Ngaahi Maumau ‘oku Fai ‘e he Laumalie Fakasisipeli′ ‘i he Siasi′ – (Jezebel Spirit#3)

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Folofola ke Lau: 1 Tu’i 18 – 1 Tu’i 19

Ko e laumalie fakasisipeli′ ‘oku ne fakalongo’i ‘a e le’o fakapalofita′ (prophetic voice) ‘i he Siasi′ pea ne tamate’i (assassinate) ‘a e kau palofita mo’oni ‘a e ‘Otua′ (1 Tu’i 18:4, 13) pe ko ha tokotaha ‘oku pani (anointed) ‘e he ‘Otua′ ki he’ene ngaue′ (for ministry). Talamai ‘e he Folofola′ na’e hanga ‘e Kuini Sisipeli ‘o tamate’i ‘a e kau palofita ‘i ‘Isileli′ tukukehe pe ‘a e kau palofita ‘e toko 100 na’e fufuu’i ‘e ‘Opataia ‘i he ‘ana′. Na’e to e palani foki ‘a Sisipeli ke ne tamate’i ‘a ‘Ilaisiaa hili ‘ene faka’auha ‘a e kau palofita ‘a Peali′. Na’e powerless ‘a hono husepaniti′ ‘a Ehapi ke ne ta’ofi ‘ene faka’auha ‘a e kau palofita ‘a e ‘Otua′.

‘I he teolosia (theology) ‘a e ancient Near East, na’e ‘ikai tenau pehee ko e ‘otua koee′ ko ia ia ‘oku mo’oni′ pe ko e ‘otua koee′ ko ia ia ‘oku mo’oni′, ka na’a nau tui ‘oku ‘i ai pe ‘a e ngaahi ‘otua ‘e ni’ihi ‘oku nau to e malohi ange he toenga ‘o e ngaahi ‘otua′. Pea ko e ivi pe malohi (strength) ‘o e ngaahi ‘otua′ ko ha me’a faka-politikale ia, he ko e malohinga ‘o ha fonua he’enau tu’u fakapolitikale he taimi ko ia′ na’e fakatefito ia he malohi honau ngaahi ‘otua′. Na’e fa’a ngaue (hire) ‘a e kau palofita′ he kuonga koee ki he tu’i′. Na’a nau hoko ko e ngutu pe ko e le’o kinautolu ‘o e ngaahi ‘otua′ koe’uhí ke taukave’i mo poupou’i ‘a e fakalao (legitimacy) ‘o e pule ‘a e tu’i′ mo e ngaahi polokalama ‘a e tu’i′. Ka ‘oku tau tui na’e ‘ikai ke poupou’i mo taukave’i ‘e he kau palofita ia ‘a e ‘Otua′ (Yahweh) ‘a e fakalao ‘o e pule ‘a Ehapi mo Sisipeli′ ‘i ‘Isileli′. Pea nau hoko leva ko e ngaahi fili ‘o e pule’anga ‘o Ehapi mo Sisipeli′. ‘Oku tau tui ko e ‘uhinga ia ‘a e hanga ‘e Sisipeli ‘o faka’auha ‘a e kau palofita ‘a e ‘Otua′. ‘Oku ‘ikai ketau tui na’e pehee ‘e Sisipeli ko Peali pe ‘a e ‘otua′ ‘oku taha pe. Pea ‘oku ‘ikai ke tau tui na’e pehee ‘e Sisipeli ‘oku ‘ikai ko ha ‘Otua ‘a Yahweh ia. Ka ‘oku tau tui ko e me’a na’e feinga ki ai ‘a Sisipeli′ ke ne fokotu’u ‘a Peali ko e tefito’i ‘otua ia ke lotu ki ai ‘a ‘Isileli′, pea ‘oku tau tui na’e interfere ‘a e kau Palofita ‘a Yahweh′ pea mo e fokotu’utu’u ‘a Sisipeli′. Pea tupu mei ai ‘ene faka’auha ‘a e kau palofita ‘a e ‘Otua mo’oni′.

