LAUMALIE FAKA-SISIPELI′ ‘I HE FAMILI′- Konga1 (Jezebel Spirit#15)

Folofola: 1 Tu’i 18 – 1 Tu’i 22

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Kimu’a ke hoko atu ‘eku tohii ‘oku ou faka’amu pe keu ‘uluaki fakamahino heni ko ‘eku ‘atikolo ko ‘enii ‘oku ‘ikai ko ha’aku attack ‘a e kakai fefinee he ko e fefine au. Ka ‘oku ou ‘uluaki tohi fekau’aki mo e laumalie faka-sisipelii ‘i he’ene operate he uaifii he familii pea te u toki hoko atu ‘amui ange ki he laumalie faka-sisipelii ‘i he’ene operate ‘i he husepanitii he familii. He neongo ko Sisipelii ko e fefine, ka ko e laumalie faka-sisipelii ‘oku ‘ikai ke ‘i ai hano gender ‘o’ona. ‘A ia ‘oku fakatou ngaue pe ‘a e laumalie faka-sisipelii ia he kakai fefinee mo e kakai tangataa fakatou’osi.

Hangee koee ko e me’a na’a ku lave ki ai he’eku ngaahi ako ki mu’a atuu, ko e laumalie faka-sisipelii ko e laumalie ‘oku ne pule’i (control) mo manipulate. Pea ko e laumalie faka-sisipelii ‘oku ne fa’a ngaue fakataha pea mo e laumalie faka-‘ehapii (Ahab spirit). He ko hono ‘uhingaa he na’e makatu’unga ‘a e in control ‘a Kuini Sisipeli ‘i ‘Isilelii koe’uhii he ko hono husepanitii (‘a Tu’i ‘Ehapi) na’a ne tukuange pe faka’ataa pe ‘e ia hono uaifii ‘a Kuini Sisipeli ke ne taki. Pea ‘i he Siasii, ko e ‘uhinga ‘a e ‘i ai ‘a e laumalie faka-sisipelii ‘o fai ‘a e ngaahi maumau he Siasii koe’uhii he ko e Faifekauu pe taki ‘o e Siasii ko iaa ko e tokotaha vaivai ‘ene takii (weak leader or weak leadership) pea ‘oku ne faka’ataa pe ‘e ia ‘a sisipeli ke va’inga holo ‘i loto he Siasii. Pea ‘oku toki hoko mai leva ‘a e laumalie faka-sisipelii ‘o toki fai ‘ene maumauu ‘o a’u pe ki he’ene faka’auha ‘osi ‘a e Siasi ko iaa. Pea ko e me’a tatau pe ia ‘oku hoko koee he familii. Ko ‘ene vaivai (weak) koee ‘a e takii pe ko e tamaii he familii pea ‘oku ne ‘osi tukuange pe ‘e ia hono mafai faka-‘Otuaa (Godly authority) ke ne hoko ko e taki ‘i he familii pea ‘oku fakanatula pe ‘a e hoko hake ia ‘a e fa’ee ki he tu’unga takii he familii. Koe’uhii he ‘oku neglect ‘e he tamaii ia ke ne fai ‘ene ngaue faka-takii ‘i he familii.

Ko e taimi koee ‘oku ma’u ai ‘e he uaifii ‘a e laumalie faka-sisipelii pea ‘oku ne to’o ‘e ia ‘a e mafai faka-‘Otua pe ko e tu’unga taki faka-‘Otua he familii. He ko e palani mo e fokotu’utu’u ‘a e ‘Otuaa ke hoko ‘a e husepanitii pe ko e tamaii ko e ‘ulu ia pe ko e taki ‘o e familii. Pea ko e taimi koee ‘oku hoko hake ai ‘a e uaifii ‘o taki ‘i he familii, ‘oku lahi leva ‘a e ngaahi palopalema ‘e hoko ki he familii koe’uhii ko e fehalaaki ‘a e fa’unga (structure) faka-‘Otua kuo ‘osi palani ‘e he ‘Otuaa ke lele ai ‘a e familii. (‘Efeso 5:22,23,25; 1 Timote 3:4,5; 1 Pita 3:1; 1 Kolinito 11:3-16; Kolose 3:18).

