Laumalie Faka-sisipeli′ ‘i he’ene ‘Asi ‘i he Tohitapu′ (Jezebel Spirit#7)

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Folofola ke Lau: 1 Tu’i 18-21; 2 Tu’i 9:30-37

Hoko atu mei he Jezebel Spirit#6 . . .

iii. Fetu’usi/Maveuveu/Movetevete (Division/Dissension)

‘Oku hanga ‘e he laumalie faka-sisipeli′ ‘o ‘omai ‘a e fetu’usi′, maveuveu′, movetevete′ ki he Siasi ‘o e ‘Eiki′. Hangee pe ko e hanga ko ia ‘e Sisipeli ‘o faka’auha ‘a e kau Palofita ‘a e ‘Otua′ ‘i ‘Isileli′ pea ne to e feinga foki ke ne faka’auha ‘a e Palofita ‘a e ‘Otua′ ko ‘Ilaisiaa, ‘oku pehee pe ‘a e ngaue ‘a e fa’ahinga laumalie tatau na’e ‘ia Sisipeli′ ‘i he ngaahi ‘aho ni ‘i he Siasi ‘o e ‘Eiki.′

Ko e me’a ‘oku feinga ki ai ‘a e laumalie faka-sisipeli′ ke ne pule’i ‘a e Siasi′ ‘aki ‘ene ‘uluaki feinga’i ke ne hanga ‘o ta’aki/to’o ki tu’a (remove) ‘a e mafai faka-palofita totonu′ (established prophetic authority) ‘i he Siasi′. Kapau ‘e lava ‘e he laumalie faka-sisipeli′ ke ne tolotolo hake ‘o tu’u vaha’a he kakai′ mo e faifekau′ mo ha taki faka-palofita (prophetic leader), pea te ne feinga leva ke ne hanga ‘o ikuna’i (overcome) pe te ne ta’aki ki tu’a ‘a e prophetic leader ko ia′ ‘aki ‘ene hanga ‘o ‘ai ke ta’efalala ki ai (discredit) ‘a e kakai′ mo e kau taki′. Pea ‘oku ne ngaue’aki ‘a e ngaahi founga kehekehe ‘aki ‘ene mio’i pe fakamatala kehe’i ‘a e mo’oni′ (distorted facts) pea mo e ngaahi ‘uhinga ‘oku matamata lelei pe faka-‘Otua ka ‘oku ‘ikai ko e mo’oni ia mei he ‘Otua′. Pea ko ‘ene fakautuutu ange ke lahi ‘a e puputu’u′ (confusion) koe’uhí ko e ta’e’iai ha lea faka-palofita  mahino mei he ‘Otua′ (clear prophetic word of God) pea ‘oku hoko leva ‘a e fetu’usi′ mo e maveuveu′ mo e movetevete′ he Siasi′. A’u ki he taimi kuo fakakaukau ‘a e taki′ ia pe ko e Faifekau′ ke mavahe mei he Siasi′. He ko e feinga ia ‘a e laumalie faka-sisipeli′ ke ne hanga ‘o faka’auha ‘a e Siasi ‘o e ‘Eiki′ he ko hono fili mo’oni′ (real enemy) ‘a e ‘Otua′. Ke ne ta’ofi ‘a e ngaue ‘a e ‘Eiki′, ko e me’a ‘oku fai ‘e he laumalie faka-sisipeli′ ko ‘ene hanga ‘o ‘ai kenau fetu’usi mo movetevete koe’uhí kae tu’u ‘a e ngaue ‘a e ‘Eiki′ ‘i he Siasi ko ia′ pe ko e ministry ko ia′. ‘Oku ‘i ai ‘a e taimi lahi, ‘oku kei nofo pe ‘a e taki ko ia he Siasi′, ka kuo mavaeua e Siasi′ ia koe’uhí ko e ua ‘a e le’o ‘oku ‘i he Siasi′ (le’o ‘o ‘Ilaisiaa′ mo e le’o ‘o Sisipeli′), pea ‘i he’ene ua ‘a e le’o′ ‘oku lahi ‘aupito e confusion he loto’i Siasi′ pea ko hono result pe ia ‘o’ona′ ko e mavaeua pe ko e lahi ‘a e hu ‘a e kakai′ ia ki tu’a ‘o to e kumi ha Siasi kehe kenau kau ki ai koe’uhí he ‘oku ‘ikai kenau to e ongo’i malu ‘i loto he Siasi′. ‘Ikai ngata ai′ there is too much confusion within the church he ko e result ia ‘o e ngaue ‘oku fai ‘e he laumalie faka-sisipeli′ ko ‘ene ‘omai ‘a e confusion ki he Siasi′. Pea ‘oku ou tui ka ‘ikai fai ‘e he kau le’o′ pe ko e kau tauhi′ honau tufakanga kuo fakanofo kinautolu ki ai ‘e he Laumalie Ma’oni’oni′ kenau malu’i ‘a e fanga sipi ‘a e ‘Eiki′ ka nau faka’ataa ha fanga ulofi anga malohi ke ne ‘ohofi ‘a e fanga sipi ‘a e ‘Eiki′ he loto’i Siasi′ (Ngaue 20:28-31), pea ‘oku ou tui ‘e to’o ‘e he ‘Eiki′ ia ‘Ene fanga sipi′ mei he kau tauhi ko ia′ koe’uhí kenau ‘alu ‘o mo’ui he ko e fanga sipi ‘a e ‘Eiki′ ‘oku nau fu’u mahu’inga ‘aupito ki he ‘Eiki′, (they are His “heartbeat”, they are the “apple of his eye”) he na’a Ne fakatau’aki kinautolu Hono Ta’ata’a ma’ongo’onga′ and they belong to Jesus – ko e ‘Ulu ‘o e Siasi′.  

