‘Oku tuku ‘e he ‘Eiki′ ‘I hoku loto′ keu fai ha ngaahi tohi (documents) fekau’aki mo e huhu malu’i ki he kolona vailasi′ (vaccine) pea mo e ngaahi me’a ‘oku hoko ‘i he kuonga faka’osi′ ‘o fakatatau ki he lau ‘a e Folofola′, hei’ilo na’a ‘aonga ki ha Tonga ‘oku te’eki ke fu’u mahino kiate kinautolu ‘a e me’a ‘oku tau lolotonga fehangahangai mo ia ‘i hotau kuonga.′ ‘Oku ‘ikai ko ha to e taimi ‘eni ke tau nofo fakafiefiemālie ‘o tau ‘amanaki ki he lelei taha′, pe te tau manavahē ke tau lea pea tau tala ‘a e mo’oni′ ki hotau kakai′ he ko e kakai tu’umālie taha ‘o mamani′ mo e kau taki ‘o e pule’anga′ ‘oku nau feinga ke fakaēhaua ‘etau totonu′ (human rights) ‘oku ‘ikai ke ‘I ai ha konisenisi mo’ui ‘iate kinautolu he ‘oku fakalele kinautolu ‘e honau ‘otua′ – ko Setane. Ka ko e taimi ‘eni ke tau tu’u hake ‘o tau ma’atautolu, ke tau tokoni ki hotau ngaahi famili′ mo e maheni′ ke nau ‘ilo ‘a e fakatu’utamaki ‘o e huhu ko ‘eni′, mo e ngaahi ‘asenita kovi mo fakalilifu ‘oku fai ‘e ha kakai tokosi’I ke nau faka’auha’aki ‘a mamani. Knowledge is power.

Pea ko ‘eta fight back ‘eni koe’uhi’ ko e kaha’u ‘eta fanau.′ Neongo pe ‘oku ki’i ngali tuai he kuo tokolahi hotau kakai kuo nau ‘osi huhu′, ka ‘oku kei toe lahi hotau kakai ‘oku te’eki ai ke nau huhu, pea ‘e hoko ia ko e fakalotolahi kiate kinautolu ke nau stand firm in their conviction. Neongo ai ‘a e feinga ‘a e kakai powerful ‘o mamani′ ke nau break us down, ka ‘okapau te tau tu’u fakataha – ‘a e lau miliona ‘o kitautolu ‘I he fonua ko ‘eni ko ‘Aositelelia – mo hotau fanga tokoua mo e tuonga’ane he ngaahi fonua kehe′ – ‘I he lotu, ‘I he ‘aukai, ‘I he’etau tu’u ‘I he mo’oni′, he’etau fakafepaki’I ‘a e loi′ mo e ta’emo’oni′ mo e deception ‘a e fili′. Pea ‘I he’etau kau fakataha mo e ‘Otua′ mo ‘ene kau ‘angelo′ mo e hositē ‘o langi′ – together, te tau ikuna’i ‘a e fa’ahi ‘a e fili.′ Kainga Tonga, ‘oku thrive ‘a e kovi′ koe’uhi’ ko ‘etau longo’i ‘a e mo’oni.′ Ko e mo’oni′ ‘oku ne fai hono fakatau’ataina kitautolu′, tautefito ki he ngaahi ‘aho faingata’a ‘o e kuonga.′

‘Oku ou faka’amu pē keu fai ha’aku ki’i talateu ki he ‘uhinga ‘o e kamata ke fai ‘eku fakatotolo (research) fekau’aki mo e huhu′ (vaccination) pea mo e ngaahi me’a ‘oku hoko ‘i hotau kuonga′ ‘a ia ko e ngaahi faka’ilonga ia ‘o e taimi′ – ‘oku tau nofo ‘i he kuonga faka’osi.′ Ko ‘eku ‘u tohi′ (documents) ‘e fakahū pē ia ki he Website ‘emau Ministry telia na’a to’o (delete) ia ‘e Facebook. Ka ‘oku ou kole heni, kapau ‘oku ke ongo’i ‘oku ‘aonga ‘a e ‘u tohi′ kiate koe, pea ke kātaki ‘o vahevahe atu ia (share) ki ho famili′, kainga′, kaungāme’a′ pea mo ho ngaahi maheni′ hei’ilo na’a ‘aonga kiate kinautolu.  

