MAUMAU NA’E FAI ‘E HE LAUMALIE FAKA-SISIPELI′/TILILA KI HE MO’UI ‘A SAMISONI′ – KONGA 3 – (Jezebel Spirit#14)

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Folofola ke Lau: Fakamaau 13-16; 16:19-21

Na’e ‘i ai ‘a e taumu’a fungani ‘a e ‘Otuaa ki he mo’ui ‘a Samisonii ke ne fai ha liliu ki ha pule’anga – ko e ui ke ne fakahaofi, ke ne fakamo’ui mo fakatau’ataina ‘a e pule’anga ko iaa mei honau filii. Ka na’e hoko ‘a e fe’auakii (sexual sin) ke ne tohoaki ‘a Samisoni kia Tilila ‘one iku tokoto ‘o mohe ‘i hono fungaa pe tuii. Pea ‘i he taimi ‘o ‘ene mohee, na’e ‘ikai ke ne fakatokanga’i ‘a e tu’unga fakatu’utamaki ‘oku lolotonga ‘i ai ‘ene mo’uii. Na’e ‘ikai ke ne fakatokanga’i ‘ene faka’ataa ‘ene mo’uii ki hono ngaahi filii. Pea ‘oku pehee pe ‘a e taimi ‘oku tau ta’etokanga ai ka tau to ‘o mohe fakalaumalie, pea ‘oku ‘ikai ketau fakatokanga’i ‘a e fa’ahinga tukunga fakatu’utamaki ‘oku lolotonga tu’u ai ‘etau mo’uii – ‘oku tau fu’u vulnerable ki he filii. Taimi na’e mohe ai ‘a Samisonii, na’e hoko mai ‘a e filii ‘o to’o hono malohingaa – to’o ‘a e pani (anointing) ‘a e ‘Otuaa he’ene mo’uii pea mo e ivi mo e malohi ‘o e ‘Otuaa he’ene mo’uii. Na’e mole ‘a e eyesight mei ai, na’e mole ‘a e tau’atainaa mei ai, na’e mole hono character pea mo e dignity mei ai, ‘one hoko ko e popula ‘o hono filii.

Pea ko e me’a ia ‘oku hoko ki he mo’ui ‘a e kau kalisitiane tokolahi he ngaahi ‘aho ni funga ‘i he’enau faka’ataa ki he filii pea ‘ohofia kinautolu ‘e he laumalie faka-sisipelii pea ‘oku ne to’o meiate kinautolu ‘a e lelei kotoa pe ‘a e ‘Otuaa he’enau mo’uii. Kuo mole meiate kinautolu ‘a e visonee, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai hanau ivi pe malohi pe mafai, kuo mole miate kinautolu ‘a e pani ‘a e ‘Otuaa, kuo ha’i kinautolu ‘e he filii ‘aki ‘ene ‘ioke fakapopulaa, ‘oku manuki’i, katakata’i mo tukuhifo kinautolu ‘e he filii ‘o fakafou he kakai koe’uhii ko ‘enau faka’ataa ki he filii pea mo ‘enau ta’efakakakato ‘a e taumu’a (destiny) na’e ui kinautolu ki ai ‘e he ‘Otuaa.

Ka ko e ongoongo leleii he ko e taimi pe koee na’e fakatomala ai ‘a Samisonii ‘o ne tautapa ki he ‘Otuaa na’e ongona ia ‘e he ‘Otuaa pea Ne to e fakafoki mai hono ivii, pea na’e talamai ‘e he Folofolaa: “Ko ia ko e kakai na’a ne tamate’i ‘i he’ene pekiaa na’e tokolahi ‘i he kakai na’a ne tamate’i ‘i he’ene mo’uii”. (Fakamaau 16:30). Ko e me’a fakaofo ia fekau’aki mo hotau ‘Otuaa he ko ‘ene taimi pe ‘oku tau fakatomala ai ‘o tafoki ki he ‘Otuaa pea ‘oku Ne hanga ‘o to e fakafo’ou kitautolu.

Ko e tokolahi ‘o kitautolu ‘oku tau fakakata’aki ‘a e tevoloo ‘o hangee ko ha me’a fakaoli. ‘Oku tau to e fakakata’aki mo manuki’i ‘a e tau fakalaumaliee (spiritual warfare). Pea ‘oku ‘ikai ketau feinga ketau mahino’i pea tau kau ‘i he spiritual warfare. He ‘oku talamai ‘e he Folofolaa ‘oku ‘i ai ‘a e tau ‘oku fai pea he’ikai lava ketau tau fakakakano. He “neongo ‘oku mau fou ‘i he kakanoo, tala’ehaii ‘oku fakaekakano ‘emau fai tauu. He ko e mahafu ‘o e tau ‘oku mau faii, ‘oku ‘ikai ko e koto kakano, ka ko e mahafu kuo oloi ‘e he ‘Otuaa mo’o holoki ‘o e ngaahi kolotau”. (2 Kolinito 10:4).

