Tusite 2 Sune 2020

Manatu ki he Ngaahi Ngāue ‘a e ‘Otua′ he Kuohili′

Folofola: Saame 77

Ko e Saame ‘eni ‘a Esafe (Asaph) ‘a ia na’e kau ia he kau Livai (Levites) na’a nau taki ‘a e worship he kau hiva ‘o e tāpanekale′ (tabernacle choir). Ko e tangata na’e pōto’i hiva mo fa’u ta’anga ‘o hangē ko Kingi Tevita′. Pea na’e to e ‘iloa pē foki ko e Palōfita (Prophet or Seer).

Ko e taimi fakamamahi ‘eni ki he tokotaha fa’u Saame′ koe’uhí ko e fakamaau (judgement) ‘a e ‘Otua′ kuo fai ki Siuta ‘o fakafou ‘I he nima ‘o e kau Papilone′ (Babylonians). Ko ‘Isileli ne ‘osi tautea’i kinautolu ‘e he ‘Otua′ ‘aki hono taki pōpula kinautolu ‘e he kau ‘Asilia′ (Assyrians). Pea ko e me’a pē ‘e taha na’e hoko ko e fakanonga ki he tangata fa’u Saame ko ‘eni′, ko ‘ene manatu mo ‘ene fakalaulauloto ki he fakahaofi (deliverance) kuo fai ‘e he ‘Otua′ ki ha’a ‘Isileli he kuohili′ ‘i he taimi ‘o Mosese mo ‘Elone′.

‘I he taimi ‘oku uhuuhu ai ‘a e mamahi′ mo e faingata’a′, ko e fakanonga lelei taha pē ki he mo’ui ‘a e tangata′ ‘oku ma’u ia he’etau manatu ki he ngaahi ngāue lelei ‘a e ‘Otua′ kuo Ne fai he kuohili.′ Pea ‘e hoko ‘etau manatu mo ‘etau fakalaulauloto ki he lelei (goodness) mo e angatonu (faithfulness) ‘a e ‘Otua′ he kuohili′ ke ne fakalotolahi’I kitautolu mo ne ‘omai ‘a e ‘amanaki lelei′ ki ha fakahaofi (deliverance) ‘a e ‘Otua′ te ne fai ‘I he kaha’u.′

‘I he kuonga ko ‘eni ‘oku tau mo’ui ai′, ‘a ia ‘oku to e fakautuutu ange ‘a e lahi ‘o e kovi′ mo e ngaahi me’a fakamamahi mo faingata’a ‘oku tau fehangahangai mo ia′ hangee ko e hake’uta mai ‘a e vailasi COVID19 kuo ne to’o ‘a e mo’ui ‘a e tokolahi ‘I mamani, pea tōlalo e tu’unga faka-‘ekonomika ‘a e ngaahi fonua′, kuo hake ‘uta mai ‘a e ngaahi mahaki fakamate′ hangee ko e kanisā′, AIDS pea mo e ngaahi mahaki kehekehe. Fakautuutu ‘a e tokolahi ‘o e kakai kuo nau ma’u ‘a e ngaahi mahaki fakamate′ pe ‘oku nau ‘ilo ‘a e kakai kuo nau puke ‘I he ngaahi mahaki ko ia′. Terrorism, tau′ (civil wars) pea mo e ngaahi faingata’a fakaenatula kehekehe hangee ko e mofuike′, tāfea′, vela′, peau kula′, afaa′ etc., ‘oku ne to e tānaki mai ki he tu’unga fakapōpō’uli ‘oku ‘I ai ‘a mamani he kuonga ko ‘eni.′

Mahalo pē na’a ko ho’o me’a mai′, ‘oku ke hangee ko e tangata fa’u Saame′, ‘oku ke lolotonga tofanga ‘I ha fu’u kaupō’uli (night) ‘o e mamahi′ mo e faingata’a′ ‘I ho’o mo’ui′. Pea ‘oku ‘ākilotoa ‘a ho ‘atamai′ ‘e he ngaahi fakakaukau ko ‘eni′ ‘o hangee ko e tangata fa’u Saame′: Saame 77:8-9 Kuo ‘osi ‘ene ‘ofa ‘o ta’engata? Kuo tuku ‘a e fai ‘ene tala’ofa ki he ngaahi to’utangata? Kuo ngalo ‘ia ‘Ela ‘a e angalelei? Pe kuo ne tapuni ‘I he’ene ‘ita ‘a e fai meesi?

Kapau ko e tūkunga ia ‘oku ‘I ai ho’o mo’ui′ pe ko e mo’ui ha taha ‘I ho fāmili′ pe ko ho ngaahi maheni′, ‘oku ou kole ke ke lau ‘a Saame 77:11-12 pea ke vahevahe ia ki ha taha kehe ‘oku ne fiema’u ha tokoni:

1). Kau fakamatala ‘a e ngaahi ngāue ‘a IAA:

2). He ‘oku ou fie fakamanatu ho’o fai mana talu mei mu’a.

3). Pea u fakakaukau ki ho’o fai kotoa pē,

4). ‘O fakalaulauloto ki ho’o ngaahi ngāue.

Ko e ngaahi sitepu ko ‘eni ‘e fā ‘I ‘olunga′‸ te ne taki koe ki he ‘Otua′, pea “ko hai ha ‘Otua ‘oku lahi tatau mo ‘Elohimi” (Saame 77:13).

‘Oku ‘I ai ‘a e fu’u fakanonga, fakafiemālie mo e ‘amanaki lelei lahi ‘oku tau ma’u he taimi ‘oku tau fakalaulauloto (meditate) ai ki he foaki ‘ofa kuo/’oku fai ‘e he ‘Otua′, lelei lahi ‘o e ‘Otua′, mo ‘ene ngaahi ngāue lelei mo fakaofo fau kuo Ne fai ma’atautolu ‘I he kuohili′ pea ‘oku Ne lolotonga fai ‘I he’etau mo’ui′ he ngaahi ‘aho ni.

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.