Pea ‘oku lahi ‘a e ngaahi fetu’usi mo e maveuveu mo e movetevete ‘i he ngaahi Siasi′ koe’uhí ko e ngaue ‘a e laumalie faka-sisipeli′ pea mo’oni ‘a e lau ‘a Sione 10:10 ko e ha’u pe ‘a e tevolo′ ia ke kaiha’a mo tamate’i mo maumau. Kae fakafeta’i na’e hoko mai ‘a Kalaisi ke ma’u ‘e Hono Siasi′ ‘a e mo’ui′ pea ketau ma’u ‘o lahi ‘aupito.

iv. Ongo’i ta’etoe ‘i ai ha ‘Amanaki (Despair)

Koe’uhí ko e fetu’usi′, maveuveu′, mo e movetevete′, ‘oku hoko mai leva ‘a e me’a ko e ongo’i ta’etoe ‘i ai ha ‘amanaki. Ko e taimi koee ‘oku movetevete ai ‘a e Siasi′ ka ‘oku fakalongolongo pe ‘a e kau taki′ ‘o ‘ikai kenau fai ha me’a (addressed) ki he palopalema′, pea ‘oku mole leva ‘a e ‘amanaki′ mei he kakai′. Kae to e kovi ange (the worst) kapau ko e division ia ‘oku fai ia ‘i ‘olunga he kau taki (leaders) ‘o ha Siasi pe ko ha ministry pea ‘oku ne ‘omai ‘e ia ‘a e ongo’i confusion mo e ongo’i mole ‘a e ‘amanaki′ (despair) ki he fanga sipi′. Pea ko ‘ene mole koee ‘a e ‘amanaki′ ‘oku ‘i ai ‘ene fu’u uesia lahi ki he ngaue ‘a e Siasi′ he ‘oku mole ‘a e ‘amanaki′ (hope), ‘oku mole ‘a e ngaahi misi′ (dreams), visone′ (vision) mo e palofisai′ (prophecies). Pea mo’oni ai ‘a Paloveepi 29:18 – “’I he ‘ikai ha palofisai′ ‘oku ta’emapule’i ‘a e kakai′, ka ko ia ‘oku tauhi ‘a e lao′ ko e monu’iaa ia”.

Toki hoko atu . . .

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.