‘Oku ‘i ai ‘a e tau ‘oku lolotonga fai pea ko e tokolahi ‘o kitautolu ‘oku ‘ikai ketau mateuteu lelei ki ai. Talamai ‘e he Folofolaa ‘oku mahu’inga ‘aupito ketau fai ha ngaue ki he angahala he’etau mo’uii koe’uhii ke ‘oua “na’a kakaa’i kitautolu ‘e Setane, he tala’ehaii ‘oku ‘ufikaua ‘iate kitautolu ‘a e ngaahi faliunga ‘a e tokotaha ko iaa”. (2 Kolinito 2:11). Ko e me’a ‘a Setane ‘oku fai ki he kakai tuii ko ‘ene feinga ma’upe ke ne kakaa’i kitautolu. He ‘oku talamai ‘e he Folofolaa ‘oku ‘ikai ha mo’oni ‘ia Setane he ko e tamai ia ‘a e loii (Sione 8:44). ‘Oku to e talamai pe ‘e he Folofolaa ‘oku ha’u pe ‘a e kaiha’a ke kaiha’a mo tamate mo faka’auha (Sione 10:10). Pea ko Setane ko e tokotaha kaiha’a ia ‘o e kololiaa (glory stealer). ‘Oku ‘ikai ke ne makataki’i ‘a e ma’u ‘e he ‘Otuaa ‘a e kololiaa pea ne feinga ke ne kaiha’asi ‘a e kololia ‘o e ‘Otuaa. (‘Aisea 14:12-15).

‘I he’etau hoko ko e tangata mo e fefine ‘a e ‘Otuaa pea tau fakahoko ‘a e taumu’a ‘a e ‘Otuaa ki he’etau mo’uii na’e makatu’unga ai ‘etau hoko mai ki he mamanii, pea ‘oku langilangi’ia mo kololia’ia (glorified) ‘a e ‘Otuaa ‘iate kitautolu. Ko e taimi ‘oku tau talangofua kakato ai ki he ‘Otuaa pea ‘oku ma’u ai ‘e he ‘Otuaa ‘a e kololiaa. Pea koe haa leva ‘a e me’a ‘a e tevoloo ‘oku faii? ‘Oku ne fai ‘a e me’a tatau pe na’e ‘akahi hifo ai mei hevanii. ‘Oku ne feinga ke ne kaiha’asi ‘a e kololia ‘o e ‘Otuaa. Te ne fai ‘a e me’a kotoa pe ‘oku ne malava ‘o faii koe’uhii ke ne kaiha’asi ‘a e fakamo’oni (testimony) ‘a e tangata mo e fefine mo’ui faka-‘Otuaa. ‘Oku ‘ikai ko e palopalema ‘a Setane mo koee koe’uhii ko koe. Ka ko e ‘uhingaa koe’uhii he ‘oku fehi’a ‘aupito ‘a Setane ‘i he ‘Otuaa. Ko hono filii ia ‘a e ‘Otuaa. Pea ko e taimi koee ‘oku ma’u ai ‘e he ‘Otuaa ‘a e langilangii mo e kololiaa ‘o fakafou ‘i ho’o mo’uii, pea ‘oku feinga leva ‘a e tevoloo ke ne fai ha me’a kovi ‘i ho’o mo’uii koe’uhii pe ke ‘oua na’a ma’u ‘e he ‘Otuaa ‘a e kololiaa through you! It’s not about you. It’s about God! He ‘oku ‘ikai ‘aupito ke loto ‘a e tevoloo ia ke ma’u ‘e he ‘Otuaa ‘a e kololiaa!

Ko e me’a ia koee na’e hoko ki he mo’ui ‘a Samisonii he taimi koee na’e ma’u ai ‘e he ‘Otuaa ‘a e kololiaa ‘o fakafou he mo’ui ‘a Samisonii. Hanga ‘e Tilila ‘o fakatauele’i ‘a Samisoni ke too ai, pea ‘i he’ene too, na’e ‘ikai ngata he mole hono malohii, ka na’e to e mole foki pea mo e victory he’ene mo’uii. Na’e fakafiefia ‘a e kau Filisitiaa pea nau fakamalo’ia honau ‘otua ko Takonii he’enau pehee ko ia kuo ne tukuhifo ‘a e mo’ui ‘a Samisonii ki laloo. Na’e ‘ikai ke tukuhifo ‘e Tilila ia ‘a e mo’ui ‘a Samisonii ki lalo. Na’e hoko pe ‘a Tilila ia ko e me’a ngaue ‘a Setane koe’uhii ke faka’auha ‘aki ‘a Samisoni. Ko ‘etau tauu ‘oku ‘ikai mo ha kakano mo ha toto, neongo ko Tililaa ko e kakano mo e toto. Ka ko e me’a ngaue pe ia na’e ngaue’aki ‘e Setane ke ne faka’auha ‘aki ‘a e mo’ui tautefito ki he mo’ui fakalaumalie ‘a Samisonii. He ko ‘ene ‘osi pe koee ‘a e fo’i ngaue pango na’e fai ‘e Tililaa, na’e ‘ikai ke to e talanoa ‘e Folofola ia fekau’aki mo Tilila.

