Lea ‘oe Mo’ui: Kaveinga: Ko hotau ‘Auhani′

Folofola: Sione 15:2&4

Fa’u ‘e Faifekau Mosiana Fisi’ipeau

Faitaipe mo e ‘Etita: Linda Tu’ulakitau

Lea ‘o e Mo’ui – Pulelulu 4 Tisema 2019

Veesi 2 – “’Ilonga ha va’a ‘iate au ‘oku ‘ikai fua′ ‘oku Ne motuhi ia, pea ‘ilonga ha va’a ‘oku fua′, ‘oku Ne ‘auhani ia ke ‘āsili ‘ene fua′”.

Kaungā kalisitiane – ko hotau faingamālie ke tau mo’ui fua lahi′ koe’uhí pē ko Sisu ‘a ia ko hotau Fakatafenga′ (our Source). Ko e mo’oni ko e ‘Otua′ ko hotau tauhi′ (caretaker) IA. Pea ko IA ‘oku Ne ma’u (own) kitautolu′. Pea ko e ‘Otua′ ko hotau Tauhi Ngoue′ IA. Pea ko ‘Ene me’a ia ‘oku fai′ – ko ‘Ene ‘auhani kitautolu. Ko ‘Ene ‘auhani kitautolu′ ‘oku Ne fakalahi ai ‘e IA, pe ‘oku Ne fakatupulekina ai ‘e IA ‘a hotau faingamālie ketau mo’ui fua lahi′.

Talamai ‘e he Veesi 2′ – “Ko e va’a kotoa pē ‘oku fua′ ‘oku Ne ‘auhani ia ke ‘āsili ‘ene fua′”. Ko ‘Ene ngāue ia ‘a e ‘Otua ko e Tauhi Ngoue′, ko ‘Ene to’o (remove) ‘a e me’a kotoa pē ‘oku ne hanga ‘o ta’ofi ‘a ‘etau hoko ‘o ngāue ‘aonga ‘aki kitautolu ke langilangi’ia ‘a e ‘Otua′. ‘Oku Ne ‘afio’i pē kapau he’ikai ke Ne hanga ‘o tutu’u ‘a e ngaahi va’a ‘oku mate′ meiate kitautolu, ko e kotoa ‘o e ngaahi naunau (resources) ‘e tafe hifo kia kitautolu′, te ne fakatupu ‘e ia ha ngaahi fefie (woods) pea he’ikai tetau hoko kitautolu ‘o fakatupu fua ketau mo’ui fua lahi (fruitfulness).

‘Oku ou fakatokanga’i ko e kakai ‘oku nau mo’ui fua lahi′, ‘oku hokohoko atu honau ‘auhani ‘e he ‘Otua′. ‘Oku nau fou atu (go through) he ngāue ko eni ‘oku fai ‘e he ‘Otua′ kia kinautolu′ pea kuo nau hoko ‘o fua lahi. He ‘oku ‘ilo’i lelei pē ‘e he ‘Otua′ ia ‘a e me’a kotoa ke Ne ‘auhani ‘i he’etau mo’ui.′

Veesi 4′ – “’E, ‘ai ke mou nofoma’u ‘iate AU, mo AU ‘iate kimoutolu. Hangē ‘oku ‘ikai ke fa’a fua ‘a e va’a′ ‘iate ia pē ‘o kapau ‘e ‘ikai nofoma’u ‘i he vaine′, pehē foki, ‘e ‘ikai temou lava ‘e kimoutolu, ‘o kapau ‘e ‘ikai temou nofoma’u ‘iate AU”.

Talamai ‘e Sisu he veesi 4′ – “Mou nofoma’u ‘iate AU mo AU ‘iate kimoutolu”. Tu’o 10 mei he veesi 4′ ki he veesi 10′, ‘a ‘etau sio ai ki he fo’i lea ko e “Nofo ma’u”. ‘A ia ko hono ‘uhinga tefito hono toutou lea’aki ‘e Sisu′, “Fehokotaki mo e Vaine′”, he KO AU Sisu ko e Vaine Mo’onia′, pea ‘e lelei ‘a e me’a kotoa pē.

