Laumalie FakaSisipeli (Jezebel Spirit#1) – Tu’apulelulu 8 ‘Aokosi 2019

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Talateu (Introduction)

Ko e kuonga ‘eni ‘oku malohi ai ‘a e move ‘a e ‘Otua′ ‘i he hisitolia ‘o e mamani ko ‘eni′. He ko e kuonga ‘eni na’e palofisai ki ai ‘a Sioeli 2:28-32. ‘Oku ngaue malohi ‘a e Laumalie ‘o e ‘Otua′ ‘i He’ene kakai′ he kuonga ko ‘eni′ ‘o tatau pe ‘a e kakai tangata′ mo e kakai fefine′. Neongo ‘oku fakatātā mahino pea fakahingoa ‘a e laumalie ko ‘eni′ ki he fefine, ka ‘oku ‘ikai ko e kakai fefine pe ‘oku ‘iloa ai ‘a e laumalie fakasisipeli′. ‘Oku to e ‘asi pe ‘a e laumalie fakasisipeli′ ‘i he kakai tangata.′ Ko ia ai, ‘oku ‘ikai ke ‘uhinga ‘a e ako ia ko ‘eni′ ketau tukuhifo mo tukuaki’i mo fakaanga’i mo lau’ikovi ‘a e kakai fefine′ pe ko e ministry ‘a ha fefine pe ko e ministry ‘a e kakai fefine′ he ko e laumalie ko ‘eni′ ‘oku fakatou ma’u pe ia ‘e he kakai fefine′ mo e kakai tangata′ fakatou’osi. ‘Oku ou tui malohi ‘oku ui ‘e he ‘Otua′ ‘a e kakai tangata′ mo e kakai fefine′ fakatou’osi. He ‘oku ‘i ai ‘a e taumu’a ‘a e ‘Otua′ ki he taha kotoa pe ‘oku hoko mai ki mamani ‘i he manava ‘o e fa’ee′. Na’e fai ‘eku academic research ‘i he ‘Apiako Tohitapu ‘e taha ‘o fekau’aki mo e mo’ui pea mo e ministry ‘a e fefine ‘iloa ko ia ‘i he tafa’aki ‘o e ‘evangelio′ mo e fakamo’ui mahaki′ ko Kathryn Kuhlman. Pea ‘oku ‘i ai ‘eku faka’apa’apa lahi ki he fefine ko ‘eni′ mo ‘ene ministry. Pea ‘oku ‘i ai ‘eku faka’apa’apa lahi ki he kakai fefine mo ‘enau ngaahi ministries ‘i he mamani ko ‘eni′ ‘o tatau pe mo ‘eku faka’apa’apa lahi ki he kakai tangata′ mo ‘enau ngaahi ministries he ‘oku ui tangata mo fefine ‘a e ‘Otua′ ‘i hotau kuonga′ koe’uhí ke fakaa’u ‘Ene kaveinga′ ki he mamani ko ‘eni′ ke fakamo’ui ‘a e ngaahi laumalie ki Hono Pule’anga′.

Ka ‘i he taimi tatau, ‘oku to e ‘oho malohi foki ‘a e tevolo′ mo ‘ene kongakau ‘o e fakapo’uli′ kenau fakafepaki’i mo fakalongo’i mo fa’ifa’itaki mo faka’auha ‘a e prophetic anointing ‘a e ‘Otua′ ‘i hotau kuonga.′ Pea ko e taha ‘a e laumalie fakasisipeli′ he laumalie fakatu’utamaki taha ketau tokanga ki ai he ngaahi ‘aho ni he ‘oku ne maumau’i lahi ‘a e mo’ui ‘a e famili′, ‘oku ne faka’auha ‘a e ngaahi mo’ui fakafo’ituitui′, ‘oku ne faka’auha mo ne fai ‘a e ngaahi maumau lahi ‘aupito he ngaahi siasi′, ngaahi ministries, kau palofita mo’oni ‘a e ‘Otua′, ‘oku ne feinga kene fakalongo’i ‘a e prophetic voice ‘i he Siasi′, ‘oku ne feinga kene faka’auha mo e ta’aki kitu’a ‘a e kau palofita mo’oni ‘a e ‘Otua′, pea ‘oku ne ‘omai ‘a e ngaahi kovi kehekehe ki he sosaieti′ ‘o a’u pe ki he ‘omai ‘a e mahaki′ pea mo e mate′ (fakatou’osi ‘a e sino mo e laumalie) ki he kakai kehekehe he ngaahi ‘aho ni. ‘Oku fu’u fiema’u ‘aupito ‘a e greater discernment pea mo e laumalie ‘o ‘Ilaisia′ (Spirit of Elijah) ki he Siasi′ he ngaahi ‘aho ni.

