko e ‘Otua ‘oku Ne tauhi ki He’ene kovinanite pea mo Hono kakai′. Ko e ‘Otua lelei IA pea ‘oku tolonga ‘o ta’engata ‘Ene ‘Alo’ofa′. Monu’iaa ka ko e to’a ‘oku hufanga kiate IA′. Ke ‘a e ‘Otua′ pee Tokotaha ‘a e langilangi′ mo e kololia ‘o ta’engata pea ta’engata.

Tu’a’ofa atu,

Matty Tu’ulakitau.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.