Article Lotu Hūfia: Ko e Uho ‘o e Tokotaha Lotu Hūfia′ ke Lotu

Fa’u ‘e Linda Tu’ulakitau

‘I he ‘osi ‘a e 1:00 AM ‘anepō kou ‘alu ki loki ke ma’u ha mālōlō. Kou to e ofo hake ko ‘eku ongo’I hangē ‘oku ‘I ai ha taha ‘oku ne siofi ‘eku mohe.′ Kou ‘ā hake ko ‘eku fine’eiki′ ‘oku ne talamai ko ‘ene ha’u′ ke ma lotu. He ‘oku tuku ‘e he ‘Otua′ ‘I hono laumālie′ ‘a e mafasia lahi ke ha’u ke ma lotu ki he tokotaha ‘oku ne fiema’u ‘aupito ‘a e lotu.′ Pea u tu’u hake ‘o kau fakataha mo ‘eku fa’ē′ ‘I he lotu ki he tokotaha ko ia.′

Ko e me’a ‘oku ou ako mei he’eku kau fakataha mo ‘eku fa’ē′ pea mo hoku hoa′ he me’a ko e Lotu Hūfia ‘oku tuku ‘e he ‘Otua′ ‘a e mafasia ‘I homau loto′ ke mau lotu ma’aha taha ‘oku ne tuku ke mau lotu ma’ana. Ko e mo’ui ‘a e tokotaha lotu hufia′ ‘oku hoko ‘a e lotu′ ia ko ‘ene lifestyle.

‘I he’eku a’usia fakafo’ituitui′ ko e taimi lelei taha ke fai ai ‘ete feohi pea mo e ‘Eiki′ pea hoko atu mo ‘ete lotu hufia′ ko e hengihengi′ he vaha’a ‘o e 3:00 AM – 6:00 AM. Ko e taimi ia ‘o e longonoa ‘a e funga ‘o e fonua.′ Ka ko e taimi ia ‘oku ma’u ai hoto taimi lelei ke te feohi pea mo e ‘Eiki′ pea te tangutu fakalongolongo ‘I Hono ‘Ao′, ‘o faka’atā kiate IA ke Ne lea kia kita. ‘Oku tatala ‘e he ‘Eiki′ ki hoto laumālie′ ha tokotaha ‘oku ne fiema’u ‘a e lotu′ kete lotu ki ai, pea mo e ngaahi me’a ke te hūfia ‘o ‘ave ki he ‘Eiki.′ ‘Oku hanga ‘e he Laumālie Mā’oni’oni′ ‘o fafangu kita he hengihengi′ ke te ‘ā ‘o lotu mo feohi mo IA. Pea ‘oku mahu’inga ‘aupito ke te talangofua ki he ‘Eiki′ ‘o te ‘ā ‘o lotu ma’ae tokotaha ‘oku Ne tuku ‘a e mafasia ‘I hoto loto′ ke te lotu ki ai.′ Pea te u vahevahe atu pē ‘a e ki’I fo’I real life story ko ‘eni′ ke ne fakamahino’I ‘a e me’a ‘oku ou vahevahe ki ai.′

‘Oku ou tui pē ko e me’a ko ‘eni′ na’e hoko he 2019 pe ko e 2018 nai. Ka na’e lele ia he News ‘a Sydney′ he taimi ko ia na’e hoko ai ‘a e fo’I incident ko ‘eni′. Na’e ‘alu ai homa ‘ofefine lahi′ mo homa foha lahi′ ki he ‘aho go out ‘enau Youth ‘a e IRC′ ‘a ia na’e fai ki matātahi. Na’e ‘ikai keu ‘alu ai mo hoku hoa′. Lolotonga pē ‘eku nofo ‘I ‘api′, kou ongo’I ‘a e mafasia lahi ‘I hoku loto′ keu lotu ma’a ‘eku fānau′ mo e toenga ‘o e IRC youth. Neongo na’a ku falala pē au ‘oku nau safe ka na’a ku talangofua ki he prompt ‘a e Laumālie′ keu lotu ma’ae fānau.′ Na’a ku lotu ma’anautolu pea u talaange: “’Eiki, tuku ho’o ka’ate ‘angelo kenau tokanga’I homa son and daughter pea mo e toenga ‘o e kau youth. Tuku ho Laumālie Mā’oni’oni′ ke hoko ko e ‘ā afi takatakai ‘o malu’I kinautolu”. Kou ‘alu holo pē ‘I ‘api mo e lotu ma’anautolu.′ Later that day, kuo u ma’u mo hoku hoa′ ‘a e telefoni mei homa daughter, ko homa son eni ‘oku lolotonga ‘I falemahaki ko ‘ene mei melemo he’enau kaukau tahi. Pea ne talamai na’e ha’u ‘a e Ambulance, kau polisi′ mo e News ki he beach he mei melemo homa son.