Ko e ‘uluaki taimi na’e mafola mai ai ‘a e ongoongo fekau’aki mo e kolona′, na’a ku kole ki he ‘Eiki′ ke ne malu’i au mo hoku ki’i famili′ ‘aki hono Ta’ata’a.′ Pea na’e ‘ikai ke ‘i ai ha taha ‘i hoku ki’I famili′ ‘e puke ‘o a’u ki he ‘aho ni. Ka ‘i he taimi na’e mafola mai ai ‘a e ongoongo ‘o e huhu′ pea fai hono faka’ai’ai ‘e he pule’anga′ ‘a e kakai′ ke huhu′, na’e ‘ikai ‘aupito keu fakakaukau keu huhu pe ko ha taha hoku ki’I famili.′ Ko hoku natula′, he’ikai keu ‘oho leva ki ha fa’ahinga me’a kae ‘oleva ke ‘uluaki fai ha’aku fakatotolo fekau’aki mo e me’a ko ia′ pe ‘oku fe’unga (safe) pē keu ngaue’aki mo hoku ki’i famili.′ ‘I he lolotonga ‘eku ki’i fakatotolo na’e fai′, na’a ku ‘ohovale ‘aupito he’eku mahino’i ‘a e fakatu’utāmaki ‘o e huhu ko ‘eni′ ki he’etau mo’ui′, tatau ‘I hotau sino, ‘atamai mo hotau laumalie foki. Na’a ku to e ‘ohovale lahi he’eku ako ki he ngaahi me’a lahi fekau’aki mo e kakai powerful ‘I mamani′ ‘a ia ‘oku nau pule’I ‘a e ngaahi pule’anga′ mo honau kau taki, pea nau fai ‘a e ngaahi me’a fulikivanu (evil) ‘I he vakai mai ‘a e ‘Otua.′ Na’a ku ako ki he ngaahi sosaieti fakapulipuli′ (secret societies) ‘a ia ‘oku nau kau ki ai′ hangē ko e Free Mason, ‘Iluminati, Luciferian, lotu faka-Setane′ etc. Ko e uho ‘enau mo’ui′ ko e fie tatau mo e ‘Otua′, pea nau ma’u ‘a e laumalie ‘o e fie-kalaisi′ (antichrist). Na’a ku ako foki ki he ngaahi me’a fakalilifu ‘oku hoko ‘I hotau mamani′ ‘a ia ko e konga lahi ‘o e kakai′ ‘oku ‘ikai ke nau ‘ilo’i. Ka ko e faka’ilonga ia ‘o ‘etau nofo ‘I he kuonga faka’osi.′ Na’a ku to e ako lahi fekau’aki mo e kuonga faka’osi ko ‘eni ‘oku tau mo’ui ai′ mo e ngaahi ‘asenita ‘oku teke (push) ‘e he kakai powerful ko ‘eni′ koe’uhi′ ko e Pule’anga Fakatahataha′ (One World Government) pea mo e Great Reset ‘oku nau palani ki ai′ etc.