‘Oku ou fakatokanga’i he talanoa ‘o Sisipeli mo ‘Ehapii, ko Sisipeli ‘a e tokotaha na’e fu’u malohi ange ‘ene tokanga ki he religion ‘i hono husepanitii, neongo ko e religion na’a ne mo’ui’akii na’e ta’efaka-‘Otua pe tauhi ‘otua ‘aitoli. Ka ‘i he’ene malohi ange ‘ene tafa’aki ‘ene tokanga ki he religion ‘i hono husepanitii, na’a ne fakaloto’i hono husepanitii ke ne muimui ‘iate ia ki he religion hala na’a ne taukave’ii. Pea ‘ikai ngata ai, ka na’a ne feinga ke hoko ‘a e lotu Pealii ko e lotu fakafonua ia ke tauhi ki ai ‘a e kakai ‘Isilelii. Ka ko e kovi angee ko ‘ene to e hanga ‘o tamate’i ‘a e kau Palofita ‘a e ‘Otuaa. Hoko ‘ene malohi ange he religion ke ne to’o ‘e ia mei hono husepanitii ‘a e mafai pe tu’unga taki faka-‘Otua na’e tonu ke ‘ia ‘Ehapii.

Pea ‘oku lahi ‘a e ngaahi me’a pehee ‘oku hoko he ngaahi ‘aho ni ‘i hotau kuongaa, taimi lahi ko e kakai fefinee ko kitautolu ‘oku tau fa’a malohi ange ‘i he tafa’aki ‘o e lotuu (religion). ‘Oku tau fa’a ma’u lotu ange ‘i hotau husepanitii, pea tau pehee ‘oku tau fa’a mo’ui lotu ange, fa’a lau ange ‘etau Folofolaa etc. Pea taimi lahi ‘oku tau fa’a sio lalo ki hotau ngaahi husepanitii ‘o pehee ‘oku ‘ikai kenau mo’ui lotu. Pea hoko ‘etau pehee ‘oku tau mo’ui lotu angee, ketau to’o ‘a e mafai pe tu’unga faka-‘Otua ‘o hotau husepanitii. Pea ko e taimi koee ‘oku tau feinga ai ketau to’o ‘a e mafai faka-‘Otuaa mei hotau husepanitii pea ‘oku nau fa’a holomui leva hangee ko ‘Ehapii ‘o hoko pe mo ‘enau relinquish honau tu’unga taki he familii.

‘Ikai ke fa’a fakatokanga’i ‘e he kakai fefine tokolahi he ngaahi ‘aho ni, ko e laumalie faka-sisipelii ia ‘oku operate ‘iate kinautoluu kenau usurp ‘a e mafai faka-‘Otua pe tu’unga taki faka’Otua ‘o honau ngaahi husepanitii he familii. Ka ko ‘ene taimi koee ‘oku hanga ai ‘e ha fefine ‘o feinga ke ne to e fiepoto’i (rearrange) ‘a e tu’unga faka-taki ‘o e husepanitii he familii, ‘oku ne ‘osi fononga ia ‘o mama’o mei he finangalo (will) ‘o e ‘Otuaa mo ‘Ene palani pe taumu’a (purpose) ki he familii.

