Ngaahi Maumau ‘oku Fai ‘e he Laumalie Fakasisipeli′ ‘i he Siasi′ – Ngaahi Situations ‘oku ‘Asi ai ‘a e Laumalie Fakasisipeli′ (Jezebel Spirit#4)

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Folofola ke Lau: 1 Tu’i 18 – 1 Tu’i 19; Fakaha 2:20

Hoko atu . . .

Teu hoko atu keu fakamatala’i ‘a e ngaahi situation ‘oku ou fakatokanga’i ‘oku operate ai ‘a e fa’ahinga laumalie fakasisipeli′. ‘Oku ‘ikai ko e taumu’a ‘o e ako ko ‘eni′ ketau tuhu ki ha taha (point finger) pe te tau tukuaki’i ha taha ka ko e taumu’a ‘o e ako ko ‘eni′ ke tau to e mahino’i ange ‘a e fa’ahinga laumalie ko ‘eni′ ke ‘oua na’a ne influence kitautolu ‘otau mo’ua ai, pea ‘ikai ngata ai′, ‘oku lava ketau fakatokanga’i ‘ene operation ‘i he Siasi′ koe’uhí ketau expose kae ‘oua na’a tau kataki’i (tolerate) pe te tau tukunoa’i pe te tau fakakuikui mei ai (turn a blind eye) pe tetau fufuu’i  (hide it under the rug) he hangee ko e tohi ‘a Sisu ki he Siasi ‘o Taiataila′ ‘o ne talaange kiate kinautolu ko e me’a ‘oku kovi’ia ai kiate kinautolu′ ko ‘enau kataki’i (tolerate) ‘a e fefine ko Sisipeli′ he ‘oku ne taukave’i ko e palofita ia  pea ne akonekina mo takihee’i ‘a e kau tamaio’eiki ‘a e ‘Eiki′ koe’uhí kenau fe’auaki mo kai me’a kuo ‘oatu ki he ‘aitoli.′ (Fakaha 2:20).

Ko e fa’ahinga laumalie ko ‘eni′ ‘oku ne fa’a taketi’i ‘a e Faifekau′ mo hono hoa′ he taimi lahi. Ko e laumalie fakatauele (seduction) pea kuo tokolahi ‘a e kau Faifekau kuo nau hinga koe’uhí ko ‘enau to ‘i ha fefine ‘oku ne ma’u ‘a e laumalie fakasisipelí′. He ko e fa’ahinga laumalie ia na’e ma’u ‘e Kuini Sisipeli uaifi ‘o Kingi Ehapi′ he Folofola′. Ko e fa’ahinga laumalie ia na’e behind koee he Kuini ko ‘eni′ na’e tu’unga ai ‘ene fai ‘a e ngaahi me’a na’e tau kovi ki he finangalo ‘o e ‘Otua′.

‘Oku ‘i ai e kakai fefine (‘i tu’a he Siasi′ pea mo e ni’ihi ‘i loto pe ia he Siasi′) ‘oku nau ma’u ‘a e laumalie fakasisipeli′ kuo nau fakatauele’i e kau faifekau ‘e ni’ihi ‘onau hinga pea to’o ai honau lakanga faka-Faifekau′. Pea iku ‘a e ni’ihi ‘o e kau Faifekau′ ‘o maumau ‘enau nofo mali′ koe’uhí ko e ngaue ‘a e laumalie fakasisipeli.′