‘I he’ema a’u atu ki falemahaki′, ‘oku tangutu ai e kau youth fakataha mo homa son ‘oku ne kei tangutu ‘aki pe ‘a e gown ‘a e falemahaki′, ka kuo nau ‘osi faka’atā ke ‘ataa ia ki ‘api. Pea ‘I he’emau lele mai he’emau me’alele′ he hala′ kemau foki ki ‘api.′ Na’a ma ‘eke ki ai pe koe hā e me’a na’e mei melemo ai.′ Pea ne talamai na’e ‘osi hake ia ki ‘uta he na’a ne ongo’I ‘oku fakatu’utāmaki ‘a e tahi.′ Pea lolotonga ‘ene tu’u he ma’uto’uta′ ‘oku ne fakatokanga’I atu ‘e ia ‘a e taha ‘o e kau youth girls ‘oku mei melemo ia pea ‘oku si’I kaikaila mai ha tokoni he ‘e melemo. Pea ‘ikai to e ‘I ai ha taha ia ke tokoni pea ne fakakaukau ke  kakau ki ai ke fakahaofi na’a si’I melemo. Pea iku hao ‘a e ta’ahine′ ia na’e mei melemo′ kae hanga ‘e he a’u′ ia ‘o ‘ave homa son ki he loloto.′ Pea ‘I ai mo e ngaahi fo’I ava ia he tahi ‘oku ne feinga’I ‘e ia ke ne lomi ki lalo ke ‘osi ‘ene mānava′. Pea na’e pehee ‘e homa son ko ‘ene fo’I ‘alu faka’osi pe ia hono ‘ulu′ ki lalo he tahi′ pea ne ongo’I ko ‘ene fo’I mānava faka’osi′ pē ia pea ‘osi ‘ene mo’ui′, ka na’e fu’u ‘ohovale ‘aupito ia ki he ala mai ‘a e nima ‘o hiki’I ia ki ‘olunga mo e talaange ki ai: “Don’t worry, you’ll be alright”. Na’e pehee ‘e he tama pālangi na’a ne fakahaofi homa son, na’e lue pē ia ‘I he beach ‘o ‘eve’eva ai mo ‘ene fanongo ki he fekālanga’I koee ‘e mole homa son pea mo e in trouble pē mo e kau youth ‘e ni’ihi, pea ne puna ki tahi ‘o kakau ‘ikai ke ne ‘ilo pe koe hā e me’a na’e lava ai ke ne ‘ilo ‘a e feitu’u na’e ‘I ai homa son, ka na’e a’u atu pē on time ‘o hiki’I hake hono ‘ulu′ ki ‘olunga ke to e lava ‘o mānava pea ne kaufaki’I mai ki ‘uta ‘oku kei mo’ui pē.

Lahi ‘aupito ‘a e ngaahi mana ‘a e ‘Eiki′ ki he mo’ui ‘a e foha ko ‘eni′ ‘o ne fakahaofi ‘ene mo’ui′ he ngaahi me’a kehekehe talu mei he’ene kei pēpē, pea ‘oku ma fakafeta’I ai he ko ‘Ene kelesi′ pē ‘oku ma kei sio ai ki he fofonga homa foha′ he ngaahi ‘aho ni.′ Ko e taimi kotoa pē ‘oku ou sio ai ki hono mata′, ‘oku fakamālō hoku loto′ ki he ‘Eiki′ he’ene me’a’ofa fungani kuo ne ‘omai ma’aku ke u to e siofia ai he ‘aho kotoa ‘a e mata homa foha lahi.′ Pea neongo ko e fa’ee kotoa pē ‘oku ‘ofa kātoa pē ia he’ene fānau′ kātoa. But as a mother, ‘oku ‘I ai pē ‘a e fa’ahinga SPECIAL BOND ia ‘a e fa’ē′ mo hoto foha lahi′ ‘oku ‘ikai lava ia ke fakamatala’i. Ko e fa’ahinga ‘ofa ia is beyond this world. Pea ‘I he’eku sio faka’aho ki he mata hoku foha lahi′ ‘oku ou fakafeta’I’ia ai ‘a e ‘Otua′ he ‘aho kotoa pē ‘eku mo’ui′ ke a’u pē ki he’eku last breath on earth.

Pea ko e mahu’inga ia koee ketau talangofua ki he ‘Eiki′ ko ‘Ene tuku pē ha mafasia ‘I hotau loto′ ketau lotu ma’a ha taha kehe, ‘oku mahu’inga ke te hū leva ki he potu ‘o e lilo′ he taimi pē ko ia′ ‘o tangi mo travail ki he ‘Eiki′ koe’uhi’ ko e mo’ui ‘a e tokotaha ko ia′ because you don’t know what kind of trouble he or she is in ‘oku tuku ai ‘e he ‘Eiki′ ‘a e mafasia ‘I hoto loto′ ke te lotu ma’ana.′ Pea ko e konga si’I pē ia ‘oku ou vahevahe ki ai ‘a e mahu’inga ‘o e lotu hufia.′ Pea ko e ui pē ia ‘o e tokotaha lotu hufia′ ko ‘ene tu’u he ava′ koe’uhi′ ko e famili′, Siasi′, fonua′, pule’anga′ pea mo e māmani ko ‘eni.′

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.