Ko e me’a tatau ia ‘oku hoko ‘i hotau mamanii he kuonga ko ‘eni ‘oku tau mo’ui aii. ‘Oku ‘ikai ko ha ngaue ia ‘a ha fefine kakano mo toto ‘oku ne hanga ‘o fakatauele’i ‘a e kau faifekauu mo e kau ‘evangelioo ‘e ni’ihi ‘onau hinga aii he kuo lahi ‘a e ngaahi me’a pehee kuo hoko ‘i hotau mamanii he ngaahi ‘aho ni. Na’e ‘ikai ko ha ngaue ‘a ha fefine kakano mo e toto. Ka ko e fu’u laumalie sisipeli ‘iate iaa. Ko e ngaue pango ia ‘a e tevoloo. ‘Oku ‘ikai ko ha ngaue ia ‘a ha tangata pe fefine (homosexual) ke ne hanga ‘o fakahingaki ha kau taki ‘o ha Siasi pe Ministry. Ka ko e ngaue ‘a e tevoloo. Na’e ‘ikai ko ha ngaue ia ‘a ha ngaahi scheme faka-pa’anga ke fai hala ai ‘a e kau taki ‘e ni’ihi. Ka ko e ngaue pango ‘a e tevoloo. Ko e ngaue ‘a e laumalie faka-sisipelii he ko e fu’u laumalie faka-tevolo. Pea ko ‘ene taumu’aa ke faka’auha e kakai ‘oku me’angaue’aki kinautolu ‘e he ‘Otuaa koe’uhii ko ‘ene fehi’a ‘i he ‘Otuaa. He ‘ilonga ha kakai ‘oku fakae’ee’a malohi ‘iate kinautolu ‘a e kololia ‘o e ‘Otuaa, pea ‘oku ne feinga ke ne faka’auha kinautolu koe’uhii ke ‘oua na’a ma’u ‘e he ‘Otuaa ‘a e kololiaa. Kae hoko ‘a e hinga ‘a e kakai ‘oku me’a ngaue’aki ‘e he ‘Otuaa ke ne ‘omai ‘a e disgrace to the Name of God.

Ko e mahafu ia ‘oku fai ‘e he filii he ngaahi ‘aho ni ‘i ho’o mo’uii mo ‘eku mo’uii. Ko ‘ene feinga ke tukuhifo’i ‘eta mo’uii koe’uhii ke ne kaiha’asi ‘e ia ‘a e kololia ‘o e ‘Otuaa.

Mateuteu ki he tau faka-laumalie ‘oku fai. ‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha taha ‘e mateuteu ki ha tau ‘oku ‘ikai ke ne ‘ilo ki ai. Pea ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha taha te ne ikuna ’i ha tau ‘oku ‘ikai mateuteu ia ki ai. ‘Oku ui kitautolu ‘e he ‘Otuaa ketau mate kiate kitautolu mo hotau kitaa mo ‘etau founga fakaekakanoo pe founga fakaetangataa katau faka’ataa ‘a Kalaisi ke Ne fai ‘e ia ‘a e mo’ui ko iaa (the Christian life) ‘iate kitautolu (through us). Ko e mahafu ‘oku ‘omai ‘e he ‘Otuaa kiate kitautoluu ko e mahafu ‘oku mighty through God, not through us and our limited human effort! He ‘oku ‘ikai ‘aupito malava ia ketau fai ‘a e tau fakalaumalie ‘o ngaue’aki ‘a e ngaahi mahafu tau fakaekakano pe fakaetangata. He’ikai malava ‘e ha tangata pe fefine ke ne fai ‘a e ngaue ko e ‘Otuaa pe tokotaha ‘oku Ne malava ke Ne faii. ‘Oku toki malava pe ketau ikuna’i ‘a e tau fakalaumalie (spiritual warfare) ‘oku tau faii he’etau ngaue’aki ‘a e mahafu tau ‘oku ‘omai ‘e he ‘Otuaa ketau ngaue’akii – mahafu tau ‘oku oloi ‘e he ‘Otuaa – mighty through God. Pea kuo Ne ‘osi ‘ai ‘a e mahafu ko iaa ke ‘ataa (available) ia kiate koe pea mo au. Ko ‘eta me’a pe ke ta faii, ko ‘eta fili (choose) ke ta ngaue’aki ia koe’uhii ka ta ikuna’i ‘a e tau fakalaumalie ‘oku tau faii. (‘Efeso 6:10-15).

Malo ho’omou me’a maii. Ka tau toki hoko atu…

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.