Pea ‘i ai e taimi ‘e ni’ihi ‘oku ‘i ai ha fefine ‘i he loto’i Siasi′ ‘oku ne ma’u ‘a e laumalie fakasisipeli′ pea koe’uhí ko ‘ene taketi’i ‘a e Faifekau′ ‘oku ne hu leva ‘o kau he lotu hufia′. Pea ko ‘ene ma’u pe koee ‘e he fefine′ ‘a e falala ‘a e kau lotu hufia′ pea kamata leva ke ‘asi mai ‘a e ngaue ‘a e laumalie sisipeli′ ‘i he founga ‘oku subtle ‘aupito, ‘o faingata’a ke fakatokanga’i (detect) he toenga ‘o e kau lotu hufia′. Hangee ko ‘eku lave kimu’a′ ko e fa’ahinga laumalie ‘eni ‘oku ne manako he prophetic ministry pea mo e ministry ‘a e lotu hufia′. Pea ko e me’a ‘a e fefine ko ‘eni′ ‘oku fai ko ‘ene fokotu’u ha kaveinga ki he fo’i kulupu lotu hufia′ (tautefito ki he kulupu lotu hufia ‘a e kakai fefine′ ‘ata’ataa pē) kenau lotu mu’a ki he hoa ‘o e Faifekau′ koe’uhí he ‘oku tuku ‘e he Laumalie′ ‘i hono loto′ kenau lotu ki ai he ‘oku holo ‘a e tu’unga ‘o ‘ene mo’ui fakalaumalie′ ‘o ‘ikai toe hangee ko e taimi koee. Pea ‘e fai atu ‘enau lotu′ ‘o a’u ki he tu’unga ‘oku to e raise ‘e he fefine′ kenau lotu mu’a he ‘oku lea pe laumalie′ ki ai ‘oku hoko ‘a e hoa ‘o e Faifekau′ ko e bad influence ki he Faifekau′ pea kapau ‘e kei tolerate pe ‘e he kulupu lotu hufia ko ‘eni′ (‘aki ‘enau ta’etokanga kanau being deceived by the jezebel spirit) ‘e a’u pe ki he’enau lotu ke to’o e mo’ui ‘a e hoa ‘o e Faifekau′ kae lava ke lele lelei ‘a e Siasi′ mo to e ‘oange ‘e he ‘Eiki′ ia ha fefine totonu ke mali mo e Faifekau′ ‘a ia ‘e tokoni lelei ki ai he ngaue.′ Ka ko hono mo’oni′ ko e me’a ia ‘oku ‘i he loto mo e fakakaukau ‘a e fefine koee ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie sisipeli′ ke mate ‘a e mali ‘o e Faifekau′ kae mali ia mo e Faifekau′ he ko ia ia ‘a e fefine totonu′. Ka ‘oka mali mo e Faifekau′ ko e hanga ia ‘e he laumalie fakasisipeli′ ‘o faka’auha e Faifekau ko ia′ mo ‘ene ministry. ‘A ia ‘i he fa’ahinga case pehee ni′, ‘oku ‘alu fakataha ‘a e laumalie fakasisipeli′ pea mo e witchcraft.

Pea ko e fakatu’utamaki ia ‘a e hu mai ‘a e witchcraft ki he loto’i Siasi′. He ka ‘i ai ha fa’ahinga lotu ‘oku tau feinga ke tamate’i ha taha pe control ha mo’ui ‘a ha taha ki he me’a ‘oku tau faka’amu pe loto ki ai′ pea ko e witchcraft leva ‘a e fa’ahinga founga lotu ia ko ia.′ He ko ‘etau lotu′ ketau ‘omai ‘a e tapuaki′ ki he kakai′ ka ‘oku ‘ikai ko ‘etau hanga ‘o fakamala’ia’i (curse) kinautolu. Ka ‘i ai ha me’a ‘oku ngaue’aki he founga controlling mo manipulating ke fakahoko’aki ha fa’ahinga ‘asenita fakapulipuli mo ta’ema’a (impurity) pea ‘oku ‘ikai mei he ‘Otua′ ia he ko e taha ia ‘o e me’a’ofa ‘oku ‘omai ‘e he ‘Otua′ ki he tangata′ ‘a e fili tau’ataina′ (free will) pe ko ‘etau totonu ketau fili (choose). ‘Oku ‘omai ‘e he ‘Otua′ ki he tangata′ mo e fefine′ ‘a e free will ketau fili ki he mo’ui′ pe ko e mate′, ‘a e monuu′ mo e mala′, pea katau ka fili  ki he mo’ui′ te tau mo’ui, ‘a kitautolu mo hotau hako′ (Teutalonome 30:19-20).

Ko e fa’ahinga founga ‘e taha ‘oku ‘asi ai ‘a e laumalie fakasisipeli′ ke ne faka’auha ai ha palofita pe faifekau ‘a e ‘Eiki′ he Siasi′ ‘oku ‘asi ia he me’a ko ‘eni ko e feinga ‘a e tokotaha ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie fakasisipeli′ ke ne ofi ‘aupito ki he taki′ pe ko e faifekau ‘i he Siasi ko ia′. Pea ko ‘ene ofi koee ki ai′ te ne hanga ‘o fakaloto’i mo manipulate koe’uhí ke fakahoko ‘a e ngaahi me’a ‘oku ne fiema’u′ ka ko e ‘asenita ia ko ia′ ke faka’auha ‘aki ‘a e Siasi′. Kapau ko ha tangata ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie sisipeli′ pea ‘e feinga ke ofi ‘aupito ki he Faifekau′ pe ko ha taki tangata he Siasi′ koe’uhí ke manipulate ‘a e taki′ ki he’ene ‘asenita′. Pea kapau ko ha fefine ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie fakasisipeli′ pea ‘e feinga leva ia ke ofi ‘aupito ki he mali ‘o e faifekau′ pe ko e fa’ee ‘a e faifekau′ etc pe ko ha taha koee ‘oku ‘i ai ‘ene fu’u great influence ki he faifekau′ koe’uhí ke lava ‘a e ngaahi ‘asenita ‘a sisipeli′ ‘o fakaa’u ki he faifekau′.