Ko e ako ko ‘eni′ teu ‘oatu ha ki’i puipuitu’a fekau’aki pea mo Sisipeli, pea hoko atu keu fakamatala’i ‘a e ngaahi me’a ‘oku makatu’unga ai ‘a e ma’u ‘e he kakai′ mo e ngaahi famili′ ‘a e laumalie ko ‘eni′, fakamatala’i ‘ene ngaahi founga mo hono ngaahi characteristics koe’uhí ke expose ‘a e laumalie sisipeli′, fakamatala’i ‘ene ngaahi maumau ‘oku fai, he mo’ui fakafo’ituitui ‘a e tangata mo e fefine, mo’ui ‘a e famili′, mo’ui ‘a e Siasi′ mo e ministries, pea mo e sosaieti′ fakalukufua. Pea ‘i he konga faka’osi′, teu fakamatala leva ki he anga pe ko hono founga hono faka’auha pe ikuna’i (defeat) ‘a e laumalie ko ‘eni′. ‘E fakatefito ‘eku ako′ mei he Folofola ‘a e ‘Otua′ ka ‘e ‘i ai pe ha fanga ki’i real life experiences (ngaahi a’usia mo’oni)  teu to’o mai he anga pe ‘eku observations he ta’u lahi ‘i he mo’ui fakafo’ituitui, mo’ui ‘a e famili′ mo e Siasi′ mo e sosaieti′ koe’uhí ke to e mahino ange hono fakamatala’i ‘a e fa’ahinga laumalie ko ‘eni′. Teu liliu ‘a e hingoa kotoa pe teu ngaue’aki koe’uhí ke malu’i ‘a e privacy, ka ‘oku mahu’inga ke ‘omai ha fanga ki’i real life experience ‘e ni’ihi mei he’eku observation ke to e mahino ange ‘a e anga ‘o e operation ‘a e fa’ahinga laumalie fakatu’utamaki ko ‘eni′.

Folofola ke Lau:

1 Tu’i 16:31–33; 18:4, 9; 19:1–2; and 21:1–15, 23, 25; and 2 Tu’i

9:7, 10; and 9:30–37.

Ko e “laumalie fakasisipeli′” (Jezebel spirit) ko e fa’ahinga laumalie mei he Pule’anga ‘o e fakapo’uli′ ka ‘oku tau hingoa ki he Kuini ko ia ‘o ‘Isileli ko Kuini Sisipeli (Queen Jezebel).

Ko hai ‘a Sisipeli?

Ko ‘etau ‘uluaki fanongo ‘i he fefine ko ‘eni ko Sisipeli′ ‘i he taimi na’e tu’i ai ‘a Ehapi ‘i ‘Isileli′ ‘i he ta’u 869-850 BC. ‘I he lau ‘a e Folofola′ ‘ia 1 Tu’i 16:31, ko Sisipeli′ ko e ‘ofefine ia ‘o ‘Etipeali ko e tu’i ‘o Saitoni.′ Na’e ‘ikai ngata ‘a e hoko ‘a Etipeali ko e tu’i ‘o Saitoni′, ka ko e to e taula’eiki ia ‘a Peali (Baal). Ko Saitoni′ ko ha seaport ‘i he Tahi Meteleniane′ (Mediterranean Sea) ‘i Lepanoni ‘o e ‘aho ni′ (modern Lebanon). Ka ko Saitoni ‘o e Iron Age ko e kolo tu’umalie ia ‘o Finisia (Phoenician city). Ko e kau Finisia′ (Phoenicians) ko e kakai Kenani (Canaanites) kinautolu ‘a ia na’a nau survived mai mei he Bronze Age ki he Iron Age. Pea neongo ko e kau tupu’i Kenani kinautolu, ka na’e ‘i ai pe ‘a ‘enau own distinct culture.

