Pulelulu 3 Sune 2020

From Glory to Glory Devotional

Koe’uhί ke mou Ofo!

Sione 5:19-20 – Ko ia na’e tali ‘a Sisu, ‘o ne folofola kiate kinautolu, Ko au e, ko au e, ‘oku ou talaatu, ‘Oku ‘ikai lava ‘e he ‘Alo ke fai ‘iate ia pē ha momo’I me’a, ngata pē ‘I he me’a ‘oku ne vakai ‘oku fai ‘e he Tamai: He ‘ilonga ha me’a ‘oku fai ‘e he ’Ene ‘Afio, ‘oku pehē pē mo hono fai ‘e he ‘Alo ‘a e ngaahi me’a ko ia.

v.20 – He ‘oku ‘ofa ‘a e Tamai ki he ‘Alo, pea ‘oku ne fakahā ki ai ‘a e ngaahi me’a kotoa pē ‘oku fai ‘e he ’Ene ‘Afio: pea te ne fakahā ki ai ha ngaahi ngāue ‘oku hulu atu he ngaahi me’a ni, koe’uhί ke mou ofo.

Lolotonga ‘ene ‘I mamani′, na’e ‘osi ‘afio’I pē ‘e Sisu hono tu’unga′ – ko e Sevāniti. (Matiu 20:28). Pea ‘I he’ene ‘ilo’I hono tu’unga′, na’e ‘ikai ke ‘I ai ha taimi ‘e fai ai ‘e Sisu ha ngāue pe ko ha momo’I me’a ‘e taha ‘iate ia pē, ngata pē ‘I he me’a ‘oku ne vakai ‘oku fai ‘e he Tamai.′

Ko e mo’ui ‘a e sevāniti′, he’ikai ‘aupito ke ne fokotu’utu’u ‘e ia ha fa’ahinga me’a, pe te ne palani’I atu ‘a e me’a ke muimui ki ai hono pule′ (master). Ka kuopau ma’u pē ke ne fakaongoongo ki he tataki mo e tu’utu’uni ‘a hono pule′ ‘a e me’a ke muimui ki ai′ mo e ngāue ke ne fai.′ Pea kuopau ke ‘ā’ā (alert) ma’upē ‘a e sevāniti′ ke ne fakatokanga’I ‘a e feitu’u kotoa pē ‘oku ‘alu ai hono pule′, kuopau ke muimui  ai. ‘Oku ‘ikai ke to e ‘I ai ha totonu ia ‘a e sevāniti′ ki he’ene mo’ui′ ke ne fai pē ‘e ia ‘a e me’a ‘oku loto ke ne fai.′ Ka kuopau ma’upē ke ne kalusefai ‘ene fiema’u′, ka ne fakaongoongo mo talangofua kakato ki hono pule.′ Pea na’e pehē pē ‘a e mo’ui ‘a Sisu′ ‘I mamani.′ Na’a ne ‘ilo’I mo’oni ‘ene Tamai′, pea lava ke ne sio ‘o ‘ilo ‘a e ngaahi ngāue (activities) ‘ene Tamai′, pea ne kau fakataha mo IA.  

‘Oku ‘I ai ‘a e taimi lahi, ‘oku tau fa’a mo’umo’ua hono feinga’I ke ‘omai ‘a e ‘Otua′ ki he’etau ngaahi ngāue′ (activities), kae ‘ikai ketau fa’a fakatokanga’I ‘a e ngaahi ngāue (activities) ‘a e ‘Otua′ ‘I hotau lotolotonga′ pe ko hotau ‘atakai′. ‘Oku fa’a feinga mai ‘a e ‘Otua′ ke ne afe’I (redirect) ‘etau tokanga′ koe’uhί ke tau kau fakataha mo IA he ‘Ene ngāue′. Kae pango′, ‘oku tau fa’a sio pē kitautolu kiate kitautolu he taimi lahi (self-centered). ‘Oku tau sivi ‘a e me’a kotoa pē ‘o fakatatau ki he’ene uesia ‘oku fai ki he’etau mo’ui.′ Te tau fie fai pē ha me’a pe te tau fie kau pē ha me’a ‘okapau ‘oku kau lelei kiate kitautolu.

Pea ‘oku ‘I ai foki ‘a e taimi ‘oku ‘ikai ketau lele fakataha mo e ‘Otua′ ‘I he ngāue ‘a e ‘Otua′. Ka ‘oku tau mo’umo’ua pē kitautolu he fakalele ‘a e fanga ki’I ‘asenita pē ia ‘atautolu na’a tau fokotu’utu’u ta’ekau ai ‘a e ‘Otua′. Ka ‘oku tau ako mei he mo’ui ‘a Sisu′ ‘Ene hoko ko e Sevāniti′, na’e ‘ikai ke fai hano loto pe ko ha’ane fokotu’utu’u, ka na’a ne talangofua mo muimui kakato ki he ‘asenita ‘Ene Tamai′. Na’a ne talangofua kakato ‘o a’u ki he’ene pekia ‘I he kolosi.′

‘Oku totonu ke tau sio ki he me’a kotoa pē ‘o fakatatau ki he sio ‘a e ‘Otua′ (God’s perspective). He ‘oku kehe pē ‘a e sio ia ‘a e ‘Otua′ mei he sio ‘a e tangata′, pea ‘oku kehe pē ‘a e fakakaukau mo e founga ‘a e ‘Otua′ mei he tangata′. (‘Aisea 55:8-9). Ko ia ai kainga, ‘oku mahu’inga ketau sio ‘aki ‘a e sio ‘a e ‘Otua′ pea ‘e ‘I ai leva ‘a e fu’u liliu lahi he anga ‘etau sio ki hotau mamani.′ Te tau mo’ui ‘I he ‘aho kotoa pē mo e fakana’una’u he’etau sio ke ‘ilo ‘a e me’a pe ko e feitu’u ‘oku ngāue ai ‘a e ‘Otua′ ‘I hotau ‘atakai.′ ‘I he ‘ā hotau mata′ ‘o sio ki he’ene ngaahi ngāue′, te tau ofo he’ene ngaahi ngāue′ ‘oku fakaofo fau!

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.