Pea ko e tokotaha ‘oku ne ma’u ‘a e laumalie fakasisipeli′ ‘oku ne manako ke ne ‘ai ha’ane fu’u network. Pea ko e fu’u network ko ia′ ko ‘ene kau ‘iunoke′ ia. He ‘oku hangee ‘a e network ‘a Sisipeli′ ha network koee ‘a ha hina′ (spider). Pea ko ‘ene taimi pe ‘a ‘ene ma’u atu ‘ene kau ‘iunoke′ he’ene web ‘oku faingata’a kenau to e homo ki tu’a. Ka ko ‘ene kau ‘iunoke′ ‘oku nau support koee ‘a sisipeli′. Pea ko e me’a leva ‘a e tokotaha ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie sisipeli′ ko ‘ene influence ‘ene kau ‘iunoke′ kenau loto taha ki he me’a kotoa pe ‘oku loto ki ai ‘a sisipeli′. Ka ta’efiemalie ‘a sisipeli ha me’a fekau’aki mo e faifekau′ pe ko ha taha ‘o e kau taki he Siasi′ te ne influence ‘ene fu’u network′ kenau tui katoa ki ai. Pea taimi lahi ‘oku ongo’i ‘e he faifekau′ pe ko e taki′ that there is something wrong in the church ka ‘oku ‘ikai lava ke ne ‘ilo pe koeha koaa e me’a ‘oku hoko he Siasi′, ka ko hono ‘uhinga′ ko e maumau koee ‘oku fai ‘e he laumalie sisipeli′ pea mo ‘ene fu’u network′ ‘i he loto’i Siasi′.

Ko e tokotaha ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie sisipeli ‘i he Siasi′ ko e tokotaha ‘oku manako ki he fakafeleni ki he taha kotoa pe (friendship) he Siasi′. Pea ‘oku ‘ikai keu pehee ‘oku kovi ‘a e friendship within the church. Ko e me’a lelei ‘a e ‘i ai hotau ngaahi friends he Siasi′ ‘oku tau fetokoni’aki mo kinautolu mo tau fefakalotolahi’aki mo fepoupouaki he’etau mo’ui fakalaumalie.′ Ka ko hono pango′ he ko e tokotaha koee ‘oku ‘i ai ‘a e laumalie fakasisipeli′ ‘oku ne ngaue’aki ‘e ia ‘a e fakafeohi he Siasi′ ke fakahoko ai ‘ene ngaahi ‘asenita ta’efaka’Otua′. He ‘oku ne ngaue’aki ‘a e fakafeleni mo e taha kotoa ke ne form up ‘aki ‘ene fu’u network koe’uhí ke ne ‘ilo ‘a e mingimingi’i me’a kotoa pe fekau’aki mo e taha kotoa pe he Siasi′. Pea ko ‘ene fu’u network′ mo ‘ene ngaahi information ‘oku ma’u mei he network′ ‘oku ne ‘oange ki ai ‘a e power ke ne control ‘aki ‘a e mo’ui ‘a e kakai′ ‘o a’u ki he’ene feinga ke ne control ‘a e mo’ui ‘a e taki ‘o e Siasi′ pe ko e faifekau′. Pea ko ‘ene tokolahi ange ‘ene kau network′ pe ko hono kau supporter ko ‘ene ongo’i ia ‘oku powerful ange ‘ene tu’u he Siasi′ pea to e more powerful ange ‘ene influence he Siasi′. Pea ko e taha ia ‘o e ‘uhinga ‘oku faingata’a ai ke get rid mei he Siasi′ ‘a sisipeli′ koe’uhí koe tokolahi hono kau supporters.

