Sihova, Tuku mai ha ‘Uha! Vahevahe Fekau’aki mo ‘eku A’usia he’emau Malanga he Sapate 12 Siulai 2020

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

Na’e fai ‘emau malanga ‘a e GBG Global Ministry he ‘aho Sapate 12 Siulai 2020, ‘a ia na’e malanga ai hoku hoa′ ko Mataele Pulu Tu’ulakitau. Na’a ne malanga ‘ia ‘Ilaisiā ki he kole ‘e ‘Ilaisiā ki he ‘Otua′ ke tō ha ‘uha ki he fonua′, pea ko e kaveinga ‘ene malanga′ – Sihova, Tuku mai ha ‘Uha!

Na’e pau keu hanga ‘o control mei he computer′ ‘ene ‘u powerpoint ki he’ene malanga.′ Pea na’e kau ai ‘a e ki’I fo’I video nounou fekau’aki mo e mana mo e tō ‘a e ‘uha′ koe’uhi ke ne demonstrate ‘ene malanga′. Pea ‘I he a’u atu ki he taimi koē na’e fiema’u ai hoku hoa′ keu play ange ‘a e ki’I fo’I video ki he sound ‘o e mana′ mo e ‘uha′, na’a ku play kae ‘ikai pē ngaue e ki’I fo’I video′ ia. Pea ‘ikai ongo mai ha sound. Ka na’a ku ‘osi toutou tesi kimu’a pea toki fai ‘emau lotu′, na’e work lelei pē fo’I video. Na’a ku toutou lomi e play pea ha’u e sound ia mei he video kehe kae ‘ikai to e work e ki’I fo’I video ia ki he ‘uha.′ Pea ‘ikai pē ha’u ha sound ia. Taimi si’I pē kou fanongo ki he lea ‘a e mana mo e hangē ‘oku ‘uha′. Kou pehee na’a kuo work e ki’I fo’I video.′ Ka na’a ku fakatokanga’I ‘oku ‘ikai pē work ia. Ka ‘oku ongo mālohi ‘aupito ‘a e lea ia ‘a e mana′ pea kuo kilokilo holo e kau fanongo malanga′ he ‘oku lolotonga malanga ‘a Mataele ‘I he ‘uha.′ Na’a ku toki fakatokanga’I leva tā ko e mana mo e ‘uha ‘oku ongo′ ko e mana mo e ‘uha mo’oni pē ia ‘oku tō ki he funga ‘o e fonua′. Ka na’e fai ‘emau lotu′ na’e la’aa pē ia na’e ‘ikai ke ‘uha pe matamata ‘uha! Na’e fai ai pē ‘ene malanga′ kae mana mo ‘uha pē ‘a tu’a!

Ko e me’a na’e tuku ‘e he Laumālie′ ‘I hoku loto′ ‘o fekau’aki mo e me’a ko ‘eni na’e hoko ‘I he’emau malanga ‘aneafi.′ ‘Oku ‘I ai ‘Ene lea he ko e faka’ilonga ia kuo Ne tuku mai. God was in control ‘aneafi he’emau malanga.′ Na’e ‘ikai ‘ata’atā IA mei he mate ‘a e ki’I fo’I video′ ‘o ‘ikai to e ngaue.′ He na’e ‘ikai ke Ne fiema’u ke fakamo’oni ha fo’I video fa’u ‘e ha tangata ki He’ene Folofola′. Ka na’a Ne fakamo’oni pē ‘e IA ki He’ene Folofola′ ‘aki ‘Ene mātu’aki tuku mai ha ‘uha ki he fonua.′ Talamai ‘e he Folofola′ ‘ia Saame 72:6 – “Te ne hangē ko e hifo ha ‘uha ki he musie kuo tā: Hangē ha mahua ‘a e lōvai ki he fonua.′”

