Kaveinga: Ikuna’i ‘a e ‘Ita′

Folofola Tefito: Nomipa 20:1-13

Fa’u ‘e Faifekau Mosiana Fisi’ipeau

Taipe & ‘Etitā – Linda Tu’ulakitau

‘Oku ou fakafe’iloaki atu mo e loto fiefia lahi ki he Tonga kotoa pē ‘oku ke lau ‘a e ki’i ‘atikolo tohi ko ‘eni′ mei he Peesi ‘a e Lea ‘o e Mo’ui′, mei he polokalama ‘a e God-be-Glorified Global Ministry mei Senē, ‘Aositelēlia. ‘Oku ou mātu’aki fiefia keu talitali lelei koe ‘i he Huafa fai fakamo’ui ‘o hotau ‘Eiki ko Sisu Kalaisi.′

Tuku mu’a ‘a e faingamālie ko ‘eni′ keu faka’osi atu ‘a e ongo nekativi ko e ‘ita′ ‘a ia ‘oku ne fa’a fakafaingata’a’ia’i kitautolu ke tau ikuna ha me’a pē oku tau fehangahangai mo ia.

Folofola Tefito: Nomipa 20:1-13

  1. IKUNA’I ‘A E ‘ITA – KUO TAIMI – FALALA FAKALONGOLONGO (OVERCOME ANGER – TIME OUT – SILENT TRUST

‘Uluaki mahina ‘eni ‘o e ta’u ‘e 40 ‘o ‘enau ‘alu he toafa′. ‘I ai ē to’utangata fo’ou ‘i ‘Isileli. Toki tanu atu ‘e Mosese hono tuofefine ‘a Meliame. Kuo ne a’u ki he poini ko ‘eni ‘ene mo’ui′ ‘ene tanu ‘a e tokolahi taha ‘o hono kakai′ mo hono kainga tonu′ ‘i he toafa′.

‘I he taimi ko ‘eni ‘o e mamahi′ mo e hikihiki takai holo′, kuo ne to e fehangahangai mo e faingata’a lahi mei he kakai ‘Isileli′. Na’e ‘ikai ha vai, pea kamata ‘a e kakai′ kenau lāunga. Na’a nau ha’u ‘o fakakē kia Mosese, ka na’a ne fili ke ‘oua te ne to e fakafepaki kiate kinautolu. Na’a ne fili ‘a e mālohi ‘o e fakalongolongo′ (silence). Fēfē ho’o ta’efiemālie mo ho’o ‘ita ha me’a he ngaahi ‘aho ko ‘eni ‘o e ngaahi lock-down koe’uhí ko e corona virus′?

Kuo ke ngāue’aki ‘a e fakalongolongo′ ko ho’o tali ia ki he me’a ‘oku hoko kiate koe mo ho fāmili′? Na’e fakalongolongo ‘a Sisu ‘i he’ene ‘i he lotolotonga ‘o e hou’eiki Siu′ mo e kau taula’eiki na’a nau fakatanga’i IA′. Na’e ‘ikai ko ha’ane fakalongolongo′ ko ha’ane ilifia, ka ko ‘ene falala fakalongolongo ki he ‘Otua′, he ‘oku ne ‘ilo ‘oku fofonga mai ‘a e ‘Otua′, ‘oku ne fakamaau totonu, ‘oku ne fakahaofi ‘a ‘ene kau mā’oni’oni′ (his saints) mei he ‘ita ‘a e tangata′.

(v1) Ko e feitu’u na’a nau ‘i ai he taimi ko ia′ ko Ketesi. Pea ko e ‘uhinga ‘o e “Ketesi′” ko e “mā’oni’oni” (holy).

(vv13) Pea ko e hingoa ‘o e vai Melipā′ ko “Kē”. Talamai na’a nau nofo ai pē ‘i Ketesi. Koe hā ‘a e me’a ‘oku lea ai ‘a e ‘Otua′ kiate koe′, falala fakalongolongo kiate IA ‘i he taimi ho’o mamahi′ mo ho’o ‘ita′, taimi ‘o e kē′ mo e ta’efemahino’aki′, mo e taimi ‘o e faikehekehe′ mo e ta’eloto taha′. Pea tau faka’ali’ali ‘a Ketesi, ko e mā’oni’oni ‘a e ‘Otua′ ‘i he’etau mo’ui.′ Ko e ‘ulungaanga mo e tatau ia ‘o e ‘Otua′. Pea ‘e hanga ‘e he ‘Otua′ ‘o fakamo’oni’i (prove) IA kiate koe pea ma’au.