Na’e ‘i ai ha Faifekau Faka-Misinale na’a ne folau ki Siaina ke ‘ave ki ai ‘a e kosipeli′. Tau ‘a e vaka′ ki Siaina′, pea pehēange ‘a e ‘Eikivaka′ ki he Faka-Misinale′ – “’Oku ou ‘amanaki pē te ke lava ‘o uesia mālohi ‘a Siaina kenau kalisitiane”. Taliange leva ‘e he motu’a Faka-Misinale′: “’Ikai tangata, ‘oku ‘ikai ko au, ka ‘oku ou tui ko e ‘Otua′ te Ne lava′ – he ko IA ‘a hoku Hoa Ngāue′, ‘oku ma Partnership”.

Ko ‘etau hoa ngāue mo e ‘Otua′, ‘oku hiki fu’u ‘etau falala′ ‘o pikitai kiate IA – pea ‘oku ‘ikai ha me’a ia ‘e ta’emalava. Te u faka’osi ‘aki ‘eku ki’i vahevahe′ ‘aki ‘a e ki’i talanoa ko ‘eni′ ki ha ki’i leka na’a ne ‘alu ‘o tukituki mei he fale ki he fale, ko e fakatau atu ‘o e peni vahevahe seniti ‘e nima (.05c) ko e feinga pa’anga (raise fund) ki he project langa falemahaki fe’unga hono mahu’inga′ mo e $30 miliona ma’ae komiuniti′ (community). ‘Aho ‘e taha tukituki atu he ‘api, fakaava hake matapā ‘e he fine’eiki, pehē atu ‘a e ki’i leka′, “Fefine, te ke lava ‘o fakatau ha’o ki’i peni ‘e taha pe ua meiate au? Ko ‘eku feinga keu tokoni ki he feinga pa’anga ki hono langa ‘o e falemahaki ki he fonua′ fe’unga hono fakamole′ mo e $30 miliona”.

Talaange ‘e he fine’eiki′: “Foha, ko e taha ena ha taumu’a lahi mo fisifisimu’a mo’oni ki ha ki’i tamasi’i kei si’i ke ne fakatau atu ha ki’i peni vahevahe ki he seniti ‘e 5, ke tokoni ki he fu’u falemahaki $30 miliona”. Tali ange leva ‘e he ki’i leka′: “Oh fine’eiki! ‘Oku ‘ikai ko au tokotaha pē. Sio ki he kau leka koē ‘oku nau kolosi hake he kauhala ‘e taha′? Ko nautolu ia hoku ngaahi hoa ngāue′ (working partners)! Ko kinautolu ia ‘oku nau tokoni kiate au′! ‘Oku mau ngāue fakataha ki he fo’i taumu’a ko ‘eni′ ke lava!”

Na’e ma’u ‘e he ki’i leka ko ‘eni′ ‘a e tui lahi ki ha hoa ngāue na’a nau ma’u ‘a e loto tatau mo e tui tatau. He’ikai nai tetau lava ‘o ma’u ‘a e fa’ahinga falala tatau ki ha ‘Otua lahi, ‘a ia ‘oku Ne fie hoa ngāue (partnership) mo kitautolu, ke Ne ngaohi ‘etau mo’ui′ ke FUA LAHI!

Ko e Fehu’i′? – Ko hai ‘oku ke hoa ngāue mo ia he ngaahi ‘aho ni′? Fili ke tonu! Fili ‘a Sisu ko ho hoa ngāue′ IA, nofoma’u AI ka ke mo’ui fua lahi, mo’ui fiefia, melino, mo mo’ui ikuna ‘i he me’a kotoa pē pea ‘i he tapa kotoa pē ho’o mo’ui.′

Ke tāpuekina kimoutolu ‘e he ‘Otua.′

Mosiana Fisi’ipeau.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.