Pea ‘oku faingata’a ‘aupito ke fa’a detect ‘a e laumalie sisipeli′ he Siasi′ koe’uhí he ‘oku ne feinga ke ne look spiritual pea ‘eti fakalaumalie ‘aupito ‘o fa’a faingata’a ai ke lava ‘o detect ‘e he kau taki′ mo e Siasi′. Ka ko hono ‘uhinga ‘ene ‘eti fakalaumalie′ koe’uhí ke ne deceive ‘aki ‘a e kau taki′ pe ko e faifekau′ mo e Siasi′. Pea ka ‘i ai ha taha he Siasi′ te ne feinga ke ne expose ‘a sisipeli pea ‘oku to e backfire ia ki he tokotaha ko ia′. He ‘e ‘eti leva ‘a sisipeli ia he taimi ko ia′ ko ia ia ‘a e victim pea ne tukuaki’i leva ‘e ia ‘a e tokotaha koee na’e feinga kene expose ia′, pea taimi lahi ‘oku fa’a tui e kau taki′ ia mo e Siasi′ kia sisipeli ka nau blame ‘enautolu ‘a e tokotaha koee ‘oku innocent. Pea ‘oku toki tafoki hake leva ‘a sisipeli he’ene fury ‘o feinga ke faka’auha ‘a e tokotaha innocent′ ‘aki ‘a ‘ene tamate’i hono ongoongo′ (character assassination) pea a’u pe ki he hu ‘a e tokotaha innocent′ ia kitu’a mei he Siasi′ kuo ne a’u ki he makafokafo mo’oni′.

Fo’i situation ‘e taha ko ha associate pastor fo’ou ‘i ha Siasi ‘e taha ‘a ia na’a ne ma’u ‘a e laumalie fakasisipeli′. Lolotonga e ‘alu ‘a e Senior Pastor ‘o holiday, kuo ne ‘ai leva ‘e ia ‘ene fu’u network. Pea taimi koee na’e foki mai ai ‘a e Senior Pastor mei he’ene holiday′, ‘oku ne ongo’i ‘e ia that there is something wrong with the church ka ‘oku ‘ikai ke ne ‘ilo pe koehaa. Na’e toki ‘ilo ange kimui ta ko hono ‘uhinga′ he kuo ‘i ai e fu’u network ia ‘a e associate pastor he loto’i siasi′ ‘a ia ‘oku nau fetelefoni’aki he taimi kotoa ‘o lau’i e senior pastor, pea ne ma’u ‘e ia e loto ‘o e kakai ko ‘eni.′ Pea kamata leva ke hanga ‘e he fu’u network ko ‘eni′ ‘o fakafepaki’i e senior pastor mo nau fakaanga’i ‘a e leadership mo e ngaue fakataki kotoa pe ‘a e senior pastor′, pea a’u ki he’enau loto ke tuku kitu’a ‘a e senior pastor kae ‘ohake ‘a e associate pastor ia ko ‘enau faifekau. Neongo na’e toki fakalelei’i kimui ‘a e fo’i palopalema′ ‘o dismiss ‘a e associate pastor, ka kuo hu ia kitu’a mo ‘ene fu’u kau network′ katoa ‘a ia na’e fakafuofua ki he toko 100! Ko e fa’ahinga maumau ia ‘oku hoko ki he Siasi′ ko hono fakatupunga ‘e he laumalie fakasisipeli.′

Taimi ‘e ni’ihi kuo ‘osi ongo’i pe detect pe ‘e he faifekau ia′ pe kuo ‘osi lea pe ki ai ‘a e ‘Otua′ ‘i hono laumalie′ fekau’aki mo e laumalie fakasisipeli he Siasi′ kae taimi ‘e ni’ihi ‘oku fa’a fakakuikui mei ai ‘a e faifekau′ koe’uhí ko e ‘ikai kenau lava ‘o confront ‘a sisipeli ko ‘enau sio ‘oku fu’u powerful honau kau supporters he Siasi′ pea ne ongo’i ‘oku ‘ikai ke ne fie go through ‘a e fu’u fakatanga lahi ‘e hoko ki he’ene mo’ui′ mo hono ki’i famili′ kapau te ne expose pe te ne discipline. Pea ko ‘ene longo koee ‘a e taki′ ko ‘ene faka’ataa ia ‘a sisipeli ke fa’iteliha he siasi′ ‘o faka’auha e kau palofita ‘a e ‘Otua′ mo e fanga sipi ‘a e ‘Otua′ pea a’u ki hono fanga ‘auha ‘o e Siasi′. Pea taa ne’ine’i ke talamai ‘e he ‘Eiki′ ‘ia Fakaha 2:20 ke ‘oua te tau kataki’i (tolerate) ‘a sisipeli ‘i he Siasi′ he te ne fai ‘a e maumau lahi he Siasi ‘o e ‘Eiki.′

Toki hoko atu . . .

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.