Te ke lava ‘o falala fakalongolongo ki he ‘Otua′ ‘i he corona time ko ‘eni′? Ako ke ke pukepuke ho’o melino′ mo ho’o loto nonga′, ako ke ke ma’u ‘a e ngaahi ‘ulungaanga mo e tatau ‘o e ‘Otua′. Ke ne fakamo’oni’i IA kiate koe, pea ‘iate koe. Ikuna’i ‘a e ‘ita′, kuo taimi ke ta ako ke ta fakalongolongo ‘o hangē ko Sisu′ ‘a ‘ene falala fakalongolongo ki he’ene Tamai′.

(v.6-8) IKUNA’I ‘A E ‘ITA′ – TAIMI ‘ENI ‘A E ‘OTUA′.

Ko e fakalongolongo ‘a Mosese′, ko e tali fakapotopoto pē ia ki he kakai fa’a lāunga′. Pea ko e me’a hoko pē na’e fai ‘e Mosese′, ko ‘ene ‘alu ki he lotolotonga ‘o e ‘Otua′ ‘o ne tō lafalafa ‘i hono ‘Ao′. Ko e tu’unga ia ‘o ‘eta tukulolo′. Ko e tu’unga ia ‘o e ‘ikai te ta ‘ilo koe hā ‘a e me’a te ta fai′.

‘I he Saame 73′ – ko e tu’unga tatau ia na’e ‘i ai ‘a Kingi Tēvita′. Na’a ne fehu’i ha ngaahi fehu’i ki he ‘Otua′, ‘i he puputu’u, loto mamahi, koe hā ‘a e ‘uhinga ‘oku tu’umālie ai pē ‘a e kakai angahala′? Talamai ‘e he veesi 17 ‘o e Saame ni:

(Vv17) – “Kae ‘oua ke u hū ki he potu Toputapu ‘o ‘Ela′”. Pea u sio ai ki he fakatātā kakato′ (whole picture).

(Vv28) – “Ka ‘oku ou ‘i he lotolotonga ‘o e ‘Otua′, ‘oku tu’u hoku hūfanga’anga′ ‘iate IA pē. Te u ‘a’au ho’o ngaahi ngāue′ kotoa”.

Ikuna’i ‘a e ‘ita′, ko e taimi ‘eni ‘a e ‘Otua′ ke ke huhua ho loto′ kiate IA. Tekaki kiate IA ho ngaahi mafasia’anga′ ‘i he ngaahi ‘aho faingata’a ko ‘eni′. Kalanga kiate IA, tangi kiate IA, ui kiate IA, fakahā ‘a ho’o falala fakalongolongo pē kiate IA′. Feinga ke ke ongo’i ‘a e me’a ‘oku hoko′. Fakatokanga’i ho’o mōmeniti mo e ‘Otua′ “is worth a lifetime of favour in your life”. Ko e feitu’u ia ke fakatonu ai koe pea mo au ki hono finangalo′, ki he’ene taumu’a′, pea mo hono ‘ulungaanga′, pea ‘e fakafo’ou kitaua, to e fakaivia mo fakahinohino kitaua ki he me’a te ta hoko atu ki ai′. ‘I he meesi mo e kelesi hulu fau ‘a e ‘Otua′, na’a ne ‘oange kia Mosese ‘a e fakahinohino ki he me’a hoko te ne fai′.

(V9-10) – IKUNA’I ‘A E ‘ITA′ – KUO TAIMI – FILI HA LEA FAKAPOTOPOTO (OVERCOME ANGER – TIME OUT – CHOOSE WISE WORDS).

‘I he Tēniti Fe’iloaki’anga′, na’e ‘ikai ui ‘e he ‘Otua′ ia hono kakai′ ko e “kau angatu’u”. Ka ‘i he ‘ita ‘a Mosese′, na’a ne fakamaau’i ‘a e kakai′. Na’e ‘ikai fekau ‘e he ‘Otua′ ia ke ne valoki’i pe faka’ita’i kinautolu. Na’e talaange pē ‘e he ‘Otua′ ke ne fakatahataha’i kinautolu, pea ne lea ki he maka′.

