Ngaahi Maumau ‘oku Fai ‘e he Laumalie Fakasisipeli′ ‘i he Siasi′ – (Jezebel Spirit#3)

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Folofola ke Lau: 1 Tu’i 18 – 1 Tu’i 19

Ko e laumalie fakasisipeli′ ‘oku ne fakalongo’i ‘a e le’o fakapalofita′ (prophetic voice) ‘i he Siasi′ pea ne tamate’i (assassinate) ‘a e kau palofita mo’oni ‘a e ‘Otua′ (1 Tu’i 18:4, 13) pe ko ha tokotaha ‘oku pani (anointed) ‘e he ‘Otua′ ki he’ene ngaue′ (for ministry). Talamai ‘e he Folofola′ na’e hanga ‘e Kuini Sisipeli ‘o tamate’i ‘a e kau palofita ‘i ‘Isileli′ tukukehe pe ‘a e kau palofita ‘e toko 100 na’e fufuu’i ‘e ‘Opataia ‘i he ‘ana′. Na’e to e palani foki ‘a Sisipeli ke ne tamate’i ‘a ‘Ilaisiaa hili ‘ene faka’auha ‘a e kau palofita ‘a Peali′. Na’e powerless ‘a hono husepaniti′ ‘a Ehapi ke ne ta’ofi ‘ene faka’auha ‘a e kau palofita ‘a e ‘Otua′.

‘I he teolosia (theology) ‘a e ancient Near East, na’e ‘ikai tenau pehee ko e ‘otua koee′ ko ia ia ‘oku mo’oni′ pe ko e ‘otua koee′ ko ia ia ‘oku mo’oni′, ka na’a nau tui ‘oku ‘i ai pe ‘a e ngaahi ‘otua ‘e ni’ihi ‘oku nau to e malohi ange he toenga ‘o e ngaahi ‘otua′. Pea ko e ivi pe malohi (strength) ‘o e ngaahi ‘otua′ ko ha me’a faka-politikale ia, he ko e malohinga ‘o ha fonua he’enau tu’u fakapolitikale he taimi ko ia′ na’e fakatefito ia he malohi honau ngaahi ‘otua′. Na’e fa’a ngaue (hire) ‘a e kau palofita′ he kuonga koee ki he tu’i′. Na’a nau hoko ko e ngutu pe ko e le’o kinautolu ‘o e ngaahi ‘otua′ koe’uhí ke taukave’i mo poupou’i ‘a e fakalao (legitimacy) ‘o e pule ‘a e tu’i′ mo e ngaahi polokalama ‘a e tu’i′. Ka ‘oku tau tui na’e ‘ikai ke poupou’i mo taukave’i ‘e he kau palofita ia ‘a e ‘Otua′ (Yahweh) ‘a e fakalao ‘o e pule ‘a Ehapi mo Sisipeli′ ‘i ‘Isileli′. Pea nau hoko leva ko e ngaahi fili ‘o e pule’anga ‘o Ehapi mo Sisipeli′. ‘Oku tau tui ko e ‘uhinga ia ‘a e hanga ‘e Sisipeli ‘o faka’auha ‘a e kau palofita ‘a e ‘Otua′. ‘Oku ‘ikai ketau tui na’e pehee ‘e Sisipeli ko Peali pe ‘a e ‘otua′ ‘oku taha pe. Pea ‘oku ‘ikai ke tau tui na’e pehee ‘e Sisipeli ‘oku ‘ikai ko ha ‘Otua ‘a Yahweh ia. Ka ‘oku tau tui ko e me’a na’e feinga ki ai ‘a Sisipeli′ ke ne fokotu’u ‘a Peali ko e tefito’i ‘otua ia ke lotu ki ai ‘a ‘Isileli′, pea ‘oku tau tui na’e interfere ‘a e kau Palofita ‘a Yahweh′ pea mo e fokotu’utu’u ‘a Sisipeli′. Pea tupu mei ai ‘ene faka’auha ‘a e kau palofita ‘a e ‘Otua mo’oni′.