Ko e hingoa Sisipeli′ (Jezebel), ko e fo’i hingoa tupu’anga mei Finisia, ‘a ia ko hono ‘uhinga′ ko e “unhusbanded” pe ko ha ki’i fefine ‘oku te’eki ai ke ‘i ai hano husepaniti, ‘oku ta’emali pe te’eki ke ma’u hoa. ‘A ia ‘oku kehekehe ‘aupito ‘a e ‘uhinga ‘o e hingoa Sisipeli′ pea mo e fa’ahinga mo’ui ‘a e fefine ko ‘eni′. He ko e fefine ‘iloa taha ‘eni he Tohitapu Hepelu′ (Hebrew Bible) ‘i he tafa’aki ‘o e kovi′. ‘I he’etau to e sio ‘i he tafa’aki ‘e taha′ ki he ‘uhinga hono hingoa′ “unhusbanded”, neongo ko e fefine na’e mali ka na’e hangee pe ia ‘oku te’eki ai ke mali′ he na’e ‘ikai ke fakavaivai ia ki hono husepaniti.′ Ka na’a ne pule’i ‘a ‘Isileli ‘o fakafou ‘i hono husepaniti′ ko e Tu’i ‘Isileli′.

Ko ‘Ehapi ko e foha ‘o Omilai. Ko Omilai′ ko e tu’i ia hono ono ‘o ‘Isileli′ pea talamai ‘e he Folofola′, ko e tu’i ko ‘eni′ na’a ne fai ‘a e me’a na’e tau kovi ki he finangalo ‘o e ‘Otua′ pea na’e hulu ‘ene fai kovi′ ‘i he ngaahi tu’i kotoa pe na’e mu’omu’a ‘iate ia.′ (1 Tu’i 16:25). Na’a ne hoko ki he tu’unga tu’i′ fou he’ene fakapoongi ha mo’ui. Pea ko e fo’i mala faka-famili/faka-hako ko ia′ (generational curse) na’e to e afuhia pe ai ‘a hono foha ko Ehapi′. Ko e kovi na’e fai ‘e he’ene tamai′ na’e to e fai pe ia ‘e Ehapi ‘o to e koviange ia he’ene tamai.′

 Ke malu’i mo to e fakalahiange hono pule’anga′, na’e palani’i ai ‘e Omilai ha fo’i unholy alliance ‘aki ‘ene fakamali’i hono foha ko Ehapi′ mo ha fefine muli ko Sisipeli. Na’e hanga ‘e he mali ko ‘eni′ ‘o ‘omai ‘a e fetaiaki fakapolitikale (political bond) ‘i ‘Isileli mo Tyre. Neongo na’e hanga ‘e he’ena mali′ ‘o ‘omai ha talite fakamelino (peace treaty) ‘i he va ‘o ongo fonua ko ‘eni′, ka ko hono palopalema′ he na’e faka’ataa ai ‘a e kakai ‘Isileli′ kenau muimui ki he founga lotu mo e politiki ‘a e uaifi ‘o Ehapi′. Ko e nunu’a ‘o e sio taha pe ‘a Omilai ke fakalahi hono pule’anga′ mo ne langa ha pule’anga malohi′, na’e fakakuihi ai hono mata′ ke ne sio ki he nunu’a ‘e hoko ki hono kakai′, ko e to e fakautuutu ange ia ‘a ‘enau angatu’u ki honau ‘Otua′ mo ‘enau tauhi ‘aitoli′. Na’e kuihi hono mata′ ke ne fakatokanga’i ko ‘ene fakamali’i hono foha′ ki ha kuini muli, ‘oku ne talangata’a ai mo Ehapi ki he fekau ‘a e ‘Otua′. Neongo na’e pehee pe ‘e Ehapi ‘oku sai pe ‘ene mali mo e fefine muli,′ ka ki he ‘Otua′ ‘oku ne pehee kuo hanga ‘e Ehapi ‘o fakatau li’aki ia ke fai ‘a e me’a ‘oku tau kovi ki Hono finangalo′. (1 Tu’I 21:25).

