Feinga ke Palanisi ‘a e Fāmili′ pea mo e Ministry (Balancing Family and Ministry) Konga 1

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Na’e ‘i ai ha tangata he senituli kuo hili′ na’a ne tohi ‘a e ngaahi lea ko ‘eni′ he’ene tohitapu′: “Tuku ke mafahi (broken) hoku mafu′ he ngaahi me’a ‘oku mafahi ai ‘a e mafu ‘o e ‘Otua′”. Pea ko e me’a ia na’e mo’ui’aki ‘e he tangata ko ‘eni.′

Ta’u e uofulu, na’a ne fononga ai mei Kōlea ki ‘Afilika, ki Siaina, ki ‘Initia, ki ‘Iulope, ‘o talaki ‘a e ongoongolelei′ ke mo’ui ‘a e ngaahi laumālie ki he Pule’anga ‘o e ‘Otua.′ ‘Ikai ngata ai′ ka na’a ne langa ha ngaahi fale ki he fānau na’e mole ‘enau mātu’a′ (orphans), pea ne langa foki mo ha ngaahi falemahaki. Tu’unga ‘i he’ene ngaahi filimi (documentary films), fakamafola letio (radio broadcasts) pea mo ‘ene ngaahi personal appearances, na’a ne hanga ‘o uesia mālohi ‘a e generation ‘o e kau kalisitiane ‘Amelika.′ Na’a ne fokotu’u ha ngaahi relief organisations fakamāmani lahi (worldwide), World Vision, ‘a ia ‘oku hoko ko e taha ‘o e most effective relief organisations ‘i māmani.′

Ka neongo na’e a’u atu ‘a e tangata ko ‘eni′ ki māmani, ka na’e faingata’a ‘ene relationship mo e kakai ofi taha ki ai′ ‘o hangē ko hono ki’i fāmili.′ Na’e tui ‘a e tangata ko ‘eni′ ki he lea ‘oku taka: “Kapau te u tokanga’i ‘e au ‘a e pisinisi ‘a e ‘Otua′, ‘e tokanga’i leva ‘e he ‘Otua′ ia hoku ki’i fāmili′”. Ko ‘ene ngāue ‘i he’ene ministry′ na’e pau ai ke mama’o ia mei ‘api he lau māhina he fo’i taimi ‘e taha ‘oku ne mama’o ai.′ Ko e lahi ange koee ‘ene mama’o mei hono ki’i fāmili′, ko e fakautuutu ange ia ‘a e vāmama’o ‘o ‘ene relationship mo hono ki’i fāmili.′

Na’e ‘alu pē ‘a e taimi′ ke to e fakautuutu ange ‘a e kovi hono vā pea mo hono ki’i famili′ ‘o a’u ki he tu’unga kuo ne māvae fakalao ai (legal separation) mei hono uaifi.′ Ko e tokotaha ‘ene fānau′ na’e taonakita, tokotaha na’e mali vave pea ‘ikai hano taimi kuo to e vete mo hono mali.′ Na’e a’u ki hono kaungā ngāue ofi taha′ (closest associates), na’e ‘ikai kenau to e lava ‘o ngāue fakataha mo ia ka nau to’o ia kitu’a mei he kautaha (organisation) na’a ne fokotu’u.′ Na’a ne bitterness, pea ne fakaumiuminoa ‘o ne withdraw mei he kakai′, pea ne ma’u ‘a e mahaki ‘o e depression.  

Ka ‘i ha fo’i efiafi ‘e taha he’ene tokoto ‘i he mohenga ‘o e mamahi′ ‘o teuteu ke ne pekia′, na’e lava ai ke ne to e reconcile mo hono uaifi′ pea mo hono ki’i fāmili.′ Na’a ne pekia fiemālie, ka ko hono ki’i fāmili′ na’e kei uesia lahi ‘enau mo’ui′ he ngaahi tafa’aki kehekehe koe’uhí́́́′ ko e ngaahi ta’u na’a ne abandon ai kinautolu.′

‘Oku hoko ‘a e talanoa ko ‘eni ‘o e tokotaha ‘iloa ko ‘eni′ ke ne tuku ‘a e mafasia he loto ‘o e tokolahi ‘a ia ‘oku nau fai ‘a e ngāue ‘a e ‘Eiki′ ‘aki ‘a e kotoa honau loto′ mo ‘enau mo’ui.′ Pea ‘oku ne ‘omai ‘a e fakakaukau ko ‘eni′ kiate kitautolu kau ngāue ‘a e ‘Eiki′ he māmani.′ ‘Oku totonu nai ketau kalusefai (sacrifice) hotau ki’i famili′ koe’uhí′ ka tau fai ha ngāue lahi ma’ae ‘Otua?′ ‘Oku totonu nai ke ‘i ai ha palanisi ‘i he famili′ pea mo e ministry?′ ‘Oku hoko ‘a e talanoa ko ‘eni′ ke ne ‘omai ‘a e fakakaukau ko ‘eni′ kiate kitautolu: ‘oku langilangi’ia (honoured) nai ‘a e ‘Otua′ ‘i ha mo’ui ‘oku ‘i ai ‘a e fu’u great public achievement ‘i he ministry ka ‘oku ta’emā’opo’opo pea ta’emaau ‘a e lele ‘a e famili′ ‘i ‘api?′ Na’e ui nai ‘e he ‘Otua′ ‘a e tangata ‘iloa ko ‘eni′ – pehē pē kiate koe mo au – ke ta langa ‘a e temipale ki he temipale kae hili ko ia′ ko e foundation ‘o hotau fanga ki’i famili′ – ko e to e me’a’ofa mo ia ‘e taha mei he ‘Otua′ – kuo holofa ia ‘i hotau lalo va’e?′  

‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha taha te ne fie fai ha tali ki ai. Ka ‘oku to e fakautuutuange ‘a e ‘ahi’ahi kiate kitautolu ketau kalusefai (sacrifice) hotau fanga ki’i famili′ koe’uhi′ ko e ministry. Ketau fakamu’omu’a ‘a e ministry ‘i hotau husepāniti′ pe uaifi′ pea mo ‘etau fānau.′ ‘Oku ‘i ai ‘a e price kuopau ketau totongi ia ki he me’a ‘oku tau fiema’u he mo’ui.′ Ka ‘oku tau willing nai ketau pay the price ki he ui ‘a e ‘Otua′ ‘aki ‘etau sacrifice hotau hoa′ pea mo ‘etau fānau?′

‘Oku ou tui kuopau ke ‘i ai ‘a e balance. Ko e pole (challenges) ia kiate kitautolu′ ko ‘etau faithful ki hotau famili′ pea tau to e faithful foki ki hotau ui′ (calling). Ka ko e fehu’i′ – ‘O anga fēfē? How?

Mālō ho’omou me’a mai.′ Ka tau toki hoko atu he uike kaha’u′…’Ofa atu and God bless you all~

Linda Tu’ulakitau.

Image by Pete Linforth from Pixabay 

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.