Ko e laumalie faka-Sisipeli′ ko e fu’u laumalie ‘oku ‘ikai ngata pe he’ene fakatauele′ (seduction), ka ko e fu’u laumalie tamate (spirit of assassination). ‘Oku ne manako ki he ministry faka-palofita′ (prophetic ministry), he ko e laumalie kākā (imposter) ia ‘i he Siasi′ koe’uhí he ‘oku ne fakapuli mai (counterfeiting) ke pehee ko e me’a’ofa fakapalofita mo’oni′ ia (true prophetic gift). Ka ‘i ai ha Siasi ‘oku lele ai ‘a e ministry faka-palofita′ ‘e ‘i ai mo e laumalie fakasisipeli′. He ko e laumalie fakatevolo ko ‘eni′ ‘oku ne fa’ifa’itaki (mimic) ‘a e me’a’ofa mo e ui fakapalofita′ (prophetic gifts and callings). Ko e laumalie fakatevolo ko ‘eni′ ‘oku ne ha’u ke ne faka’auha ‘a e me’a’ofa fakapalofita′ (prophetic gift). ‘Oku ne hanga foki ‘o fakalongo’i ‘a e prophetic voice ‘i he Siasi′. Ko e ngaue ‘oku fai ‘e he laumalie ko ‘eni′ ‘i he Siasi′ ‘oku fu’u fakatu’utamaki ‘aupito.

‘Oku ‘ilo pe ‘e he laumalie fakasisipeli′ ‘a kinautolu koee ko e kau palofita mo’oni ‘a e ‘Otua′, pea ‘oku ‘i ai ‘a e prophetic voice, pea ne feinga leva ke ne tamate’i mo fakangata. He ‘oku ne fehi’a ki he pani (anointings) ‘a e ‘Otua′ he te ne expose ia mo e anga ‘ene operation ‘oku fai he Siasi′. He ko e laumalie ia ‘oku ne manako ke fakapuli (wearing mask). Pea ko e me’a ‘oku manavahee lahi taha ki ai ‘a e laumalie fakasisipeli′ ke fakae’a pe tatala (expose/unmasking) ia. ‘Oku ne fehi’a foki ki ha taha ‘oku pani ‘e he Laumalie Ma’oni’oni′ (being anointed by the Holy Spirit) for ministry. ‘Oku ha’u ‘a e laumalie ko ‘eni′ ke ne fakatooki (abort) ‘a e taumu’a kotoa pe ‘a e ‘Otua′ ‘i ha mo’ui ke ‘oua na’a ‘alu ‘a e tokotaha ko ia′ ‘o fakakakato ‘a e taumu’a ‘a e ‘Otua′ ki he’ene mo’ui′ he ‘e kau kovi ‘aupito ia ki he pule’anga ‘o e fakapo’uli′.

‘Oku ou fakatokanga’i ‘a e anga ‘ene operation he Siasi′ ‘oku pehe ni. Ko e tokotaha ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie fakasisipeli′ ‘oku ne fa’a manako ke feinga ke ofi ‘aupito ki he taki ‘o e Siasi′ pe ko e faifekau′ pe ko e leadership. He ko hono ‘uhinga′ he ko e controlling and manipulating spirit pea ko ‘ene feinga′ ke ne in control he Siasi′. Pea ko e taimi pe ‘oku control ai ‘e he laumalie ko ‘eni′ ‘a e taki′ pe ko e Faifekau′ through he’ene ngaahi manipulating tactics ‘o hoko ‘a e leadership ko ‘ene ‘iunoke, ko ‘ene pule fa’iteliha ia ‘a e fo’i laumalie fakasisipeli′ he Siasi′ ‘one toki fai ai ‘ene maumau′. Pea ‘oku ‘alu fakataha ‘a e laumalie Sisipeli′ mo e laumalie Ehapi′. Pea kapau ‘oku laumalie Ehapi ‘a e taki′ pea ‘e longo pe ia pe ‘oku ne in a passive mode kae take control ‘e he laumalie fakasisipeli′ ia he Siasi′. Pea ko e taketi ‘a e laumalie fakasisipeli′ ke tamate’i, faka’auha mo ne ta’aki katoa ‘a e kau palofita mo’oni ‘a e ‘Otua′ ki tu’a mei he Siasi′. ‘Oku ne taketi’i ‘a e kau palofita he Siasi′ pea mo kinautolu ‘oku pani (anointed) mo’oni ‘e he ‘Otua′ for ministry. Ko e laumalie intelligent ‘aupito he ‘oku ne ‘ilo’i ‘a e kakai pani ‘a e ‘Otua′ ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e greater calling mo e greater purpose mo e great destiny ‘a e ‘Otua′ he’enau mo’ui′ pea ne feinga’i he ngaahi tafa’aki kehekehe ke ne ta’aki ai kinautolu kitu’a mei he Siasi′ pe ko e ministry. ‘Oku ne tamate’i (assassinate) honau character ‘aki ‘a e lau’ikovi, loi, fasitu’u, talanoa ta’emo’oni fekau’aki mo kinautolu ‘o a’u mo’oni pe honau ongoongo′ ki he ta’e’aonga mo’oni′. ‘Oku feinga ‘a e laumalie ko ‘eni′ ke to’o ‘a e falala ‘a e kakai′ mo e kau taki′ mei he tokotaha ko ia′. Pea ‘oku a’u ‘a e kakai lahi ‘a e ‘Eiki′ ‘o nau hu kitu’a mei he Siasi′ pe ko e ministry koe’uhí ko e ngaue ‘a e fa’ahinga laumalie ko ‘eni′.