Taimi na’e hoko ai ‘a Ehapi ki he taloni′, na’e pehee ‘e he Folofola′ na’a ne fai ‘a e me’a na’e tau kovi ki he finangalo ‘o Sihova′ pea na’a ne fai ‘a e kovi ‘o to e hulu atu ia ‘iate kinautolu na’e holomu’a ‘iate ia′. (1 Tu’i 16:30). He ko e taimi na’e tu’i ai ‘a Ehapi ‘i ‘Isileli′ na’e pehee ‘e he Folofola′ ko e taimi kovi ‘eni ‘o ‘Isileli. He ko e kuonga ‘eni na’e angatu’u mo talangata’a ai ‘a e kakai ‘Isileli′ ki he ‘Otua′ (apostasy). Na’a nau tafoki mei honau ‘Otua′ (Yahweh) pea mo ‘enau tauhi mo hu ki honau ‘Otua′ ‘onau hu mo tauhi ki he ngaahi ‘aitoli mo e ngaahi ‘otua ‘o honau ngaahi fili′. Pea ko e tefito’i tupu’anga ‘o e angatu’u ‘a e kakai′ ki he ‘Otua′ pea mo e corruption ‘a e taki ‘a Ehapi′ koe’uhí ko hono kuini ko Sisipeli′.

Na’e ‘omai ‘e Sisipeli ‘ene ngaahi lotu ‘aitoli′ ki ‘Isileli. Na’a ne tu’utu’uni ke ‘ai ‘ene ngaahi maka ‘aitoli (stone idols) ‘o tuku ia he ngaahi feitu’u ma’olunga′ pea to e fokotu’u foki ‘i he temipale ma’oni’oni ‘o e ‘Otua′. Na’a ne fetongi’aki ‘a e ma’oni’oni′ ‘a e ta’ema’oni’oni. Ko Sisipeli foki ko e fefine fe’auaki (harlot, adulteress) pea to e tuki fakatevolo (witchcraft) (2 Tu’i 9:22). Na’e  lotu ‘a Sisipeli kia Peali (Baal) mo Asela (Ashtorath). ‘Oku pehee ‘e he kau tui fakatevolo′ (occultists) ko Peali ko e ‘angelo hinga (fallen angel) ‘a ia ‘oku ui ko Baphomet pe ko e Goat of Mendes. Pea ‘oku ne pule’i  mo tokanga’i ‘a e ngaahi lotu hala mo fulikivanu kotoa pe ‘i mamani. ‘A ia ‘oku kau ai ‘a e ngaahi feilaulau fakasetane kotoa pe (sacrificial system of satanists), lotu ki he ngaahi ‘otua kehe′, tauhi ‘aitoli kotoa pe, ‘o a’u pe ki he tauhi ‘aitoli ‘a e kau kalisitiane′. Ko e lotu Peali mo Asela′ ‘oku fu’u sexual fakanatula ‘a e fa’ahinga lotu ko ia′, he ‘oku a’u ki hono faka’ilonga′ (symbol) ‘oku sexual fakanatula . Pea ‘oku tui ‘a e kau lotu Peali′ ko Peali ko e ‘otua ia ‘oku ne foaki mo fakaai ‘a e ngaahi fiema’u ‘a kinautolu ‘oku nau hu kiate ia′. ‘Oku pehee ko e ‘otua ia ‘oku ne ‘omai ‘a e ‘uha′ pea ne fakafua mo tapuaki’i ‘a e ututa’u (harvest) ‘a e kakai ‘oku nau hu mo tauhi ki ai′.

Toki hoko atu ‘apongipongi Falaite 9 ‘Aokosi 2019 . . .

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.