Ko e laumalie faka-Sisipeli′ ko e fu’u laumalie ‘oku ‘ikai ngata pe he’ene fakatauele′ (seduction), ka ko e fu’u laumalie tamate (spirit of assassination). ‘Oku ne manako ki he ministry faka-palofita′ (prophetic ministry), he ko e laumalie kākā (imposter) ia ‘i he Siasi′ koe’uhí he ‘oku ne fakapuli mai (counterfeiting) ke pehee ko e me’a’ofa fakapalofita mo’oni′ ia (true prophetic gift). Ka ‘i ai ha Siasi ‘oku lele ai ‘a e ministry faka-palofita′ ‘e ‘i ai mo e laumalie fakasisipeli′. He ko e laumalie fakatevolo ko ‘eni′ ‘oku ne fa’ifa’itaki (mimic) ‘a e me’a’ofa mo e ui fakapalofita′ (prophetic gifts and callings). Ko e laumalie fakatevolo ko ‘eni′ ‘oku ne ha’u ke ne faka’auha ‘a e me’a’ofa fakapalofita′ (prophetic gift). ‘Oku ne hanga foki ‘o fakalongo’i ‘a e prophetic voice ‘i he Siasi′. Ko e ngaue ‘oku fai ‘e he laumalie ko ‘eni′ ‘i he Siasi′ ‘oku fu’u fakatu’utamaki ‘aupito.

‘Oku ‘ilo pe ‘e he laumalie fakasisipeli′ ‘a kinautolu koee ko e kau palofita mo’oni ‘a e ‘Otua′, pea ‘oku ‘i ai ‘a e prophetic voice, pea ne feinga leva ke ne tamate’i mo fakangata. He ‘oku ne fehi’a ki he pani (anointings) ‘a e ‘Otua′ he te ne expose ia mo e anga ‘ene operation ‘oku fai he Siasi′. He ko e laumalie ia ‘oku ne manako ke fakapuli (wearing mask). Pea ko e me’a ‘oku manavahee lahi taha ki ai ‘a e laumalie fakasisipeli′ ke fakae’a pe tatala (expose/unmasking) ia. ‘Oku ne fehi’a foki ki ha taha ‘oku pani ‘e he Laumalie Ma’oni’oni′ (being anointed by the Holy Spirit) for ministry. ‘Oku ha’u ‘a e laumalie ko ‘eni′ ke ne fakatooki (abort) ‘a e taumu’a kotoa pe ‘a e ‘Otua′ ‘i ha mo’ui ke ‘oua na’a ‘alu ‘a e tokotaha ko ia′ ‘o fakakakato ‘a e taumu’a ‘a e ‘Otua′ ki he’ene mo’ui′ he ‘e kau kovi ‘aupito ia ki he pule’anga ‘o e fakapo’uli′.

‘Oku ou fakatokanga’i ‘a e anga ‘ene operation he Siasi′ ‘oku pehe ni. Ko e tokotaha ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie fakasisipeli′ ‘oku ne fa’a manako ke feinga ke ofi ‘aupito ki he taki ‘o e Siasi′ pe ko e faifekau′ pe ko e leadership. He ko hono ‘uhinga′ he ko e controlling and manipulating spirit pea ko ‘ene feinga′ ke ne in control he Siasi′. Pea ko e taimi pe ‘oku control ai ‘e he laumalie ko ‘eni′ ‘a e taki′ pe ko e Faifekau′ through he’ene ngaahi manipulating tactics ‘o hoko ‘a e leadership ko ‘ene ‘iunoke, ko ‘ene pule fa’iteliha ia ‘a e fo’i laumalie fakasisipeli′ he Siasi′ ‘one toki fai ai ‘ene maumau′. Pea ‘oku ‘alu fakataha ‘a e laumalie Sisipeli′ mo e laumalie Ehapi′. Pea kapau ‘oku laumalie Ehapi ‘a e taki′ pea ‘e longo pe ia pe ‘oku ne in a passive mode kae take control ‘e he laumalie fakasisipeli′ ia he Siasi′. Pea ko e taketi ‘a e laumalie fakasisipeli′ ke tamate’i, faka’auha mo ne ta’aki katoa ‘a e kau palofita mo’oni ‘a e ‘Otua′ ki tu’a mei he Siasi′. ‘Oku ne taketi’i ‘a e kau palofita he Siasi′ pea mo kinautolu ‘oku pani (anointed) mo’oni ‘e he ‘Otua′ for ministry. Ko e laumalie intelligent ‘aupito he ‘oku ne ‘ilo’i ‘a e kakai pani ‘a e ‘Otua′ ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e greater calling mo e greater purpose mo e great destiny ‘a e ‘Otua′ he’enau mo’ui′ pea ne feinga’i he ngaahi tafa’aki kehekehe ke ne ta’aki ai kinautolu kitu’a mei he Siasi′ pe ko e ministry. ‘Oku ne tamate’i (assassinate) honau character ‘aki ‘a e lau’ikovi, loi, fasitu’u, talanoa ta’emo’oni fekau’aki mo kinautolu ‘o a’u mo’oni pe honau ongoongo′ ki he ta’e’aonga mo’oni′. ‘Oku feinga ‘a e laumalie ko ‘eni′ ke to’o ‘a e falala ‘a e kakai′ mo e kau taki′ mei he tokotaha ko ia′. Pea ‘oku a’u ‘a e kakai lahi ‘a e ‘Eiki′ ‘o nau hu kitu’a mei he Siasi′ pe ko e ministry koe’uhí ko e ngaue ‘a e fa’ahinga laumalie ko ‘eni′.