Na’a Ne fakamanatu mai ‘aneafi ko IA ‘a e ‘Otua Mafimafi.′ Ko IA na’a ne fakatupu ‘a e ‘uha′, pea ko IA pē taha ‘oku Ne mafai ke tō ‘a e ‘uha′ ki he funga ‘o e fonua.′ He’ikai lava ‘e ha tangata ia ke ne ‘omai ha ‘uha ki he fonua.′ Pea ko e faka’ilonga ia kiate kimautolu te Ne tuku mai ha ‘uha fakalaumālie pe ko ha fakaakeake fakalaumālie ki Hono kakai′ ‘I hotau kuonga.′ ‘I he lolotonga pē ‘ene la’aa′ kuo tō ha ‘uha ko e faka’ilonga fakalaumālie ia ‘e ‘I ai ‘a e hiki faka-laumālie (spiritual shift) he’etau mo’ui fakafo’ituitui′, he ngaahi famili′, ngaahi Siasi′, he fonua′ etc. Pea he’ikai lava ‘e ha tangata ia funga hono ivi pe poto fakaetangata′ (human effort) ke ne fai ha liliu ki he atmosphere fakalaumālie′ pea ne ‘ai ke tō mai ‘a e ‘uha fakalaumālie′ pe ko e “outpouring of the Holy Spirit” ki he ngaahi famili′, ngaahi Siasi′, ki he fonua′, ngata pē ‘I he ‘Otua′ ‘oku Ne mafai ke fakahoko ia.′ Pea ko IA pē ‘oku Ne mafai ki hono taimi ke Ne fakahoko ai′.  Pea ko IA Tokotaha pē ke Ne ma’u ai ‘a e kolōlia′ mo e langilangi.′ Ko e ‘uhinga ia ‘oku tau ui ai ‘a e me’a ko ia′ ko e NGAUE ‘A E ‘OTUA′ (move of God) ‘o ‘ikai ko e ngaue ‘a e tangata (move of man). ‘Oku ‘ikai ko ha ngaue ia ‘a ha tangata ‘o fakafou ‘I ha’atau human effort, ka ko e ngaue pē ia ‘a e ‘Otua′ ‘I He’ene kelesi.′

Ko e ‘uha′ ko e taha ia ‘o e ngaahi faka’ilonga (symbol) he Tohitapu′ ki he Laumālie Mā’oni’oni.′ (Sioeli 2:23-29, ‘Aisea 28:11-12). ‘Oku hanga ‘e he tō ‘a e ‘uha′ ‘o fakataipe mai ‘a e hanga ‘e he ‘Otua′ ‘o huhua (outpoured) hifo hono Laumālie′ ki he fonua′. Ko e ‘Uha kimui′ (latter rains) ‘oku ‘uhinga ia ki he “great outpouring” ‘o e Laumālie Mā’oni’oni′ ‘a ia ‘e iku ia ki he fu’u ututa’u fakalaumālie lahi ‘a e kakai′ ki he Pule’anga ‘o e ‘Otua′ (Ngaue 2:16-17, Semisi 5:7).

Kimu’a ke tō ‘a e ‘uha′, na’e mana mo ‘u’ulu (thunders) ‘a e langi′. Ke ‘I ai ‘a e hiki ‘I he atmosphere fakalaumālie′ kuopau ke ‘I ai ‘a e ngaahi faingata’a kehekehe ‘e hoko, ‘a ia ‘oku tau sio pē ai hotau mamani′ he ngaahi ‘aho ni. Pea ko e fili′ ‘oku ‘atautolu ia. Ko ‘etau fili ketau faka’atā ‘a e ngaahi faingata’a′ mo e ngaahi fakatanga′ ke ne to’o kitautolu mei he kaveinga ‘a e ‘Otua′ pe ko ‘etau fili ketau kātaki mamahi ‘I he ngaahi faingata’a′ mo e fakatanga kehekehe tetau fehangahangai mo ia he kuonga faka’osi′ koe’uhi′ katau utu ‘a e ngaahi palōmesi ‘a e ‘Otua′ mo e me’a ‘oku Ne fakataumu’a ke ‘ave kitautolu ki ai.′

Tau nofo’aki tali mo e fakana’una’u ki he me’a ‘a e ‘Otua′ ‘oku ‘amanaki ke Ne fai ‘I ho’o mo’ui′, ‘I he’eku mo’ui′, ‘I hotau fanga ki’I famili′, ‘I ho’o ministry, ‘I he Siasi′, ‘I he fonua′, ‘I he kolopē′…‘Io, ‘oku ha’u ‘a e ‘uha′…the rain is coming…

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.