Na’e te’eki ai keu vahevahe ‘a e ngaahi me’a na’a ku ako ki ai′ ki hoku ki’I famili.′ Pea na’e te’eki ai ke nau ‘ilo’I ‘oku fai ‘eku fakatotolo ki he ngaahi me’a ko ‘eni′ he na’a ku fai fakalongolongo pē ‘eku ngaahi fakatotolo na’e fai.′ Pea ko e pō ‘e taha na’e fai ai ‘eku fakatotolo fekau’aki mo e vaccination, na’e lea ‘a e Laumalie Ma’oni’oni′ kiate au, keu check ‘a e Email hoku husepaniti.′ Ko hono mo’oni′, ko e tokotaha au ‘oku ‘ikai keu hū noa’ia ki he email hoku husepaniti.′ Ka ‘I he po ko ‘eni′, na’a ku ongo’I ‘a e lea ‘a e Laumalie′ kiate au keu hu ‘o check ‘ene email.′ Pea ‘I he’eku hu ‘o check ‘ene email′, na’a ku ‘ohovale ‘aupito he’eku sio hifo ki he email mai ki ai ‘o fakamalo mai he’ene appointment ke huhu′ (vaccinated). Na’a ku ma’u hala’I ‘a e email ‘ou pehee kuo ‘osi ‘alu hoku husband ‘o huhu pea ko ‘enau tohi mai ‘o fakamalo ki ai he’ene huhu.′ Na’a ku ongo’I ‘a ‘eku loto mamahi mo’oni ‘I hoku hoa′ ‘a e ‘ikai ke ne talamai keu ‘ilo ‘e ‘alu ia ‘o huhu kau talaange ki ai ‘oku fakatu’utamaki ‘aupito ki he’ene mo’ui.′ Na’a ku ‘alu ki homa loki′ ‘o ‘eke ki hoku husepaniti′ pe ne ‘osi ‘alu ia ‘o huhu, pea talamai hoku husband na’e ‘osi puka ‘ene appointment′ ke toki huhu ki Sepitema 2021. Pea ko e ‘uhinga pe ‘ene fakakaukau ke ‘alu ‘o huhu′ ko ‘ene sio ki he’ene ngaue′ he ‘oku ne ongo’I kuopau ke a’u ki he taimi ‘e mandatory ia ke huhu.

Na’a ku toki fakamatala ange ki hoku hoa′ ‘a e fakatu’utamaki ‘aupito ‘o e huhu′ ki hono sino, ‘atamai mo hono laumalie. Na’e toki vahevahe mai ‘e hoku hoa′, na’e toki puka pe ‘ene appointment′ he ‘aho pe ko ia.′ Pea kimu’a ke ne puka ‘ene appointment′, na’e ‘uluaki fai pe ‘ene lotu ki he ‘Eiki′, kapau ‘oku ‘ikai finangalo ia ke ‘alu ‘o huhu, he ‘oku ‘ikai ko ha huhu eni ia mei he ‘Eiki′ pea ‘ikai ke safe ia, pea ne hanga mu’a ‘o ta’ofi ange ia ke ‘oua na’a ‘alu ‘o huhu. Pea ‘osi pe ‘ene lotu′, pea puka leva ‘ene appointment ke huhu ‘I Sepitema. Pea ko e pō pē ko ia′, na’e lea ai ‘a e ‘Eiki′ kiate au keu ‘alu ‘o check ‘ene email keu ‘ilo ‘ene appointment ke huhu′ pea u ‘alu ‘o ta’ofi hoku hoa′ ke huhu he ‘oku fakatu’utamaki ki he’ene mo’ui.′

Na’e toki mahino’I ‘e hoku husepaniti′ ‘a e fakatu’utamaki ‘o e huhu′, pea ne kaniseli leva ‘ene appointment ke huhu.′ Pea kamata mei ai ‘a e fai ‘a e  fakatotolo (research) hoku husepaniti′ fekau’aki mo e vaccination ko ‘eni′, pea ne toki sio ai ki he fakatu’utamaki mo’oni ‘o e vaccination ko ‘eni.′ He ko hono mo’oni′ ko e killer vaccination. Te ne tamate’I ‘a e tangata′, pea ne fakanounou ‘a e ‘aho ‘o e tangata′ ‘I mamani.′ Ko e background hoku husepaniti′ pe ko e tafa’aki na’e ako ki ai′ ‘oku ‘I he tafa’aki ‘o e computer science/applied computing. Pea koe’uhi′ ko e vaccination ko ‘eni′ ‘oku ngaue’aki ki ai ‘a e tafa’aki tekinolosia′, ‘oku ‘i ai leva ‘a e mahino kiate ia ‘a e me’a ‘oku involve he vaccination ko ‘eni′ pea mo ‘ene fakatu’utamaki ki he mo’ui ‘a e tangata.′

Teu ngata heni he ‘oku ‘ikai keu loto keu fa’u ha fu’u tohi lōlōa he ‘oku ou ‘ilo ‘oku fakangatangata homou taimi.′ Ka teu toki hoko atu ‘eku tohi hoko′ ki hono fakatu’utamaki ‘o e vaccination ki he’etau mo’ui′ – sino, ‘atamai mo e laumalie.

‘Ofa atu
Linda Tu’ulakitau.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!