‘Oku hanga ‘e he laumalie fakasisipeli′ ‘o make sure ‘oku ne fakalongo’i ‘a e prophetic voice ‘i he Siasi′. Hangee ko ‘eni′, ko e tokotaha na’e ‘iate ia ‘a e prophetic gift pea na’e kau he kau speaker he Siasi ‘e taha. Pea ko e lolotonga pe kamakamata ‘a e lea ‘a e tokotaha ko ‘eni′ ko ‘ene topiki na’e fai ai ‘ene lea′ ko e laumalie fakasisipeli′, ‘ohovale pe tokotaha speaker′ ia kuo ha’u e taha ‘o ‘enau kau leaders ‘o to’o ‘a e maika′ mei ai ‘o talaange kuo ‘osi ‘ene taimi′ hili ko ia′ ko e toki kamata hake pe ia ke fai ‘ene lea′! Ka ko e laumalie fakasisipeli′ ‘oku ne feinga ke fakalongo’i ‘a e prophetic voice in the church!

‘Oku manako ‘a e laumalie fakasisipeli′ ki he lotu hufia′. ‘O hangee ko ‘eni′. ‘Oku hoko ‘a e lotu hufia′ he taimi ‘e ni’ihi ko ha me’a ia ke assassinate ai ‘a e character ‘o ha taha pani ‘a e ‘Otua′. Pea ‘oku ngaue’aki leva ‘a e lotu hufia′ ke toitoi mai ai mei mui ‘a e fu’u laumalie ko ‘eni′. Hangee ko ‘eni′ ‘oku raise hake ‘e ha tokotaha he kau lotu hufia′ ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e fu’u laumalie sisipeli′ ki he toenga ‘o e kulupu lotu hufia′: “Kataki mu’a ‘oku tuku ‘e he laumalie′ ‘iate au ketau lotu mu’a ki hotau si’i tokoua ko Seini′…kou ‘ohovale pe he fanongo ai pe kuo mou ‘ilo koaa e me’a kuo hoko ki ai′ [talanoa’i e fo’i rumour ‘o ‘osi ia]…ko ia, tau si’i manatua mu’a si’otau tokoua ko ‘eni′ he lotu…ke tali mai ‘etau lotu′…”. Talamai ‘e he ‘Eiki′ ketau fefua’aki hotau ngaahi mafasia’anga kotoa pe ‘i he lotu, pea ko e me’a lelei ‘a ‘etau lotu ma’ae kakai kehe′. Ka ‘oku ‘i ai e taimi ‘e ni’ihi ko e ‘uhinga pe hono raise ‘a e fo’i kaveinga ko ia′ koe’uhí ke ‘ilo ‘e he kau lotu hufia′ ‘a e fo’i talanoa lau′ ka ‘oku ta’emo’oni, ‘a ia ko hono mo’oni′ ko e feinga pe ia ‘a e tokotaha ‘oku ‘iate ia ‘a e laumalie sisipeli′ ke ‘ilo ‘e he toenga ‘o e kau lotu hufia′ ‘a e fo’i talanoa′. ‘Oku ngaue’aki ‘a e lotu′ ke lau’i ai ha tokotaha pani ‘a e ‘Otua′ koe’uhí ko e feinga ‘a e laumalie sisipeli′ ke faka’auha ‘a e ongoongo ‘o e tokotaha ko ia′ pea to’o hono credibility ‘i he Siasi′.

Toki hoko atu…

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.