‘Oku ‘i ai ‘a e kakai fefine tokolahi he ngaahi ‘aho ni ‘oku nau ako lelei ange pea to e ma’olunga ange ‘enau tu’unga fakaakoo ‘i honau husepanitii. Pea ‘i ai e kakai fefine ‘e ni’ihi ‘oku lakaange ‘enau tu’unga faka-ngauee pea nau to e vahe lahi ange ‘i honau husepanitii. Pea hoko ‘a e ngaahi me’a ia ko iaa kenau sio lalo ai ki honau husepanitii ‘onau to’o ai ‘a e tu’unga mo e mafai fakatakii mei honau husepanitii he familii. Ka ‘oku fehalaaki lahi ia mo e Folofolaa. ‘Oku ou poupou ‘aupito ki he ako ‘a e kakai fefinee mo ‘enau ma’u ‘enau career lelei ‘aupito he ‘oku tokoni lahi ia ki he familii. Ka ‘oku ou tui malohi (strongly believe) neongo ai pe pe ‘e ako ha fefine ‘o ma’u hano fuhifuhinga mata’itohi ma’olunga pe ‘oku ne ‘omai ki he familii ha pa’anga lahi he’ene ngauee, ka kuopau pe ke ne muimui ki he finangalo ‘o e ‘Otuaa fekau’aki mo e familii pea ne muimui ki he structure kuo ‘osi ‘omai ‘e he ‘Otuaa ke fakalele’aki ‘a e familii. He ko ‘etau talangofua ki he ‘Otuaa pea ‘e lele lelei ‘a e familii pea ‘e ma’uma’uluta ‘a e anga ‘o e nofo ‘a e familii he ‘oku hoko ‘a e husepanitii pe ko e tamaii ko e ‘ulu, ko e taki pea mo e taula’eiki (priest) ia ‘i he familii.

‘Ikai ngata aii, ‘oku mahu’inga ketau ‘oange ha ‘imisi totonu mo faka-‘Otua ki he’etau fanauu fekau’aki mo e famili faka-‘Otuaa. He kapau ‘e tupu hake ‘a e fanauu ‘i ‘api ‘onau fakatokanga’i ‘a e operate ‘a e laumalie faka-sisipelii he’enau fa’ee ‘one usurp ‘e ia ‘a e tu’unga mo e mafai faka-‘Otua ‘enau tamaii he familii. Koe haa leva ‘a e me’a koee ‘oku ako mei ai ‘a e fanauu? Koe haa ‘a e mo’oni koee ‘oku tau ako’i kiate kinautolu kenau hoko atu ‘aki ki hanau ki’i famili ‘onautolu ‘i he kaha’uu? Koe haa e me’a ‘oku tau ako’i ki hotau daughters? Koe haa e me’a ‘oku tau ako’i ki hotau sons? ‘E fakatefito ‘a e success ‘enau mo’ui faka-familii ‘i he kaha’uu mei he me’a ‘oku nau sio mo ako mei ai mei he relationship ‘enau ongomatu’aa ‘i ‘apii.

Ko e me’a ee ia na’e ako koee ‘e Athaliah mei he’ene ongomatu’aa ‘a Sisipeli mo ‘Ehapii. Ko e fa’ahinga tenga kovi (evil seeds) na’a na tookaki kia Athaliah he’ene tupu hakee na’e manifest ia he’ene mo’uii in adulthood. ‘I he pekia hono husepanitii pea mo hono fohaa, na’e hanga ‘e Athaliah ‘o faka’auha ‘a e ngaahi ‘ea ki he talonii koe’uhii ka ne hoko hake ia ki he taloni ‘o Siutaa. Ko e laumalie faka-sisipeli koee na’e ‘i he’ene fa’ee na’e to e inherit pe ‘e Athaliah ‘a e fa’ahinga spirit tatau – laumalie tamate, laumalie control, laumalie manipulation, laumalie ‘oku ne to’o fakamalohi ‘a e authority mei he tokotaha totonuu kiate ia. Pea ‘oku ne faka’auha ‘a e taha kotoa pe mo e me’a kotoa pe ‘e tu’u ‘o fakafaingata’a’ia’i ia pea mo e me’a ‘oku ne ‘osi palani ke fakahokoo. ‘I he’etau sio ki he talanoa ko ‘enii, na’e hanga ‘e Sisipeli ‘o fanau’i mai ‘a e to e Sisipeli ‘e taha (gave birth to another Jezebel).

‘Oku lahi ‘aupito ‘a e ngaahi me’a keu talanoa ki ai fekau’aki mo e laumalie faka-sisipelii ‘ene ngaue ‘i he familii. Ka ‘oku ou tui pe kuo fe’unga ‘a e fo’i ‘atikolo ko ‘enii he ‘oku ‘ikai keu loto keu fa’u ha fu’u tohi loloa he ‘oku ou mahino’i ‘oku limited pe homou taimii.

Malo ho’omou me’a maii, katau toki hoko atu…

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.