Taimi ‘oku tau ‘ita ai′, fakama’uma’u mei ha’atau pu’aki ha lea, he ‘oku ‘ikai fa’a ha’u ha me’a lelei pe langa hake mei hotau ngutu′ he taimi ‘oku tau ‘ita ai′. Ka te tau toki ongo’i fakatomala ‘amui ange, ka kuo ‘ikai lava ke to e tānaki ‘a e ipu vai kuo mahua′.

Taimi na’e ‘ita ai ‘a Mosese′, na’a ne talaange ki he kakai′, “te ma lava nai ‘o fakapuna ha vai mei he maka′ ma’amoutolu?” vv9. Taimi ‘oku tau ‘ita ai′, ‘oku tau fa’a focus pē ‘iate kitautolu , mo e me’a koee ‘oku fai mai ‘e he tokotaha kehe′ ke fakatupu loto mamahi kia kita′. Ka ko e founga ‘o e ‘ita faka-‘Otua′ ke pule’i mo ikuna’i′, kuo taimi ke tau filifili ā ha ngaahi lea ‘o e poto′ pe ngaahi lea fakapotopoto mo fakamatāpule. Talamai ‘e ‘Efeso 4:29 – “’Ilonga ha lea ‘oku ‘ikai sia’a, pea tapu ‘ene hū atu mei homou ngutu′”. Kolose 3:8&9 – “Ke mou tuku ‘e kimoutolu foki ‘a e me’a pehee kotoa pē ‘a e ‘ita′, ‘a e lili′, ‘a e loto kovi′, ta’ofi homou ngutu′ mei he lau’ikovi mo e kape′. ‘Oua ‘e loi ‘i ho’omou feangai′, he kuo mou hu’ihu’i ‘a e tangata motu’a′, mo ‘ene ngaahi falengā ngāue, pea kuo mou ‘ai ‘a e tangata fo’ou′ ‘i he ‘imisi ‘o ‘ene ‘Afio′ ko Sisu Kalaisi.”

(v11) – IKUNA’I ‘A E ‘ITA′ – KUO TAIMI – FILI HA NGᾹUE FAKAPOTOPOTO (OVERCOME ANGER – TIME OUT – CHOOSE WISE ACTION.

Taimi na’e ‘ita ai ‘a Mosese′, na’e ‘ikai te ne to e lava ‘o mapule’i ka ne valoki’i ‘a e kakai′, pea ne to’o hono tokotoko′ ‘o taā’i ‘a e maka′ ‘o ‘ikai te ne fai ki he fekau ‘a e ‘Otua′ ke lea ki he maka′ ‘o ‘ikai ko ‘ene taā’i.

Ko e ‘ita ‘a Mosese′ na’a ne taki ia ke ne talangata’a ki he ‘Otua′. Pea ko ‘ene talangata’a′, na’e iku ai ‘o ‘ikai te ne a’u ki he Fonua ‘o e Tala’ofa′. Na’e totongi kia Mosese ha tautea mamafa koe’uhí ko ‘ene anga’aki mo ngāue’aki ‘a e ‘ita′.

‘Oku tau ako kotoa pē mei he Folofola ko ‘eni′. Kapau ‘oku ta anga’aki ‘a e ‘ita ta’emapule’ia′, ta kole pē ki he Laumālie Mā’oni’oni′ ke ne tokoni mai, he ko IA pē te ne lava ke ne hā’ele mai ‘o ta’aki fu’u mo hono aka, ka tau nofo mo e loto lelei ta’efakangatangata ‘a ē na’e ‘ia Kalaisi Sisu′. Filipai 2:5-11.

‘Oku toe pē ‘a e fo’i ongo nekativi ‘e 1 ko e ongo’i halaia′ (feeling guilty). Ka te u toki ‘oatu pē ‘i ha faingamālie.

Ka mou me’a ā.

‘Oku ou tu’a’ofa ‘Eiki atu ki he Tonga kotoa pē. Ke tāpuekina kimoutolu ‘e he ‘Eiki′ mo ne tauhi’i. Ke malama hono fofonga′ mo ne ‘oatu ‘ene melino′.

‘Ofa atu mo e lotu,

Mosiana Fisi’ipeau

God-be-Glorified Global Ministry.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.