‘Oku hanga ‘e he laumalie fakasisipeli′ ‘o make sure ‘oku ne fakalongo’i ‘a e prophetic voice ‘i he Siasi′. Hangee ko ‘eni′, ko e tokotaha na’e ‘iate ia ‘a e prophetic gift pea na’e kau he kau speaker he Siasi ‘e taha. Pea ko e lolotonga pe kamakamata ‘a e lea ‘a e tokotaha ko ‘eni′ ko ‘ene topiki na’e fai ai ‘ene lea′ ko e laumalie fakasisipeli′, ‘ohovale pe tokotaha speaker′ ia kuo ha’u e taha ‘o ‘enau kau leaders ‘o to’o ‘a e maika′ mei ai ‘o talaange kuo ‘osi ‘ene taimi′ hili ko ia′ ko e toki kamata hake pe ia ke fai ‘ene lea′! Ka ko e laumalie fakasisipeli′ ‘oku ne feinga ke fakalongo’i ‘a e prophetic voice in the church!

‘Oku manako ‘a e laumalie fakasisipeli′ ki he lotu hufia′. ‘O hangee ko ‘eni′. ‘Oku hoko ‘a e lotu hufia′ he taimi ‘e ni’ihi ko ha me’a ia ke assassinate ai ‘a e character ‘o ha taha pani ‘a e ‘Otua′. Pea ‘oku ngaue’aki leva ‘a e lotu hufia′ ke toitoi mai ai mei mui ‘a e fu’u laumalie ko ‘eni′. Hangee ko ‘eni′ ‘oku raise hake ‘e ha tokotaha he kau lotu hufia′ ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e fu’u laumalie sisipeli′ ki he toenga ‘o e kulupu lotu hufia′: “Kataki mu’a ‘oku tuku ‘e he laumalie′ ‘iate au ketau lotu mu’a ki hotau si’i tokoua ko Seini′…kou ‘ohovale pe he fanongo ai pe kuo mou ‘ilo koaa e me’a kuo hoko ki ai′ [talanoa’i e fo’i rumour ‘o ‘osi ia]…ko ia, tau si’i manatua mu’a si’otau tokoua ko ‘eni′ he lotu…ke tali mai ‘etau lotu′…”. Talamai ‘e he ‘Eiki′ ketau fefua’aki hotau ngaahi mafasia’anga kotoa pe ‘i he lotu, pea ko e me’a lelei ‘a ‘etau lotu ma’ae kakai kehe′. Ka ‘oku ‘i ai e taimi ‘e ni’ihi ko e ‘uhinga pe hono raise ‘a e fo’i kaveinga ko ia′ koe’uhí ke ‘ilo ‘e he kau lotu hufia′ ‘a e fo’i talanoa lau′ ka ‘oku ta’emo’oni, ‘a ia ko hono mo’oni′ ko e feinga pe ia ‘a e tokotaha ‘oku ‘iate ia ‘a e laumalie sisipeli′ ke ‘ilo ‘e he toenga ‘o e kau lotu hufia′ ‘a e fo’i talanoa′. ‘Oku ngaue’aki ‘a e lotu′ ke lau’i ai ha tokotaha pani ‘a e ‘Otua′ koe’uhí ko e feinga ‘a e laumalie sisipeli′ ke faka’auha ‘a e ongoongo ‘o e tokotaha ko ia′ pea to’o hono credibility ‘i he Siasi′.

Toki hoko atu…

Sponsor Advertisement

Be the first to comment on "Ngaahi Maumau ‘oku Fai ‘e he Laumalie Fakasisipeli′ ‘i he Siasi′ – (Jezebel Spirit#3)"

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.